Spring over hovedmenu

NYHED / 21-12-2021

Seks forslag til behandling i Folketinget tirsdag

Folketinget hastebehandler tirsdag to lovforslag om corona. Derudover er der fire andre forslag på programmet på både beskæftigelses- og ligestillingsområdet.

Tirsdag den 21. december 2021 er både beskæftigelses- og ligestillingsområdet på dagsordenen i Folketingssalen, når fem lovforslag og et beslutningsforslag skal behandles.

På beskæftigelsesområdet hastebehandler Folketinget to corona-lovforslag. Det drejer sig om lovforslaget, L 101, der forlænger den midlertidige ordning om ingen modregning i pension for ekstra indtægter fra corona-arbejde, og L 102, der forlænger den midlertidige arbejdsfordelingsordning til og med 31. marts 2022. 

Derudover tredjebehandles to lovforslag om håndsrækninger til ledige. Her er der tale om henholdsvis lovforslag, L 66, som forlænger retten til uddannelse for ledige, der har arbejdet i minkerhvervet, og lovforslag, L 67, om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, som blandt andet har til formål at hjælpe unge ledige i overgangen til en uddannelse eller et job, og at indføre mulighed for flere samtaler over video eller telefon. 

Endelig førstebehandles et beslutningsforslag, B 37, hvor formålet er at bringe fælles EU-barselsregler op som et tema på næste EU-topmøde.

På ligestillingsområdet tredjebehandles lovforslag, L 18, som skal gøre det forbudt at forskelsbehandle på grund af seksuel orientering, kønsidentitet m.v. 

Lovforslag 18 om forbud mod forskelsbehandling

Med lovforslaget indføres et forbud mod forskelsbehandling på grund af seksuel orientering uden for arbejdsmarkedet, og forbuddet mod forskelsbehandling på grund af kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika gøres eksplicit. Tilsvarende indføres et eksplicit forbud mod forskelsbehandling på grund af kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika på arbejdsmarkedet.

Formålet er at beskytte LGBTI-personer mod forskelsbehandling, hadforbrydelser og hadefulde ytringer og at beskytte personer med handicap mod hadefulde ytringer.

Med lovforslaget indføres der også en klageadgang til Ligebehandlingsnævnet, som skal sikre at det nye forbud håndhæves. Endvidere får Institut for Menneskerettigheder mandat til at rejse klagesager og lave analyser på området.

 

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Lovforslag 66 om forlænget ret til uddannelse for ledige fra minkerhvervet

Formålet med lovforslaget er at forlænge retten til tilbud om uddannelse for ledige, der har arbejdet i mink- eller følgeerhverv, så retten også gælder i 2022.

Derudover ændres arbejdsmiljøloven, så der indføres en bemyndigelse til at fastsætte regler om Arbejdstilsynets behandling af personoplysninger i forbindelse med brug af hjælpeværktøjer m.v.

Lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2022.

 

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside 

Lovforslag 67 om første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen

Lovforslaget udmønter første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, der realiseres fra januar 2022.

Formålet med lovforslaget er at styrke og forenkle ungeindsatsen. Proceskravet til indsatsen for unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse lempes blandt andet. Fremover må der gå fire måneder mellem hvert tilbud, hvor der i dag højest må gå fire uger.

Derudover får ledige efter seks måneders ledighed mulighed for at vælge, om samtaler med jobcenter eller a-kasse skal foregå ved personligt fremmøde, over video eller telefonisk. 

Find lovforslag L 67A på Folketingets hjemmeside Find lovforslag L 67B på Folketingets hjemmeside

Lovforslag 101 om ingen for ekstra corona-vagter

Med lovforslaget forlænges den eksisterende ordning, hvor merindtægter, der kan tilskrives mer- eller overarbejde, som er relateret til covid-19, ikke modregnes i pension. Ordningen forlænges til og med december 2022.

Lovforslaget udspringer af cononavinterpakken, som regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne indgik som et led i finanslovsaftalen for 2022.

Lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2022.

 

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside 

Lovforslag 102 om midlertidig arbejdsdelingsordning

Formålet med lovforslaget er at forlænge den midlertidige arbejdsfordelingsordning og dermed give private virksomheder mulighed for at bruge den midlertidige arbejdsfordelingsordning i perioden fra den 1. januar til og med den 31. marts 2022 på samme vilkår, som efter den hidtil gældende ordning.

Lovforslaget udmønter dele af trepartsaftalen, som regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik tidligere på måneden i lyset af den stigende smitte.

Lovforslaget træder i kraft hurtigst muligt og får virkning fra ikrafttrædelsen.

 

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Beslutningsforslag 37 om fælles EU-barselsregler

Med beslutningsforslaget lægges op til at bringe fælles EU-barselsregler op som et tema på næste EU-topmøde.

Beslutningsforslaget er stillet af Morten Messerschmidt (DF), Alex Ahrendtsen (DF), Liselott Blixt (DF), René Christensen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Hans Kristian Skibby (DF) og Peter Skaarup (DF).

 

Find beslutningsforslaget på Folketingets hjemmeside

Kontakt

Pressevagt

51232830