Spring over hovedmenu

NYHED / 23-01-2024

Nye regler for registrering af ansattes arbejdstid

Et flertal i Folketinget har i dag vedtaget et lovforslag, om ændring af arbejdstidsloven. Lovforslaget betyder blandt andet, at arbejdsgivere skal registrere medarbejdernes arbejdstid.

Lovforslaget udmønter en partsaftale mellem arbejdsmarkedets parter, DA, FH og AC. Aftalen er indgået med det formål at implementere EU’s arbejdstidsdirektiv.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

- Formålet med lovforslaget er blandt andet at sikre, at regler om maksimal ugentlig arbejdstid overholdes. Mange tidsregistrerer allerede i dag, og med forslaget har den enkelte arbejdsgiver frihed til selv at finde en metode, der passer til den pågældende virksomhed.

- Lovforslaget giver desuden mulighed for, at der overenskomstmæssigt gives adgang til at fravige reglerne om maksimal ugentlig arbejdstid for medarbejdere, der i deres overenskomst har rådighedsvagter og som udfører samfundskritiske funktioner. Det gælder fx læger, brandmænd og ambulanceførere. Hermed sikres beredskaberne på for eksempel hospitaler og brandstationer.

To hovedelementer i aftalen

For det første gennemfører lovforslaget EU-Domstolens afgørelse fra d. 14. maj 2019, hvor det blev slået fast, at arbejdsgiverne skal indføre registrering af lønmodtagernes daglige arbejdstid. Formålet er ifølge EU-Domstolen at sikre, at regler om maksimal ugentlig arbejdstid og hviletid overholdes, så medarbejdere ikke overbelastes af for meget overarbejde.

Kravet om registrering af lønmodtagernes daglige arbejdstid vil have økonomiske og administrative konsekvenser for arbejdsgivere, hvor der ikke allerede finder tidsregistrering sted.

For det andet indeholder lovforslaget en udmøntning af en undtagelsesbestemmelse i arbejdstidsdirektivet, der muliggør, at en lønmodtager og en arbejdsgiver kan indgå aftale om, at der kan arbejdes ud over 48 timer i gennemsnit om ugen (den såkaldte ”opt out”).

Det vil kunne ske via en individuel aftale, hvis der er hjemmel til det i en kollektiv overenskomst, der er indgået mellem de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter. Lovforslaget bygger på en partsaftale indgået mellem DA, FH og AC.

 

Kontakt

Pressevagt

51232830