Spring over hovedmenu

NYHED / 14-11-2023

Uge 46 i Folketinget

Arbejdstidsdirektivet, uhævede feriepenge, arbejdsmiljø, børnefattigdom og arbejdspligt er blandt andet på dagsordenen, når beskæftigelsesministeren Ane Halsboe-Jørgensen i denne uge skal i Folketinget.

Onsdag den 15. november 2023 skal beskæftigelsesministeren besvare to mundtligt § 20 spørgsmål, henholdsvis S 177 om de nye kontanthjælpsaftaler og børnefattigdom samt S 191 om arbejdspligt.

Dagen efter, torsdag den 16. november, skal beskæftigelsesministeren deltage i 1. behandling af tre lovforslag. Det drejer sig om:

  • Lovforslag, der udmønter dele af arbejdsmiljøaftalen 
  • Lovforslag, der gennemfører dele af arbejdstidsdirektivet
  • Lovforslag, der genindfører bagatelgrænser for udbetaling af uhævede feriepenge

Derudover fremsættes der to lovforslag onsdag den 15. november. Det ene lovforslag permanentgør uddannelsesløft med forhøjet dagpengesats på 110 pct. Det andet lovforslag justerer blandt andet fleksjobreglerne på områder, der ikke er dækket af en overenskomst.

Lovforslag L 67 om arbejdsmiljø

Med lovforslaget udmøntes dele af aftale om en fremtidssikret arbejdsmiljøindsats og indsats mod social dumping, der blev indgået i marts 2023.

Yderligere udmønter lovforslaget anbefalinger fra det midlertidige AMO-udvalg og asbestaftalen fra 2022. 

Læs mere om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Lovforslag L 68 om arbejdstidsdirektivet (udskudt til uge 47)

Lovforslaget har til formål at implementere EU-Domstolens praksis om registrering af lønmodtagernes daglige arbejdstid, og at give adgang til at fravige reglen om, at lønmodtagere højst på arbejde 48 timer om ugen i gennemsnit. Lovforslaget tager udgangspunkt i en partsaftale indgået mellem DA, FH og Akademikerne på baggrund af en afrapportering fra en arbejdsgruppe om arbejdstid, der var nedsat i regi af Beskæftigelsesministeriets Implementeringsudvalg.

Læs mere om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Lovforslag L 69 om uhævede feriepenge (udskudt til uge 47)

Formålet med lovforslaget er at nedbringe summen af uhævede feriepenge ved at genindføre den tidligere ferielovs bagateludbetalingsregler tilpasset samtidighedsferie.

Læs mere om lovforslaget på Folketingets hjemmeside

§ 20-spørgsmål - S 177 om børnefattigdom

Victoria Velasquez (EL) har bedt beskæftigelsesministeren om at redegøre for følgende:

”Vil ministeren redegøre for, hvorvidt og hvordan ministeren vil løse de akutte børnefattigdomsproblemer, som 22 børnefaglige organisationer netop i et fælles brev har gjort opmærksom på, set i lyset af at kontanthjælpsaftalen kun løfter 4.000 ud af 50-60.000 børn ud af fattigdom og først om 22 år?” 

Læs mere om spørgsmålet på Folketingets hjemmeside

§ 20-spørgsmål - S 191 om arbejdspligt

På baggrund af artiklen »Juridiske eksperter advarer om, at ny arbejdspligt kan stride imod menneskerettighederne« bragt i Information den 4. november 2023, har Helene Liliendahl Brydensholt (ALT) bedt beskæftigelsesministeren om at besvare følgende:

”Hvordan kan ministeren forsvare at indføre en arbejdspligt målrettet etniske minoriteter, der forskelsbehandler borgere i Danmark, og som dermed ifølge Institut for Menneskerettigheder kan være ulovlig diskrimination i strid med menneskerettighederne?”

Læs mere om spørgsmålet på Folketingets hjemmeside