Spring over hovedmenu

NYHED / Ligestilling / 05-03-2021

Undervisning i rettigheder og ligestilling skaber lyst til forandring blandt minoritetsetniske kvinder og mænd

Siden efteråret 2018 har kommuner, sprogskoler, boligsociale tilbud mv. kunne booke undervisningsforløb om rettigheder og ligestilling målrettet mænd, kvinder og unge med minoritetsetnisk baggrund. Nu offentliggøres evalueringen, som er gennemført af Oxford Research. Den viser, at indsatsen er lykkedes med at give deltagerne relevant viden om emnerne og skabe motivation til at handle anderledes.

Konkret svarer ca. ni ud af ti adspurgte deltagere, at de har lært noget nyt om mænds og kvinders roller på arbejdsmarkedet, ligestilling i Danmark og opdragelse af børn og unge. 90 procent er enige i, at de kan bruge det, de har lært, i deres hverdag, og 81 procent svarer, at de vil gøre noget anderledes i deres familieliv fremover. Evalueringen viser desuden, at der er stor tilfredshed med det udarbejde materiale, at deltagerne deltager aktivt i undervisningen, samt at underviserne generelt har haft succes med at skabe dialog og refleksion blandt deltagerne på kurserne.

- Det er en forudsætning for deltagelsen i det danske samfund, at man har kendskab til sine egne rettigheder og forståelse for grundlæggende danske værdier om frihed og ligestilling mellem kønnene. Det glæder mig, at indsatsen er lykkedes med netop at skabe det kendskab – og ikke mindst motivation til forandring hos deltagerne. Jeg kan kun opfordre til, at man ude i kommunerne og på sprogskolerne udnytter, at materialet faktisk ligger frit tilgængeligt på hjemmesiden, siger beskæftigelses- og ligestillingsminister, Peter Hummelgaard.

Evalueringen finder også et potentiale for, at materialets temaer og indhold kan genbruges til videreudvikling af kurser, fx målrettet specifikt mod kommunernes beskæftigelsesindsats over for etniske minoritetspersoner uden for arbejdsmarkedet.

- Evalueringen peger på, at der er mulighed for at styrke forståelsen for rettigheder og ligestilling fx i beskæftigelsesindsatsen. De muligheder skal vi selvfølgelig undersøge nærmere, siger beskæftigelses- og ligestillingsminister, Peter Hummelgaard.

Med satspuljeaftalen for 2017 blev der bl.a. afsat 7,1 mio. kr. til undervisningsindsatsen ”Ret til ligestilling” i perioden 2017-2020 med det overordnede formål at fremme ligestilling og mindske negativ social kontrol. Indsatsen er udviklet og afviklet af Als Research og Dansk Flygtningehjælp og består af kurser om ligestilling og rettigheder med fokus på bl.a. temaer som ligestilling på arbejdsmarkedet, økonomi, rettigheder i ægteskabet, børneopdragelse og negativ social kontrol, samt også svære emner som vold og genopdragelsesrejser. Indsatsen er målrettet kvinder, mænd og unge med etnisk minoritetsbaggrund, og interesserede kommuner, sprogskoler, bolig-sociale tilbud mv. har kunnet booke kurserne gratis. I perioden har ca. 2.000 personer deltaget i kurserne.  

Undervisningsmaterialet er frit tilgængeligt på hjemmesiden ret-til-ligestilling.dk.

På hjemmesiden findes et kursushæfte, som er oversat til syv forskellige sprog: Dansk, engelsk, arabisk, tyrkisk, somali, tigrinya og farsi. Derudover er der en underviserguide og små film, som bidrager til refleksion over de forskellige temaer.