Spring over hovedmenu

PUBLIKATION / 18-02-2014

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2013

Den danske befolkning vokser år for år og har nu rundet 5,6 mio. personer, og heraf deltager 2,8 mio. personer i arbejdsstyrken. Der er fortsat lidt flere mænd end kvinder i arbejdsstyrken, og mænd har generelt en højere beskæftigelses- og erhvervsfrekvens end kvinder. Samtidig er forskellen i antallet af kvinder og mænd i den normalterhvervsaktive alder faldende.

Mænd har gennemsnitligt en længere arbejdsuge end kvinder. Det skyldes, at langt flere kvinder end mænd er deltidsbeskæftiget. Godt 1 ud af 3 kvinder angiver efter eget udsagn at være deltidsbeskæftiget. Til sammenligning betragter kun godt hver syvende mand sig som deltidsbeskæftiget.

Ledigheden for mænd og kvinder har i 2013 ligget meget tæt, og den højere ledighed for mænd under krisen er dermed udjævnet. I de tre første kvartaler af 2013 har ledigheden været stort set den samme for både kvinder og mænd. Oktober 2013 viste en ledighed for begge køn på 5,8 pct. Kvinder er i mindre grad langtidsledige end mænd, men samtidig viser data, at en større andel af mænd kommer tilbage i arbejde indenfor 3 måneder, end det er tilfældet for kvinder.

Knap seks ud af ti danskere mellem 15 og 69 år har en erhvervskompetencegivende uddannelse, hvilket svarer til 2,3 mio. danskere. Kvinder har i lighed med tidligere år en højere uddannelsesgrad end mænd på 58,9 pct. Til sammenligning er mænds uddannelsesgrad 57,7 pct. Uddannelse øger beskæftigelsesmulighederne, og særligt kvindernes beskæftigelsesmuligheder er positivt påvirket af en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Kvinder har generelt højere sygefravær end mænd både når det kommer til sygefravær på grund af egen sygdom og børns sygdom. For egen sygdom ligger de kommunalt ansatte kvinder i top med gennemsnitligt 13,1 sygedage i 2012.

Ved 56 pct. af alle barsler holdt både moren og faren barsel og den gennemsnitlige længde af barslen var hhv. 295 og 36 dage. Ved hver fjerde børnefødsel var det kun moren, der tog barselsorlov, og i de tilfælde var den gennemsnitlige orlovslængde på 311 dage. Tilsvarende var der 8 pct. af tilfældene, hvor kun faren tog orlov, og da var orloven gennemsnitligt 52 dage.

Når det kommer til tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, trækker kvinder sig tilbage knap et år før mænd, og således var den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder i 2011 hhv. 61,7 år for kvinder og 62,6 år for mænd. Den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder har i de seneste år været stigende. Der er en svag overvægt af kvinder, der modtager både efterløn, førtidspension og folkepension.

Mænd tjener gennemsnitligt mere end kvinder. Lønforskellen er størst i den private sektor og mindst i kommuner og regioner. Lønforskellene kan i nogen grad forklares af blandt andet uddannelse, erhvervserfaring og placering på arbejdsmarkedet. Ved at korrigere for disse faktorer, er den uforklarede lønforskel mellem kvinder og mænd reduceret til 9-12 pct. i den private sektor, 0-4 pct. i den kommunale/regionale sektor og 3-6 pct. i den statslige sektor.

Set i en international kontekst er den danske beskæftigelsesfrekvens høj, og sammenlignet med EU27 har danske kvinder den tredje højeste beskæftigelsesfrekvens og mænd den femte højeste. Danske kvinder ligger over gennemsnittet for EU27, når det kommer til andelen af deltidsbeskæftigede. Den danske ledighed ligger under gennemsnittet for både mænd og kvinder i EU27.