Spring over hovedmenu
""
Udbetaling af resterende indefrosne feriepenge er omdrejningspunktet for lovforslag 164, der er et af de fire lovforslag, som tirsdag behandles i Folketinget.

NYHED / 09-03-2021

Fire lovforslag til behandling i Folketinget tirsdag

Folketinget behandler tirsdag lovforslag på både beskæftigelses- og ligestillingsområdet. Udbetaling af de resterende feriepenge, opkvalificering af folk fra minkerhvervet og yderligere suspension af dagpengeforbrug er emnerne på beskæftigelsesområdet, mens lovforslaget på ligestillingsområdet handler om digital post til begge forældre.

Peter Hummelgaard er tirsdag den 9. marts 2021 i Folketinget som både beskæftigelsesminister og minister for ligestilling, når i alt fire lovforslag på beskæftigelses- og ligestillingsområdet skal behandles.

På beskæftigelsesområdet skal Folketinget førstebehandle et lovforslag, L 186, der giver ledige, som har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv, ret til uddannelse med det samme inden for en pulje på 50 millioner kroner. Endvidere andenbehandles lovforslag 164, der giver lønmodtagere mulighed for at få udbetalt de resterende tilgodehavende feriemidler, og lovforslag 165, som udvider suspensionen af dagpengeforbruget til også at omfatte marts 2021.

På ligestillingsområdet andenbehandles lovforslag 57, der skal sikre, at digital post om et fælles barn sendes til begge forældre.

Lovforslag 57 om digital post til begge forældre

Formålet med lovforslaget er at sikre, at digital post om et fælles barn sendes til begge forældre. Det skal bidrage til en tidssvarende og sammenhængende digital service, der samtidig skaber en større ligestilling mellem forældrene, så de i højere grad har lige mulighed for at tage ansvar for barnets behov, trivsel og hverdag.

Med lovforslaget foreslås der indsat en bestemmelse i ligestillingsloven, der forpligter offentlige myndigheder m.v. til, når de sender digital post, som indeholder meddelelser om et barns forhold, og som efter sit indhold er rettet mod begge indehavere af forældremyndigheden over et barn, at sende til dem begge.

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Lovforslag 164 om udbetaling af de resterende feriepenge

Med lovforslaget får lønmodtagere, der har optjent tilgodehavende feriemidler i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020, mulighed for at få udbetalt feriemidlerne. Det svarer til op til cirka to ugers ferie for en lønmodtager, der har fået udbetalt førtidige feriemidler efter de nugældende regler, og op til fem uger for en lønmodtager, der ikke har fået udbetalt førtidige feriemidler.

Udbetalingen af de indefrosne feriepenge bliver frivillig. Hvis man ikke beder om sine feriepenge, bliver de automatisk udbetalt, når man når folkepensionsalderen, medmindre man inden da af andre grunde trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet, og man i den forbindelse beder om feriepengene.

Det forventes, at lønmodtagerne vil kunne ansøge fra ultimo marts 2021 indtil 31. maj 2021.

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Lovforslag 165 om forlængelse af suspension af dagpengeforbrug

Med lovforslaget udvides perioden med suspension af dagpengeforbruget med yderligere én måned, så suspensionen også omfatter marts 2021.

Dagpengeforbruget for alle dagpengemodtagere vil dermed samlet set være suspenderet i perioden fra og med den 1. januar 2021 til og med den 31. marts 2021. Perioden medregnes ikke i den lediges dagpengeanciennitet. 

Lovforslaget udmønter dele af aftale af 25. januar 2021 mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance om erstatning mv. til minkavlerne og følgeerhverv berørt af COVID-19.

Lovforslaget træder i kraft den 22. marts 2021. Det betyder, at ændringerne får virkning for udbetalingen af dagpenge gældende for marts måned.

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Lovforslag 186 om omstilling for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv

Med forslaget får ledige, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhvervet, ret til uddannelse med det samme, inden for en pulje på 50 millioner kroner. Retten gælder alle typer af uddannelse, uanset om det er offentlige eller private udbydere i Danmark og der ikke noget prisloft for uddannelsen. Retten gælder i 2021 og kan gives så længe, der er midler i puljen.

Lovforslaget udmønter en del af Aftale om erstatning mv. til minkavlerne og følgeerhverv berørt af COVID-19, som regeringen, indgik med Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Liberal Alliance den 25. januar 2021. Lovforslaget udmønter den del af aftalens initiativ i pkt. 7, som omhandler omstilling for medarbejdere/ledige.

Lovforslaget træder i kraft den 23. marts 2021.

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside