Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / Ligestilling / 04-09-2019

Regeringen vil se på en generel ligedeling af forældreorloven

Mødre og fædre skal i højere grad dele forældreorloven. Derfor havde minister for ligestilling, Mogens Jensen, i dag indbudt en række organisationer for at diskutere mulighederne for en generel ligedeling af forældreorloven til nybagte forældre.

I Danmark har danske forældre hver ret til 32 ugers forældreorlov og en fælles ret til 32 ugers barselsdagpengebetalt orlov, som frit kan fordeles mellem forældrene. Men alligevel tager fædre i gennemsnit kun 31 dages orlov, mens mødrene holder 298 dages orlov. Det vil regeringen gerne ændre på, derfor inviterede minister for ligestilling, Mogens Jensen, en lang række organisationer til møde om mulighederne for en generel ligedeling af forældreorloven. 

- Målet med mødet var at drøfte og få input til, om vi skal gennemføre en generel ligedeling af orloven med størst mulig fleksibilitet, inden for rammerne af EU’s direktiv. Og samtidig vende hvordan vi får en kultur på arbejdspladsen og i samfundet, som gør, at fædre tager mere barsel. I dag er orloven reelt fælles, men vi har en tendens til at opfatte den som mors. Det kan betyde, at far føler, at han ud over at skulle forhandle med sin arbejdsgiver eventuelt også skal forhandle med mor, og derefter skal han måske også retfærdiggøre, hvorfor han tager orlov over for kollegaer og venner, siger Mogens Jensen, minister for ligestilling. 

EU’s orlovsdirektiv betyder, at der skal øremærkes to måneders orlov med barselsdagpenge til hver forælder, som ikke kan overføres til den anden. Det skal regeringen overholde og gennemføre, pointerer Mogens Jensen.

- Da jeg nævnte muligheden for at dispensere fra EU's orlovsdirektiv, var jeg ikke klar over, at det ikke er en mulighed. Det er jeg siden blevet opmærksom på. Og regeringen vil selvfølgelig implementere direktivet. 

Regeringen vil derudover se på, om de 32 ugers dagpengebetalt forældreorlov samtidig skal fordeles ligeligt – med 16 uger til hver – hvoraf to måneder altså bliver øremærket. De resterende uger vil stadig kunne fordeles frit mellem forældrene, hvis de er enig om det.

- Jeg har fået mange gode input. Debatten om fædres brug af orlov er vigtig både for fædrene, børnene, familierne og ligestillingen. Nu arbejder vi videre. Implementeringen af EU-direktivet vil ske i samarbejde arbejdsmarkedsparter. Det står beskæftigelsesministeren for, og i den forbindelse vil vi også se på muligheden for en generel ligedeling af dagpengeperioden under forældreorlov. Derudover er det vigtigt, at vi fortsætter dialogen om, hvordan arbejdsmarkedets parter, virksomheder, ledere, tillidsfolk og kollegaer kan bidrage til at skabe en kultur, der gør, at det er naturligt og accepteret, at far tager orlov. Det er vigtigt, for med en øremærkning af de to måneder af den dagpengeberettigede forældreorlov kan vi risikere, at der samlet bliver taget mindre orlov, og det ønsker vi ikke af hensyn til barnet, pointerer Mogens Jensen.

Fakta

  • Rådet og Europa-Parlamentet har vedtaget et nyt orlovsdirektiv, som træder i kraft i juni 2022. Samtidig ophæves det gældende forældreorlovsdirektiv. Med orlovsdirektivet indføres der nye EU-minimumsregler om fædreorlov, forældreorlov, herunder navnlig øremærkning af forældres ret til ydelser under forældreorlov, og omsorgsorlov.
  • Implementeringsarbejdet vil ske i regi af Beskæftigelsesministeriets implementeringsudvalg, hvor arbejdsmarkedets parter deltager. Arbejdet vil blive igangsat i efteråret 2019, og det forventes, at direktivet vil kræve ændring af barselsloven, ligebehandlingsloven og lov om lønmodtageres ret til fravær af særlige familiemæssige årsager.
  • De nuværende barselsregler i Danmark betyder, at alle gravide har ret til fire ugers graviditetsorlov før fødslen og derefter 14 ugers barselsorlov. Fædre og medmødre har ret til to ugers fædre/medmødreorlov, som de skal holde i løbet af de første 14 uger efter fødslen. Efter de første 14 ugers barselsorlov har hver af forældrene ret til at holde forældreorlov i op til 32 uger. De har tilsammen ret til dagpenge i 32 uger. Forældre har i dag mulighed for frit at fordele forældreorloven mellem sig. I dag er den dagpengebetalte forældreorlovsperiode knyttet til barnet. Orlov kan deles op og tages, indtil barnet fylder 9 år. De eksisterende regler findes i barselsloven, der hører under Beskæftigelsesministeriet.

Kontakt

Pressevagt

51232830