Spring over hovedmenu
Folketinget behandler i dag et beslutningsforslag om modregning i pensioner, når ens partner tager ekstra vagter under Corona-pandemien.
Folketinget behandler i dag et beslutningsforslag om modregning i pensioner, når ens partner tager ekstra vagter under Corona-pandemien.

NYHED / 23-02-2021

Fire forslag behandles i Folketinget tirsdag

Udbetaling af de resterende feriepenge, forlængelse af det midlertidige børnetilskud, yderligere suspension af dagpengeforbrug og modregning i pensioner er på dagsordenen, når Folketinget tirsdag førstebehandler tre lovforslag og et beslutningsforslag på beskæftigelsesområdet.

Tirsdag den 23. februar 2021 er beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard i Folketinget, når fire forslag på beskæftigelsesområdet skal til førstebehandling.

Det ene lovforslag til førstebehandling, L 163, forlænger perioden for det midlertidige børnetilskud med seks måneder frem til udgangen af 2021. Den andet lovforslag, L 164, giver lønmodtagere mulighed for at få udbetalt de resterende tilgodehavende feriemidler. Det tredje lovforslag, L 165, udvider suspensionen af dagpengeforbruget til også at omfatte marts 2021.

Endelig førstebehandles beslutningsforslag B 146 om modregning i pensioner, når ens partner tager ekstra vagter under corona-pandemien.

Lovforslag 163 om forlængelse af det midlertidige børnetilskud

Lovforslaget forlænger ordningen med det midlertidige børnetilskud til børnefamilier med børn under 15 år, hvor en eller begge forældre er berørt af kontanthjælpsloftet og/eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, med seks måneder til udgangen af 2021.

Der er intentionen, at det midlertidige børnetilskud skal ydes, indtil Ydelseskommissionens anbefalinger er blevet fremlagt, og et nyt ydelsessystem er trådt i kraft. Ydelseskommissionens afrapportering er udskudt til april 2021. På den baggrund er der behov for at forlænge virkningsperioden for det midlertidige børnetilskud.

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Lovforslag 164 om udbetaling af de resterende feriepenge

Med lovforslaget får lønmodtagere, der har optjent tilgodehavende feriemidler i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020 mulighed for at få udbetalt feriemidlerne. Det svarer til op til cirka to ugers ferie for en lønmodtager, der har fået udbetalt førtidige feriemidler efter de nugældende regler, og op til fem uger for en lønmodtager, der ikke har fået udbetalt førtidige feriemidler.

Udbetalingen af de indefrosne feriepenge bliver frivillig. Hvis man ikke beder om sine feriepenge, bliver de automatisk udbetalt, når man når folkepensionsalderen, medmindre man inden da af andre grunde trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet, og man i den forbindelse beder om feriepengene.

Det forventes, at lønmodtagerne vil kunne ansøge fra ultimo marts 2021 indtil 31. maj 2021.

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Lovforslag 165 om forlængelse af suspension af dagpengeforbrug

Med lovforslaget udvides perioden med suspension af dagpengeforbruget med yderligere én måned, så suspensionen også omfatter marts 2021.

Dagpengeforbruget for alle dagpengemodtagere vil dermed samlet set være suspenderet i perioden fra og med den 1. januar 2021 til og med den 31. marts 2021. Perioden medregnes ikke i den lediges dagpengeanciennitet. 

Lovforslaget udmønter dele af aftale af 25. januar 2021 mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance om erstatning mv. til minkavlerne og følgeerhverv berørt af COVID-19.

Lovforslaget træder i kraft den 22. marts 2021. Det betyder, at ændringerne får virkning for udbetalingen af dagpenge gældende for marts måned.

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Beslutningsforslag 146 om beregningsregler for pensionister med partnere med ekstraarbejde under corona-krisen

Med beslutningsforslaget pålægges regeringen at fremsætte lovforslag, der sikrer, at familier, hvor partneren til enten en førtidspensionist eller en folkepensionist, der under coronapandemien tager ekstra vagter, ikke rammes af en sammensat marginalskat på op til 70 procent.

Beslutningsforslaget er stillet af Hans Andersen (V), Jane Heitmann (V) og Troels Lund Poulsen (V).

Find beslutningsforslaget på Folketingets hjemmeside