Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 28-02-2017

Ekspertgruppe: Ny uddannelse skal hjælpe unge på rette kurs

Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse giver i dag deres anbefalinger til, hvordan flere unge kommer godt videre efter grundskolen. Blandt anbefalingerne er, at en ny forberedende uddannelse skal erstatte en række forberedende tilbud. Den anbefaling vil regeringen følge.

70.000 unge mellem 15 og 29 år har hverken ungdomsuddannelse eller job. 73 procent af de unge, som har påbegyndt et forberedende tilbud efter grundskolen, har ikke gennemført en ungdomsuddannelse, når de er 23 år. Det er udgangspunktet for den opgave, som ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse har fået af regeringen.

I dag præsenterer ekspertgruppen deres anbefalinger til, hvordan den gruppe af unge kommer bedst muligt videre fra grundskolen. En af deres anbefalinger lyder, at der skal etableres en ny uddannelse, som skal erstatte forberedende tilbud som produktionsskoleforløb, erhvervsgrunduddannelsen, kombineret ungdomsuddannelse, almen voksenuddannelse, forberedende voksenuddannelse og ordblindeundervisning for unge under 30 år, der har brug for faglig eller personlig opkvalificering, før de kan starte på en ungdomsuddannelse eller komme i job. Den anbefaling er regeringen klar til at følge.

Undervisningsminister Merete Riisager siger:

- For de unge, der har brug for mest hjælp og støtte, har vi over tid skabt det mest komplekse system af tilbud uden indbyrdes sammenhæng. De unge bliver uddannelsesnomader, som kommer på omveje og måske også på vildspor. Ekspertgruppen har gjort et stort stykke arbejde for at skabe overblik over den kompleksitet, de unge møder. Jeg vil nu gøre, hvad jeg kan for, at systemet bliver mere overskueligt og sammenhængende – blandt andet ved, at de unge, der har behov for at blive rustet til at komme videre med uddannelse eller job, fremover kun skal gå ind ad én dør.

Ekspertgruppen har af regeringen fået til opgave at komme med anbefalinger til, hvordan færre unge falder fra en ungdomsuddannelse, og hvordan alle unge får et tilbud, som hjælper dem videre i uddannelse eller beskæftigelse. Derfor har ekspertgruppen blandt andet set på, hvordan de forberedende tilbud kan indrettes bedre.

Stefan Hermann, rektor på Metropol og formand for ekspertgruppen, siger:

- Vi skal lave en løsning, der tilgodeser de unges behov, og det, vi vil med dem. Det har været det styrende og afgørende i vores arbejdet med at udforme anbefalingerne. I dag møder de unge et alt for komplekst system, som måske nok er blevet til med de bedste intentioner, men som ikke fungerer godt nok for de unge, det er til for. Derfor håber jeg, at alle aktører på området vil tage konstruktivt imod vores anbefalinger - for de unges skyld. 

Børne- og socialminister Mai Mercado siger:

- Vi gør det simpelthen ikke godt nok, når kun halvdelen af alle udsatte unge er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse. Vi skal hjælpe disse unge videre i livet ved at arbejde målrettet for, at de får mere end et 9. klasses eksamensbevis i bagagen. En del af det arbejde består i at skabe et enklere system, så flere klarer overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse, og i dag har vi fået nogle interessante bud. 

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Det er afgørende, at vi sætter massivt og målrettet ind på, at unge får den korteste vej videre i job og uddannelse, hvis de skal klare sig godt senere i livet. Og det er også en af forudsætningerne for, at regeringen kan nå sine ambitioner om, at langt færre mennesker skal modtage overførselsindkomst. Med rapporten får vi nu et godt grundlag for yderligere at styrke vejen i uddannelse og ud på arbejdsmarkedet for de unge.

Med Forberedende Uddannelse for de unge, der står uden uddannelse eller beskæftigelse, samles almene, erhvervsrettede og produktions/værkstedsbaserede uddannelsesmuligheder samt understøttende ordblindeundervisning og støttefunktioner i en ny fælles ramme. Det skal ifølge ekspertgruppen give muligheder for at sammensætte nye målrettede, kvalitative og progressive forløb til den unge med forskellig vægtning og toning af teori og praksis og med mulighed for betydelig fleksibilitet i indhold og varighed. Der kan for eksempel være et særskilt fokus på at løfte de unges færdigheder inden for dansk og matematik.

Regeringen vil arbejde videre med ekspertgruppens anbefalinger. I løbet af foråret vil der blive inviteret til politiske drøftelser om det videre arbejde.

Udsnit af ekspertgruppens anbefalinger

Ekspertgruppen har formuleret i alt 47 anbefalinger. Herunder er gengivet et udsnit af anbefalingerne.

 • Der etableres en ny Forberedende Uddannelse, som henvender til sig unge under 30 år.
 • Produktionsskoler, erhvervsgrunduddannelsen (egu), kombineret ungdomsuddannelse (KUU), almen voksenuddannelse (avu), forberedende voksenuddannelse (FVU) og ordblindeundervisning (OBU) erstattes af Forberedende Uddannelse. I dag tages de uddannelser på fortrinsvis produktionsskoler, vuc og erhvervsskoler.
 • Den Forberedende Uddannelse skal tage udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, faglige niveau og potentiale, integrere nuværende tilbuds styrker og variation, sigte mod beskæftigelse, produktion og uddannelse, være fleksibel i sin opbygning, mm.
 • Der etableres en enstreget styrings- og finansieringsmodel for Forbedrende Uddannelse, herunder med et statsligt taxameter og en betydelig kommunal medfinansiering.
 • Der etableres en række selvstændige institutioner for Forberedende Uddannelse, der skal tage udgangspunkt i den eksisterende bygningsmasse og sikre en balance mellem fagligt bæredygtige miljøer og geografisk spredning.
 • Optagelse til Forberedende Uddannelse skal bero på kommunal anbefaling med udgangspunkt i den unges uddannelsesplan.
 • Der etableres en kort- og langsigtet plan for kapacitetsopbygning i den Forberedende Uddannelse.
 • Indsatsen i udskolingen bør styrkes med et praksisnært karrierelæringsperspektiv.
 • Der etableres en ny kommunal ungeindsats, som overtager funktionerne i Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og får ansvar for den unges uddannelsesplan, tilrettelæggelse af afsøgningsforløb, koordinering af kontaktpersoner samt etablering af en erhvervsbro for virksomhedsrettede aktiviteter.
 • SSP, PPR, SPS, turboforløb, misbrugsindsats og læsevejledning samles i den kommunale ungeindsats.
 • Der tilknyttes en gennemgående kontaktperson – en fast hånd i ryggen - for unge, der har særligt behov for støtte fra flere instanser på vejen fra grundskolen til gennemført uddannelse eller beskæftigelse. 
 • Der sikres et kædeansvar ved, at alle afgivende instuitioner forpligtes til at overlevere en ung, der falder fra frem til næste tilbud.
 • Negative konsekvenser af ordblindhed skal modarbejdes systematisk.
 • Institutionerne understøttes i etableringen af et stærkt pædagogisk og administrativt lederskab samt i opbygningen af en stærk faglig kultur og kapacitet via tværgående og lokal kompetenceudvikling.
 • Der etableres en national opfølgning på effekt og kvalitet baseret på institutionernes frihed til lokal kapacitetsopbygning samt mulighed for systematisk evaluering af den lokale indsats. 
 • Der iværksættes et strategisk forskningsprogram på området.
  95-pct. målsætningen erstattes af en 100 pct. målsætning, som rummer alle unge.

Kontakt

Pressevagt

51232830