Spring over hovedmenu

NYHED / 23-03-2017

Udbetaling af barselsdagpenge bliver digitaliseret

Folketinget har torsdag vedtaget et lovforslag, der blandt andet digitaliserer udbetalingen af barselsdagpenge, så blandt andet arbejdsgivernes administrative byrder reduceres.

Udbetalingen af barselsdagpenge bliver fremover digitaliseret, som det også allerede er tilfældet med sygedagpenge. Det er hovedindholdet i det lovforslag, som Folketinget torsdag den 23. marts har vedtaget. 

Digitaliseringen betyder, at det bliver lettere for arbejdsgiverne, når de skal anmelde en lønmodtagers fravær i forbindelse med barsel og anmode om refusion. Samtidig indeholder lovforslaget en række regelforenklinger på barselsområdet, som også medvirker til at lette administrationen for arbejdsgiverne.

Den nye lov indeholder også en række andre ændringer:

  • Omlægning af den kommunale medfinansiering til orlov ved pasning af alvorlig syge børn.
  • Etablering af en klageadgang i sygedagpengeloven over afgørelser truffet af Udbetaling Danmark om sygedagpengeforsikringer.

Derudover bringer den nye lov også ændringer i kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne. Det betyder blandt andet at:

  • Beskæftigelsesministeren får bemyndigelse til at fastsætte regler om, hvordan fastlæggelsen af berørte uger skal ske for arbejdsløshedsdagpenge, når de som et led i reformen af dagpengesystemet går fra at være ugebaserede til månedsbaserede.
  • Ydelsesrefusion, der fremover skal opgøre finansieringsbeløbet for førtidspension og særlig støtte, overtager beregningen af kommunernes andel af finansiering af visse offentlige ydelser.