Spring over hovedmenu

PUBLIKATION / 16-11-2016

Småjob på det danske arbejdsmarked

Beskæftigelsesministeriet har undersøgt, hvor mange småjob der findes på det danske arbejdsmarked.

Registeranalysen af antallet af småjob skal ses i sammenhæng med kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen, der havde virkning fra 1. oktober 2016. Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen er indrettet sådan, at kontanthjælpsmodtagere kan undgå at få nedsat deres ydelse ved at arbejde få timer om ugen eller fuld tid i en kortere periode. For eksempel kan kravet for 225-timersreglen indfries ved at være i beskæftigelse ca. 5 timer om ugen gennem hele året eller ved ca. 6 ugers fuldtidsbeskæftigelse i løbet af året. 

Analysen er lavet ved brug af registerdata. Et småjob med få timers beskæftigelse er i analysen defineret som mellem 20-40 timers beskæftigelse om måneden i et ordinært job hos den samme virksomhed, og niveauet er opgjort på helårsbasis.

Analysens hovedkonklusioner

  • Analysen giver et billede af et nuværende dansk arbejdsmarked, hvor arbejdsgivere også efterspørger medarbejdere i enten få timer om måneden eller af kortere varighed.
  • I 2015 var der på helårsbasis godt 131.000 småjob på det danske arbejdsmarked med få timers beskæftigelse om måneden. 
  • Der er småjob i alle regionerne. Antallet af småjob hænger sammen med det samlede antal beskæftigede i regionerne. 
  • Fordelt på brancher er andelen af småjob af henholdsvis få timer eller på fuld tid af kortere varighed især høj i Handel og transport, Offentlig administration, undervisning og sundhed samt Erhvervsservice.