Spring over hovedmenu

NYHED / 16-12-2021

Torsdag behandler Folketinget syv forslag på beskæftigelsesområdet

Midlertidig arbejdsfordeling, højere bidrag til barselsudligningsordningen, forskelsbehandling, opkvalificering af folk fra minkerhvervet og hjælp til ledige unge er blandt andet på dagsordenen, når Folketinget torsdag behandler seks lovforslag og et beslutningsforslag.

Peter Hummelgaard er torsdag den 16. december 2021 i Folketinget som både beskæftigelsesminister og minister for ligestilling, når i alt seks lovforslag og et beslutningsforslag på beskæftigelses- og ligestillingsområdet skal behandles.

På beskæftigelsesområdet skal Folketinget hastebehandle to corona-lovforslag. Det drejer sig om lovforslaget, L 101, der forlænger den midlertidige ordning om ingen modregning i pension for ekstra indtægter fra corona-arbejde, og L 102, der forlænger den midlertidige arbejdsfordelingsordning til og med 31. marts 2022. 

Folketinget andenbehandler lovforslaget, L 66, som forlænger retten til uddannelse for ledige, der har arbejdet i minkerhvervet. En håndsrækning til ledige er også på dagsordenen, når Folketinget andenbehandler lovforlag, L 67, som blandt andet har til formål at hjælpe unge ledige i overgangen til en uddannelse eller et job.            

På ligestillingsområdet tredjebehandles lovforslag, L 55, som hæver virksomhedernes bidrag til barselsudligningsloven. Endvidere andenbehandles lovforslag, L 18, som skal gøre det forbudt at forskelsbehandle på grund af seksuel orientering, kønsidentitet m.v.

Endelig skal Folketinget førstebehandle et beslutningsforslag, B 40, hvor formålet er at lægge den nye øremærkning af barsel til far/medmor oven i de eksisterende orlovsuger, som forældre allerede deler mellem sig. 

Lovforslag 18 om forbud mod forskelsbehandling

Med lovforslaget indføres et forbud mod forskelsbehandling på grund af seksuel orientering uden for arbejdsmarkedet, og forbuddet mod forskelsbehandling på grund af kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika gøres eksplicit. Tilsvarende indføres et eksplicit forbud mod forskelsbehandling på grund af kønsidentitet, kønsudtryk og kønskarakteristika på arbejdsmarkedet.

Formålet er at beskytte LGBTI-personer mod forskelsbehandling, hadforbrydelser og hadefulde ytringer og at beskytte personer med handicap mod hadefulde ytringer.

Med lovforslaget indføres der også en klageadgang til Ligebehandlingsnævnet, som skal sikre at det nye forbud håndhæves. Endvidere får Institut for Menneskerettigheder mandat til at rejse klagesager og lave analyser på området.

 

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Lovforslag 55 om barselsudligningsloven

Formålet med lovforslaget er at regulere den årlige bidragssats fra 1.225 kr. til 1.350 kr. i barselsudligningsloven, som gælder for private arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende. Den højere sats skal sikre, at ordningen fortsat vil være selvfinansierende.

Lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2022.

 

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Lovforslag 66 om forlænget ret til uddannelse for ledige fra minkerhvervet

Formålet med lovforslaget er at forlænge retten til tilbud om uddannelse for ledige, der har arbejdet i mink- eller følgeerhverv, så retten også gælder i 2022.

Derudover ændres arbejdsmiljøloven, så der indføres en bemyndigelse til at fastsætte regler om Arbejdstilsynets behandling af personoplysninger i forbindelse med brug af hjælpeværktøjer m.v.

Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. januar 2022.

 

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Lovforslag 67 om første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen

Lovforslaget udmønter første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, der realiseres fra januar 2022. 

Formålet med lovforslaget er at styrke og forenkle ungeindsatsen. Proceskravet til indsatsen for unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse lempes blandt andet. Fremover må der gå fire måneder mellem hvert tilbud, hvor der i dag højest må gå fire uger. 

Derudover får ledige efter seks måneders ledighed mulighed for at vælge, om samtaler med jobcenter eller a-kasse skal foregå ved personligt fremmøde, over video eller telefonisk.

 

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Lovforslag 101 om corona-helte

Med lovforslaget forlænges den eksisterende ordning, hvor merindtægter, der kan tilskrives mer- eller overarbejde, som er relateret til covid-19, ikke modregnes i folke-, senior- eller førtidspension. Ordningen forlænges til og med december 2022.

Lovforslaget udspringer af cononavinterpakken, som regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne indgik som et led i finanslovsaftalen for 2022.

Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. januar 2022.

 

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Lovforslag 102 om midlertidig arbejdsfordelingsordning

Formålet med lovforslaget er at forlænge den midlertidige arbejdsfordelingsordning og dermed give private virksomheder mulighed for at bruge den midlertidige arbejdsfordelingsordning i perioden fra den 1. januar til og med den 31. marts 2022 på samme vilkår, som efter den hidtil gældende ordning.

Lovforslaget udmønter dele af trepartsaftalen, som regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik tidligere på måneden i lyset af den stigende smitte.

Lovforslaget foreslås at træde i kraft hurtigst muligt og får virkning fra ikrafttrædelsen.

 

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Beslutningsforslag 40 om at forlænge barslen med den nye øremærkning (borgerforslag)

Formålet med beslutningsforslaget er at implementere EU’s orlovsdirektiv, så barnets tid med sine primære omsorgspersoner ikke afkortes, hvis barnets far/medmor ikke gør brug af den ekstra orlov. 

Der lægges derfor op til, at dagpengeretten under barsel forlænges med den nye øremærkning af barslen til far/medmor oven i de eksisterende orlovsuger, som forældre allerede har til deling.

Beslutningsforslaget er stillet af Leif Lahn Jensen (S), Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Karsten Hønge (SF), Andreas Steenberg (RV), Peder Hvelplund (EL), Mai Mercado (KF), Peter Seier Christensen (NB), Ole Birk Olesen (LA), Susanne Zimmer (FG), Torsten Gejl (ALT), Jens Rohde (KD) og Aaja Chemnitz Larsen (IA). 

 

Find beslutningsforslaget på Folketingets hjemmeside

Kontakt

Pressevagt

51232830