Spring over hovedmenu
Covid 19 sygeplejerske
Ministeren deltager i denne uge blandt andet i førstebehandlingen af lovforslag 197, der giver pensionister og deres ægtefæller eller samlevere mulighed for at bidrage i kampen mod corona, uden at deres merindtægter bliver modregnet i pensionen.

NYHED / 13-04-2021

Fire forslag og et samråd er afsæt for ministeren arbejde i Folketinget denne uge

Modregning i pensioner for corona-relateret arbejde, midlertidigt børnetilskud, 37 timers arbejdspligt, gensidig forsørgelsespligt og anonymisering af ansøgninger til offentlige stillinger. Emnerne er mange, når beskæftigelses- og ligestillingsministeren i denne uge er i Folketinget til behandlingen af fire forslag og et samråd.

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard skal i denne uge deltage i behandlingen af to lovforslag og to beslutningsforslag. Derudover er han kaldt i samråd om 37 timers arbejdspligt for flygtninge og indvandrere.

Tirsdag den 13. april 2021 behandler Folketinget to lovforslag på beskæftigelsesområdet. Folketinget førstebehandler lovforslag, L 197, om ingen modregning i pensionen for corona-relateret arbejde. Derudover andenbehandles lovforslag, L 163, der forlænger perioden for det midlertidige børnetilskud med seks måneder frem til udgangen af 2021.

Onsdag den 14. april 2021 er ministeren kaldt i samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg, hvor han skal forholde sig til regeringens planer om at indføre et krav om, at flygtninge og indvandrere på offentlig forsørgelse skal bidrage med 37 timer.

Torsdag den 15. april 2021 skal to beslutningsforslag førstebehandles. Det ene beslutningsforslag, B 142, pålægger regeringen at afskaffe den gensidige forsørgerpligt for kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister og folkepensionister. Det andet, B 117, pålægger regeringen at sikre, at alle ansøgninger til offentlige stillinger anonymiseres.

Lovforslag 197 om ingen modregning i pensionen for corona-relateret arbejde

Med lovforslaget indføres en ordning, hvor merindtægter, der kan tilskrives mer- eller overarbejde, som er relateret til covid-19, ikke skal medregnes ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget til brug for beregning af folke-, senior- eller førtidspension. Ordningen vil omfatte merindtægter, der er udbetalt i perioden fra marts 2020 til og med december 2021, og som udbetales som følge af mer- eller overarbejde, der kan tilskrives covid-19.

Ordningen vil ikke være afgrænset til specifikke brancher, fag eller jobfunktioner og vil omfatte både offentligt og privat ansatte.

Læs mere om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Lovforslag 163 om forlængelse af det midlertidige børnetilskud

Lovforslaget forlænger ordningen med det midlertidige børnetilskud til børnefamilier med børn under 15 år, hvor en eller begge forældre er berørt af kontanthjælpsloftet og/eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, med seks måneder til udgangen af 2021.

Der er intentionen, at det midlertidige børnetilskud skal ydes, indtil Ydelseskommissionens anbefalinger er blevet fremlagt, og et nyt ydelsessystem er trådt i kraft. Ydelseskommissionens afrapportering er blevet udskudt nogle måneder, og på den baggrund er der behov for at forlænge virkningsperioden for det midlertidige børnetilskud.

Læs mere om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Samråd om 37 timers arbejdspligt for flygtninge og indvandrere

Ministeren skal forholde sig til følgende spørgsmål:

  • Vil ministeren oplyse, om regeringen forventer at indkalde til Folketingets partier til drøftelser af regeringens idé om 37 timers beskæftigelse for udlændinge i 2021? Og hvis ikke i indeværende år, hvornår påtænker ministeren så at indkalde til forhandlinger?
  • Vil ministeren - i forlængelse af ministerens udtalelser til Berlingske den 8. marts 2021 - redegøre for, hvilke konkrete initiativer, som regeringen påtænker at igangsætte for at få flere indvandrerkvinder i arbejde i en situation, hvor indvandrerkvinder udgør 20 pct. af alle på kontanthjælp i mere end 10 år, og hvor kun 6 ud af 10 indvandrerkvinder er i job eller uddannelse?

Spørgsmålene er stillet efter ønske fra Ulla Tørnæs (V), Hans Andersen (V) og
Morten Dahlin (V).

Læs mere om samrådet på Folketingets hjemmeside

Beslutningsforslag 142 om afskaffelse af den gensidige forsørgerpligt

Med beslutningsforslaget lægges der op til at afskaffe ydelsesregulering baseret på principperne om gensidig forsørgelsespligt for kontanthjælpsmodtagere, førtidspensionister og folkepensionister, således at disse ydelser gøres uafhængige af ægtefællens eller samleverens indkomst.

Beslutningsforslaget er fremsat af Victoria Velasquez (EL), Jette Gottlieb (EL), Rosa Lund (EL), Rune Lund (EL), Pernille Skipper (EL), Mai Villadsen (EL) og Torsten Gejl (ALT).

Læs mere om beslutningsforslaget på Folketingets hjemmeside

Beslutningsforslag 117 om anonymisering af jobansøgninger til offentlige stillinger

Med beslutningsforslaget lægges der på til, at der skal indføres en obligatorisk praksis om, at ansøgninger til offentlige stillinger anonymiseres. Anonymisering af ansøgninger betyder, at personlig information om kandidaten fjernes fra ansøgningen, inden vurderingen af kandidaterne går i gang.

Beslutningsforslaget er fremsat af Sikandar Siddique (UFG), Uffe Elbæk (UFG) og Susanne Zimmer (UFG).

Læs mere om beslutningsforslaget på Folketingets hjemmeside