Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 26-10-2012

Aftale om satspulje på beskæftigelsesområdet

Socialdemokraterne, Radikale Venstre, SF, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Al-liance og Konservative har indgået en aftale om satspuljen 2013 på beskæftigelses-området.

Socialdemokraterne, Radikale Venstre, SF, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative har indgået en aftale om satspuljen 2013 på beskæftigelsesområdet.

Aftalepartierne har i år forhandlet inden for en samlet ramme på godt 553 millioner kroner over de næste fire år, hvoraf de 486 millioner kroner er afsat til initiativer på førtidspensions- og fleksjobområdet. De øvrige godt 67 millioner kroner går blandt andet til Center for aktiv Beskæftigelsesindsats (CABI) og projekt High:Five, der hjælper kriminelle unge med at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Aftalen er ikke endelig, inden der er bekræftet en samlet satspuljeaftale som led i de centrale finanslovsforhandlinger.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen udtaler: 

- Jeg er rigtig glad for, at alle forligspartier i år er blevet enige om at støtte de allermest udsatte borgere i vores samfund. Borgere, som i dag står uden for arbejdsfællesskabet, men hvor vi med en massiv og aktiv indsats kan give dem mulighed for at bruge de ressourcer og det potentiale, de har. Den indsats har vi med aftalen prioriteret at give, så vi kan gøre en reel forskel i deres liv. 

Beskæftigelsesordfører Ulla Tørnæs, Venstre, udtaler:

- I lyset af de begrænsede midler i satspuljen er Venstre tilfredse med, at det har været muligt at afsætte penge til en øget indsats til at opkvalificere personer med svag tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er også fantastisk, at der bliver tilført midler til at hjælpe unge kriminelle til at komme i arbejde. Jeg er glad for, at satspuljemidlerne bliver tildelt projekter, som gør en positiv forskel for mange danskere.

Satspuljeordfører og medlem af beskæftigelsesudvalget Bjarne Laustsen, Socialdemokraterne, udtaler:

- Selvom der har været færre midler at fordele, er det lykkedes at fastholde gode projekter og finde plads til nye.

Arbejdsmarkedsordfører Bent Bøgsted, Dansk Folkeparti, udtaler:

- Jeg er glad for, at vi på trods af få midler i satspuljen har kunnet tilgodese voksenmobning, seniorerhverv og jobbanken. Det har været vigtigt for Dansk Folkeparti. Det har det været svært at skulle fravælge mange gode forslag.

Arbejdsmarkedsordfører Nadeem Farooq, Radikale Venstre, udtaler:

- Jeg er meget tilfreds med, at vi med denne aftale rækker en særlig hånd ud til udsatte unge, som er i risiko for at blive marginaliseret fra samfundet. Derudover er jeg glad for, at vi hjælper vores sindslidende medborgere tættere på arbejdsmarkedet via solide metoder. Endelig giver vi fornyet slagkraft til de gode folk, som hver dag udvikler og systematiserer metoder til at realisere vores vision om det rummelige arbejdsmarked.

Arbejdsmarkedsordfører Eigil Andersen, SF, udtaler:

- Problemerne med psykisk arbejdsmiljø har desværre været stigende i en årrække. Mobning og chikane på arbejdspladsen er en af årsagerne. Derfor er jeg glad for, at der nu bevilges et beløb til at hjælpe mobbeofre samt udarbejde en håndbog med gode råd, der kan forebygge og stoppe mobning på arbejdspladserne.

Beskæftigelsesordfører Joachim B. Olsen, Liberal Alliance, udtaler:

- Jeg er særlig glad for, at der er blevet afsat midler til en jobbank i København, der skal få langtidsledige og førtidspensionister tilbage på arbejdsmarkedet. Jobbanken i både Herning og Århus har gjort et enestående stykke arbejde, så jeg har store forventninger til, at man vil kunne videreføre dette i København. 

Arbejdsmarkedsordfører, Mai Henriksen, Konservative, udtaler:

- Jeg er glad for, at vi har fået prioriteret midler til at understøtte udviklingshæmmende menneskers muligheder for at være en del af arbejdsmarkedet. Det er vigtigt for konservative, at vi har fokus på at få de udsatte borgere med ind i arbejdsfællesskabet med de ressourcer, som de har og kan tilbyde.

De ti projekter

65 millioner kroner over fire år til opstartsstøtte til rehabiliteringsteams. Formålet er at fremme implementeringen af rehabiliteringsteam og ressourceforløb som led i at fastholde udsatte borgere på arbejdsmarkedet.

441 millioner kroner til mentorstøtte og aktiv indsats i ressourceforløb. Midlerne afsættes permanent og indfases over tid til et permanent niveau på 370 millioner kroner, når det er indfaset i 2030.

28,2 millioner kroner over fire år til Center for aktiv beskæftigelsesindsats (CABI). CABI har til hovedformål at indsamle, systematisere og formidle viden om det rummelige arbejdsmarked.

I alt 13,1 millioner kroner i 2013 og 2014 år til projektet High:Five. Projektet er forankret i regi af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar. Formålet er at hjælpe unge, der er i risiko for at blive marginaliseret på grund af kriminalitet eller tilknytning til kriminelle miljøer, så de kommer i arbejde.

I alt 7,5 millioner kroner i 2013 og 2014 Projekt Jobbanken København. Formålet er at udvide den indsats for sindslidende førtidspensionister, der allerede foregår i Herning og Århus, så der også kommer en afdeling i København.

0,3 millioner kroner i 2013 til Rådet for Psykisk Sårbare på Arbejdsmarkedet. Formålet er at formidle viden og resultater fra en undersøgelse foretaget i 2011-2012 om personalepolitik og virksomhedernes indsats, hvis en medarbejder får et psykosocialt handicap.

7,2 millioner kroner over tre år til en pulje til Selvaktiveringsgrupper for seniorer.

I alt 3,2 millioner kroner i 2013 og 2014 til Projekt Netværkslokomotivet. Projektet har til formål at opkvalificere ledige og medarbejdere, så de kan møde behovene på det moderne arbejdsmarked.

4,2 millioner kroner over tre år til Projekt Voksenmobning Nej Tak! Formålet er at udbrede kendskab til voksenmobning og de konsekvenser, det har for den enkelte, for arbejdspladsen og for samfundsøkonomien. Formålet er endvidere at støtte mobberamte, så de kan forblive på arbejdsmarkedet.

3,5 millioner kroner i 2013 til Landsforeningen LEV til et projekt, der sikrer undervisningsmateriale, metoder og forløb, der understøtter at mennesker med udviklingshæmning kan agere som arbejdsmiljørepræsentanter.

Kontakt

Pressevagt

51232830