Spring over hovedmenu

PUBLIKATION / 31-05-2011

Integration i praksis - Inspiration fra etniske konsulenter i jobcentrene

Beskæftigelse er et vigtigt led i integrationen af borgere med etnisk minoritetsbaggrund. Der arbejdes derfor målrettet på, at borgerne i højere grad end i dag skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. I dag står 58 pct. af indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund i den erhvervsaktive alder til rådighed for arbejdsmarkedet, mens tallet for personer med dansk oprindelse er 79 pct. (www.nyidanmark.dk). Jobcentrenes indsats overfor ledige borgere med etnisk minoritetsbaggrund bidrager til at mindske denne forskel. Her spiller de etniske konsulenter en vigtig rolle. I dette katalog præsenteres otte eksempler på de etniske konsulenters arbejde.

Ordningen vedrørende etniske konsulenter i jobcentrene er finansieret af satspuljemidler og har eksisteret siden 1996. Formålet med ordningen er at fremme ansættelse af borgere med etnisk minoritetsbaggrund på det ordinære arbejdsmarked. De etniske konsulenter arbejder primært med udviklingsorienterede opgaver og medvirker til at sikre en løbende udvikling, dokumentation og formidling af erfaringer vedrørende målgruppen.

Under ordningen er der pt. ansat 23 etniske konsulenter i 13 af landets kommuner, nemlig København, Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg, Albertslund, Brøndby, Helsingør, Roskilde, Hvidovre, Vejle, Frederiksberg og Sønderborg.

De otte temaer med fokus på konkrete udfordringer og eksempler på jobcentrenes løsninger herpå:

  • SPROGLIG AFKLARING
  • VISITERING
  • SPROGLIG OPKVALIFICERING
  • VIRKSOMHEDSKONTAKT
  • UFAGLÆRTE UNGE
  • VARETÆGTSFÆNGSLEDE UNGE
  • KVINDER MED PROBLEMER UD OVER LEDIGHED
  • FAMILIEFORSØRGEDE