Spring over hovedmenu
Covid 19 sygeplejerske
Pensionister og deres ægtefæller eller samlevere skal have mulighed for at bidrage i kampen mod corona, uden at deres merindtægter bliver modregnet i pensionen. Det fremgår af lovforslag 197, som færdigbehandles i Folketinget tirsdag.

NYHED / 20-04-2021

Ministeren til lovbehandling, samråd og forespørgselsdebat i Folketinget denne uge

Behandling af fire forslag, et samråd om arbejdsforholdene hos blandt andre Nemlig.com og Wolt samt en forespørgselsdebat om hjælpemidler til personer med handicap er emnerne for beskæftigelses- og ligestillingsministerens arbejde i Folketinget i denne uge.

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard er i denne uge i Folketinget, hvor han både deltager i behandlingen af tre lovforslag, et borgerforslag, et samråd og en forespørgselsdebat.

Tirsdag den 20. april 2021 behandler Folketinget tre lovforslag på beskæftigelsesområdet. Det gælder førstebehandling af lovforslag, L 209, som justerer ressourceforløbsordningen og indfører en wildcard-ordning for veteraner på førtidspension. Derudover færdigbehandles to lovforslag. Det ene, L 197, fjerner modregning i pensionen for corona-relateret arbejde. Det andet, L 163, forlænger perioden for det midlertidige børnetilskud med seks måneder frem til udgangen af 2021.

Endelig førstebehandles tirsdag et borgerforslag om at give forældre mulighed for at passe eget sygt barn ved almen sygdom i den tid, barnet er sygt. Borgerforslaget fik de 50.000 støtteerklæringer, som er påkrævet, og er på den baggrund blevet fremsat som beslutningsforslag, B 163, i Folketinget.

Onsdag den 21. april 2021 er Hummelgaard kaldt i samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg, hvor han skal forholde sig til spørgsmål om arbejdsmiljø, sikkerhedsregler og tilsyn med arbejdspladser på baggrund af blandt andet sagen om Nemlig.com. 

Fredag den 23. april 2021 skal beskæftigelses- og ligestillingsministeren sammen med social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) og sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) forholde sig til en forespørgsel, F 33, der handler om hjælpemidler til personer med et fysisk handicap.

Lovforslag 209 om bedre ressourceforløb

Med lovforslaget justeres ressourceforløbsordningen, så flere personer i ressourceforløb får den rette og tidlige indsats, som skal hjælpe dem videre mod job eller uddannelse. Lovforslaget justerer samtidigt reglerne for social pension, så tidligere udsendte med PTSD og PTSD-lignende lidelser undtages fra reglerne om frakendelse af førtidspension i tilfælde af varigt forbedret arbejdsevne.

Lovforslaget udmønter dels Aftale om bedre ressourceforløb fra december 2020 om justeringer af ressourceforløbsordningen, dels initiativ om wildcard til veteraner på førtidspension.

Læs mere om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Lovforslag 197 om om ingen modregning i pensionen for corona-relateret arbejde

Med lovforslaget indføres en ordning, hvor merindtægter, der kan tilskrives mer- eller overarbejde, som er relateret til covid-19, ikke skal medregnes ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget til brug for beregning af folke-, senior- eller førtidspension. Ordningen vil omfatte merindtægter, der er udbetalt i perioden fra marts 2020 til og med december 2021, og som udbetales som følge af mer- eller overarbejde, der kan tilskrives covid-19.

Ordningen vil ikke være afgrænset til specifikke brancher, fag eller jobfunktioner og vil omfatte både offentligt og privat ansatte.

Læs mere om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Lovforslag 163 om forlængelse af det midlertidige børnetilskud

Lovforslaget forlænger ordningen med det midlertidige børnetilskud til børnefamilier med børn under 15 år, hvor en eller begge forældre er berørt af kontanthjælpsloftet og/eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, med seks måneder til udgangen af 2021.

Der er intentionen, at det midlertidige børnetilskud skal ydes, indtil Ydelseskommissionens anbefalinger er blevet fremlagt, og et nyt ydelsessystem er trådt i kraft. Ydelseskommissionens afrapportering er blevet udskudt nogle måneder, og på den baggrund er der behov for at forlænge virkningsperioden for det midlertidige børnetilskud.

Læs mere om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Beslutningsforslag 163 om forældres ret til pasning af deres børn ved almen akut sygdom

Med beslutningsforslaget lægges der op til at give forældre med et sygt barn op til 12 år ret til at passe deres barn til det er rask ved almen akut opstået sygdom, mens de i stedet for løn kan modtage en kompensation på knap 80 pct. af dagpengesatsen.

Der er tale om et borgerforslag, som inden for den fastsatte frist har opnået 50.000 støttetilkendegivelser fra borgere, som det kræves for at få forslaget fremsat og behandlet som beslutningsforslag i Folketinget.

Borgerforslaget er fremsat som beslutningsforslag 163 af Leif Lahn Jensen (S), Peter Skaarup (DF), Karsten Hønge (SF), Andreas Steenberg (RV), Peder Hvelplund (EL), Mai Mercado (KF), Peter Seier Christensen (NB), Ole Birk Olesen (LA), Torsten Gejl (ALT), Aaja Chemnitz Larsen (IA) og Susanne Zimmer (UFG). Det er dog ikke ensbetydende med, at de støtter forslaget. Det kan også være udtryk for, at de bakker op om selve borgerforslagsordningen.

Læs mere om beslutningsforslaget på Folketingets hjemmeside

Samråd om Nemlig.com og Wolt

Ministeren skal forholde sig til følgende spørgsmål:

Samrådsspørgsmål T:

  • Vil ministeren redegøre for, hvordan han vil forhindre brud på miljø og sikkerhedsregler på det danske arbejdsmarked gennem misbrug af underleverandører og soloselvstændige, og hvordan han vil sikre mod, at sædvanlige danske løn- og arbejdsvilkår bliver underbudt ved platformsvirksomhed som det fx har fundet sted med Wolt og Nemlig.com?

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Christian Juhl (EL), Jette Gottlieb (EL) og Victoria Velasquez (EL).

Samrådsspørgsmål U:

  • Hvilke muligheder Arbejdstilsynet har for at føre tilsyn med arbejdsmiljøet i branchen?
  • I hvilket omfang er Arbejdstilsynet opmærksomme på problemer i branchen?
  • Hvilke initiativer vil ministeren iværksætte for at sikre, at arbejdsmiljøproblemer forebygges og at der føres den fornødne kontrol i branchen?

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Hønge (SF).

Læs mere om samrådet på Folketingets hjemmeside

Forespørgsel 33 om hjælpemidler til personer med et fysisk handicap.

Beskæftigelses- og ligestillingsministeren, social- og indenrigsministeren og sundheds- og ældreministeren skal forholde sig til følgende spørgsmål:

  • Mener social- og indenrigsministeren, sundheds- og ældreministeren og beskæftigelsesministeren, at de nuværende regler og den nuværende visitationspraksis i kommuner og regioner på hjælpemiddelområdet i tilstrækkelig grad sikrer borgere med et fysisk handicap et aktivt liv og fritidsliv, tilstrækkelige uddannelsesmuligheder og tilknytning til arbejdsmarkedet, og hvad vil regeringen helt konkret gøre for at sikre dette fremadrettet?

Forespørgslen er stillet af Charlotte Broman Mølbæk (SF) og Kirsten Normann Andersen (SF).

Læs mere om forespørgslen på Folketingets hjemmeside