Spring over hovedmenu

NYHED / 21-12-2023

To direktiver skal styrke bekæmpelsen af diskrimination i EU

EU-borgere skal være bedre beskyttede af EU’s anti-diskriminationsregler. To nye direktiver skal bidrage til at fremme ligebehandling og bekæmpe diskrimination i EU.

Medlemslandene i Rådet har godkendt en aftale om to direktiver om bindende standarder for ligestillingsorganer i EU’s medlemslande, forhandlet mellem Rådet og Europa-Parlamentet.

Aftalen vil sikre EU-borgere et ensartet minimumsniveau for ligestillingsorganernes arbejde med at håndhæve EU's regler om beskyttelse mod forskelsbehandling. Aftalen skal vedtages endeligt af Rådet og Europa-Parlamentet i det nye år.

Ifølge Europa-Kommissionen er der en uhensigtsmæssig stor forskel i de nationale ligestillingsorganers rolle, ressourcer, effektivitet og kompetencer – og dermed en for stor forskel i graden af beskyttelse mod forskelsbehandling i EU-landene.

Det er Institut for Menneskerettigheder, som i Danmark i dag løfter opgaven som Danmarks ligestillingsorgan. Det er vurderingen, at Danmark allerede i vidt omfang lever op til direktiverne i kraft af Ligebehandlingsnævnets og Institut for Menneskerettigheders arbejde og opgaver.

Når direktiverne er endeligt vedtaget, skal de implementeres i dansk ret. Det gøres i samarbejde mellem Beskæftigelsesministeriet og Udenrigsministeriet, som sammen vil drøfte, hvordan Danmark skal håndtere de nye opgaver, som følger af direktiverne.

Beskæftigelsesministeriet vurderer, at aftalen respekterer den danske arbejdsmarkedsmodel. Ikke desto mindre vil ministeriet fortsætte den tætte dialog med arbejdsmarkedets parter i den videre proces.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

- Diskrimination er uacceptabelt, og ingen skal opleve at blive forskelsbehandlet. Vi skal have et EU, hvor alle føler sig respekteret og behandlet ordentligt – uanset hvem de er, eller hvor de kommer fra.

- Det er godt, at vi nu får et højere og mere ensartet beskyttelsesniveauet på tværs af hele EU. Jeg glæder mig over, at vi i Danmark allerede har stærke og uafhængige institutioner, der håndhæver lovgivningen og overvåger udviklingen. Det giver os et rigtig godt udgangspunkt, når direktiverne skal gennemføres i Danmark. 

Kontakt

Pressevagt

51232830