Spring over hovedmenu

NYHED / 14-12-2016

Lovforslag udmønter trepartsaftale om kvalificeret arbejdskraft

Beskæftigelsessystemet skal i højere grad understøtte, at ledige får de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Det er et centralt punkt i trepartsaftalen, som nu udmøntes i et lovforslag.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har i dag, 14. december 2016, fremsat et lovforslag i Folketinget, der udmønter flere initiativer i trepartsaftalen, som regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i august 2016 om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser.

Med lovforslaget, L 97, bliver ordningerne med uddannelsesløft og seks ugers jobrettet uddannelse gjort mere fleksible, og der bliver bedre muligheder for, at ledige faglærte kan få adgang til voksenlærlingeordningen. For alle tre ordninger er det centralt, at uddannelsen er målrettet områder med gode beskæftigelsesmuligheder.

Lovforslaget bliver 1. behandlet den 12. januar og ventes at træde i kraft 1. marts 2017.

Fakta: Hovedelementer i lovforslaget

Et mere fleksibelt uddannelsesløft:
Der indføres en midlertidig ordning fra 1. marts 2017 til 31. december 2019, hvor dagpengemodtagere har mulighed for at modtage 100 pct. af den hidtidige dagpengesats under uddannelsen. Dagpengesatsen har hidtil været 80 pct. for alle. Det er en betingelse, at uddannelsen fremgår af en liste med erhvervsuddannelser, der knytter sig til stillingsbetegnelser med størst rekrutteringsudfordringer.

Bedre mulighed for ledige faglærtes adgang til voksenlærlingeordningen:
Ledige faglærte får adgang til voksenlærlingeordningen efter seks måneders ledighed, hvis erhvervsuddannelsen er inden for områder med mangel på arbejdskraft. I dag er kravet 12 måneders ledighed.

Mere fleksibel ordning med seks ugers jobrettet uddannelse: 
Dagpengemodtagere og ledige fleksjobvisiterede kan som noget nyt selv kombinere kurser inden for erhvervsgrupper på en positivliste, når de deltager i jobrettet uddannelse i op til i alt seks uger. Der indføres samtidig en fem ugers karensperiode.