Spring over hovedmenu

NYHED / 23-06-2017

De to vindere af Beskæftigelsesministeriets nyindstiftede prisopgaver er netop udpeget

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, professor Michael Svarer og professor Jens Kristiansen kårede fredag vinderne af Beskæftigelsesministeriets Prisopgaver 2016 ved en ceremoni i ministeriet.

Beskæftigelsesministeriet ønsker at skærpe interessen for dansk arbejdsmarkedsøkonomi og dansk arbejds- og ansættelsesret og har derfor indstiftet to prisopgaver på hver 25.000 kroner for den bedste opgave inden for arbejdsmarkedsøkonomi og i arbejds- og ansættelsesret. Et bedømmelsesudvalg på hvert fagområde, der er nedsat af ministeriet, har blandt de særdeles gode indsendte opgaver udvalgt de to bedste.

Jonas Fluchtmann vinder prisen i arbejdsmarkedsøkonomi for sit kandidatspeciale ”Cognitive Biases in Dynamic Job Search”. Bedømmelsesudvalget med professor Michael Svarer som formand har lagt vægt på, at specialet inddrager moderne adfærdsøkonomiske teorier til at forklare observerede mønstre på arbejdsmarkedet.

Lisbeth Lysdal Kamlarczyk vinder prisen i arbejds- og ansættelsesret for sit kandidatspeciale ”Overenskomstsystemets udfordringer i forhold til udstationerede lønmodtagere – med særligt fokus på kontrol med arbejdsgiveres indbetaling af feriepenge”. Bedømmelsesudvalget med professor Jens Kristiansen som formand har lagt vægt på, at specialet behandler et emne, der er meget aktuelt for det danske arbejdsmarked og den danske arbejdsmarkedsmodel. Samtidig er der tale om et vanskeligt emne i spændingsfeltet mellem dansk arbejds- og ansættelsesret og EU-retten.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen udtaler:

- Det er en stor fornøjelse at uddele Beskæftigelsesministeriets prisopgaver til to meget dygtige personer. Prisvinderne har begge skrevet et kandidatspeciale, der bidrager til at gøre os alle klogere. Jeg ved, at der har været mange rigtig gode bidrag, og det vidner om høj faglighed blandt de studerende og stor interesse for det arbejdsmarkedspolitiske område. Det tegner godt for fremtiden – også her i Beskæftigelsesministeriet, hvor vi har stor fokus på høj faglighed og dygtige medarbejdere. Samtidig lægger jeg som minister vægt på, at politikudviklingen tager udgangspunkt i den nyeste viden på området – det gælder både teori og praktiske erfaringer.

Prisopgaven i arbejdsmarkedsøkonomi
Bedømmelsesudvalget for prisopgaven i arbejdsmarkedsøkonomi har bestået af professor Michael Svarer, Aarhus Universitet, lektor Daniel le Maire, Københavns Universitet, lektor Birthe Larsen, Copenhagen Business School og analysechef Claus Andersen, Beskæftigelsesministeriet.

I begrundelsen for valget af Jonas Fluchtmann som vinder af prisopgaven i arbejdsmarkedsøkonomi anfører bedømmelsesudvalget blandt andet, at specialet bidrager til at forklare observerede mønstre for lediges afgang til beskæftigelse ved at inddrage moderne adfærdsøkonomiske teorier.

Det er empirisk velunderbygget, at sandsynligheden, for at ledige finder arbejde, falder med tiden som arbejdsløs, men at sandsynligheden stiger brat kort før, at dagpengeperioden udløber for derefter at falde igen, når dagpengeperioden er udløbet. Den konventionelle økonomiske teori kan kun i begrænset omfang forklare det mønster i afgangsraten til beskæftigelse.

Ved at benytte danske data finder Jonas Fluchtmann i sit speciale, at såkaldt referenceafhængighed kan være med til at forklare lediges afgang til beskæftigelse omkring det tidspunkt, hvor dagpengeperioden udløber. Referenceafhængighed betyder, at den ledige ikke kun tillægger niveauet for sin indkomst betydning, men også i betydelig grad går op i at undgå fald i indkomsten i forhold til et tidligere indkomstniveau.

Læs bedømmelsesudvalgets fulde begrundelse for vinderen i arbejdsmarkedsøkonomi (PDF)

Prisopgaven i arbejds- og ansættelsesret
Bedømmelsesudvalget for prisopgaven i arbejds- og ansættelsesret har bestået af professor, dr. jur. Jens Kristiansen, Københavns Universitet, professor jur. dr. Ole Hasselbalch, Aarhus Universitet, formand for Arbejdsretten, højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen og afdelingschef Lasse Boje, Beskæftigelsesministeriet. 

I begrundelsen for valget af Lisbeth Lysdal Kamlarczyk som vinder af prisopgaven i arbejds- og ansættelsesret anfører bedømmelsesudvalget blandt andet, at specialet bidrager med ny viden om adgangen til at kontrollere udenlandske arbejdsgiveres indbetaling af feriepenge.

Lisbeth Lysdal Kamlarczyk belyser samtidig mere generelt brudfladerne mellem EU-retten og det overvejende aftalebaserede danske arbejdsmarked. Det gælder navnlig det komplicerede spørgsmål, om EU-traktaternes regler om fri serviceudveksling kan forpligte private overenskomstparter og dermed fortrænge modstridende regler i danske overenskomster i konkrete retssager.

Læs bedømmelsesudvalgets fulde begrundelse for vinderen i arbejds- og ansættelsesret (PDF)