Spring over hovedmenu

PUBLIKATION / 31-05-2011

Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne

En god modtagelse af nye borgere, som får opholdstilladelse som flygtninge i Danmark, har afgørende betydning for, om de hurtigt kan blive aktive og deltagende medborgere i det danske samfund.

Det er kommunernes opgave at modtage og introducere nyankomne udlændinge til det danske samfund. Der er opstillet visse rammer for opgaven, navnlig i integrationsloven, men det er i vid udstrækning op til den enkelte kommune at tilrettelægge indsatsen.

Mange kommuner efterlyser gode råd til en målrettet og systematisk modtagelse, som kan støtte og hjælpe den enkelte til et godt og velintegreret liv i Danmark. Formålet med denne håndbog er ikke at ensrette indsatsen, men at videreformidle gode erfaringer og klare anbefalinger fra kommuner, der allerede har systematiseret deres indsats. Håbet er, at håndbogen kan fungere som inspirationskilde til det fortsatte arbejde.

Håndbogen er skrevet til modtagelsen af flygtninge i Danmark. Det udelukker dog ikke, at man kan hente inspiration og gode råd til modtagelse af andre grupper udlændinge, fx udlændinge, der kommer til Danmark som arbejdskraftindvandrere. Håndbogen henvender sig dels til praktikere (sagsbehandlere, sundhedspersonale, pædagoger, lærere, frivillige m.fl.), som i det daglige arbejder med integration, herunder især nyansatte, der har begrænset erfaring med området, dels til ledere med ansvar for planlægning og organisering af integrationsindsatsen, og som derfor kan have gavn af at kende modtageforløbet. Endelig kan håndbogen bruges af kommunale politikere, som har det overordnede ansvar for den samlede integrationsindsats i kommunen.

Integrationsservice har med hjælp fra en række kommuner, organisationer og enkeltpersoner indsamlet erfaringer over hele landet til “Den gode modtagelse”. Der er desuden samlet viden og erfaringer gennem netværksprogrammet om den gode modtagelse under indsatsen “Viden der virker”.