Spring over hovedmenu

PUBLIKATION / 31-05-2011

Tal og fakta på udlændingeomraadet 2010

I denne publikation præsenteres en række tal og fakta for 2010 for alle myndigheder på udlændingeområdet. Hovedvægten er lagt på overordnede tal. Redaktionen af nærværende publikation er afsluttet foråret 2011. For en løbende opdatering af hovedtallene på området henvises til den fælles brugerportal for Integrationsministeriet og Udlændingeservice www.nyidanmark.dk.

Sammenfatning

Tendenser på udlændingeområdet i 2010
Antallet af meddelte opholdstilladelser mv. steg fra 2009 til 2010. I 2010 blev der meddelt i alt 59.019 tilladelser mod 56.897 tilladelser i 2009 – svarende til en stigning på ca. 4 procent.
De største nationaliteter i 2010 var Polen (4.902), USA (3.452), Indien (3.358), Tyskland (3.291) og Kina (3.161). Ca. 43 procent af alle meddelte tilladelser i 2010 vedrører EU/EØS registreringsbeviser og
opholdskort.

Kvalificeret arbejdskraft til Danmark stiger fortsat
Antallet af højtuddannede udlændinge, der har fået tilladelse til at arbejde i Danmark efter ordninger under Jobplanen steg fra 3.616 opholdstilladelser i 2009 til 5.395 i 2010. Dette er en stigning på knap 50 procent. Størstedelen af disse tilladelser blev meddelt under Greencard-ordningen og Beløbsordningen, der henholdsvis udgjorde ca. 57 procent og 35 procent af alle meddelte tilladelser efter ordninger under
Jobplanen.
Antallet af opholdstilladelser meddelt under Beløbsordningen og Positivlisten faldt fra 2.257 i 2009 til 1.960 i 2010, mens antallet af opholdstilladelser efter Greencard-ordningen steg fra 1.117 i 2009 til 3.060 i 2010. Ca. halvdelen af alle tilladelser meddelt under Beløbsordningen blev meddelt til branchegruppen ITspecialister. Antallet af opholdstilladelser meddelt med henblik på øvrigt lønarbejde og selvstændigt erhverv faldt fra 2.897 tilladelser i 2009 til 2.575 tilladelser i 2010.

Flere udenlandske studerende ved de danske universiteter
Antallet af udlændinge, der ønskede at studere ved de videregående uddannelser under Danske Universiteters område, er steget fra 2.434 i 2009 til 3.521 i 2010, heraf blev 1.513 opholdstilladelser meddelt til personer fra USA og 473 til personer fra Kina. Tilladelser til disse to nationaliteter udgjorde ca. 56 procent af alle tilladelser meddelt under denne kategori.
Antallet af udenlandske studerende ved de øvrige videregående uddannelsesinstitutioner faldt med ca. 40 procent i 2010 i forhold til 2009. De øvrige videregående uddannelsesinstitutioner omfatter bl.a. erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Færre EU/EØS-borgere til Danmark for at arbejde og flere for at studere
Antallet af udstedte registreringsbeviser og opholdskort til EU/EØS-borgere steg fra 24.305 i 2009 til 25.361 i 2010. Stigningen ses i antallet af registreringsbeviser udstedt med henblik på uddannelse, der steg fra 7.974 i 2009 til 8.954 i 2010.
Antallet af registreringsbeviser og opholdskort udstedt med henblik på lønarbejde faldt fra 11.019 i 2009 til 10.560 i 2010 - navnlig på grund af færre registreringsbeviser til personer fra Polen (3.745 i 2009 til 2.995 i 2010).

Flere meddelte opholdstilladelser på familiesammenføringsområdet
På familiesammenføringsområdet skete der en stigning i antallet af meddelte opholdstilladelser fra 4.479 i 2009 til 4.768 i 2010. Stigningen ses i antallet af tilladelser til ægtefællesammenføring efter udlændingelovens regler, der steg med ca. 12 procent fra 2009 til 2010. Fordelingen af meddelte tilladelser og afslag er uændret fra 2009 til 2010. Afslagsprocenten i Udlændingeservice i 2010 var ca. 33 procent svarende til niveauet i 2009. Stigningen i antallet af tilladelser udtrykker således den administrative behandling af flere sager i 2010.

På familiesammenføringsområdet var Thailand (761), Filippinerne (426) og Tyrkiet (393) de største nationaliteter, svarende til ca. 33 procent af de samlede familiesammenføringstilladelser. Antallet af tilladelser til familiesammenføring efter EU-reglerne faldt fra 467 i 2009 til 286 i 2010. Faldet var størst for Tyrkiet og Pakistan.

Fortsat flere asylansøgninger - men færre uledsagede mindreårige asylansøgere
Antallet af nyindrejste asylansøgere steg fra 3.855 i 2009 til 5.115 i 2010. Dette er en stigning på ca. 33 procent.

De største asylansøgernationaliteter i 2010 var Afghanistan (1.512), Syrien (832), Iran (614), Rusland (358) og Irak (254).

I alt 432 uledsagede mindreårige søgte asyl i Danmark i 2010 mod 529 i 2009. Langt hovedparten kom fra Afghanistan.

Anerkendelsesprocenten i asylsager i Udlændingeservice faldt fra 44 procent i 2009 til 38 procent i 2010.