Spring over hovedmenu

NYHED / 09-02-2017

Ledige får bedre muligheder for at blive opkvalificeret

Beskæftigelsesindsatsen kan nu i højere grad understøtte, at ledige får de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Det var et centralt punkt i trepartsaftalen, der netop er vedtaget i Folketinget.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i august 2016 en trepartsaftale med det mål at sikre, at virksomheder kan få den nødvendige arbejdskraft – både på den korte og længere bane.

Det indgår i trepartsaftalen, at ledige skal have bedre muligheder for at blive opkvalificeret som et led i beskæftigelsesindsatsen og komme i job. Uddannelse i beskæftigelsesindsatsen skal derfor være målrettet konkrete job eller områder med gode beskæftigelsesmuligheder.

Folketinget har netop vedtaget lovforslaget, der udmønter uddannelsesinitiativerne for ledige i trepartsaftalen. Det drejer sig om:

Et mere fleksibelt uddannelsesløft
Dagpengemodtagere får mulighed for at modtage 100 pct. af den hidtidige dagpengesats under uddannelsen. Dagpengesatsen har hidtil været 80 pct. for alle. Det er en betingelse, at uddannelsen fremgår af en liste med erhvervsuddannelser, der knytter sig til stillingsbetegnelser med størst rekrutteringsudfordringer.

Bedre mulighed for ledige faglærtes adgang til voksenlærlingeordningen
Ledige faglærte får adgang til voksenlærlingeordningen efter seks måneders ledighed, hvis erhvervsuddannelsen er inden for områder med mangel på arbejdskraft. I dag er kravet 12 måneders ledighed.

Mere fleksibel ordning med seks ugers jobrettet uddannelse
Dagpengemodtagere og ledige fleksjobvisiterede kan som noget nyt selv kombinere kurser inden for erhvervsgrupper på en positivliste, når de deltager i jobrettet uddannelse i op til i alt seks uger. Fremover har ledige først ret til seks ugers jobrettet uddannelse efter fem ugers ledighed. I dag gælder retten fra første ledighedsdag.