Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 11-11-2017

Satspuljeaftale hjælper syge borgere tættere på arbejdsmarkedet og forbedrer sagsbehandlingen for veteraner

Regeringen har sammen med de øvrige partier i satspuljeforligskredsen indgået en aftale for 2018-2021 på beskæftigelsesområdet. Partierne er enige om at bruge 87,5 mio. kroner på at hjælpe udsatte borgere tættere på beskæftigelse. Samtidig er partierne enige om, at veteraner med en psykisk arbejdsskade skal have en tryg og sikker sagsbehandling.

Satspuljepartierne sætter med aftalen fokus på investering i udsatte og syge borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Partierne følger derved op på sidste års satspuljeinitiativ Flere skal med. Der afsættes i alt 87,5 mio. kr. til initiativet, som skal hjælpe de mest syge og udsatte kontanthjælpsmodtagere samt borgere på ressourceforløb. Indsatsen sættes i gang med kommunal medfinansiering ud fra en investeringstankegang og praksis i kommunen bl.a. med fokus på at håndtere de forskelligartede udfordringer, der kan stå i vejen for at få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Aftalepartierne er enige om at afsætte i alt 45,0 mio. kr. til en pulje, der skal understøtte, at virksomhederne i højere grad samarbejder om at udbrede gode erfaringer med at ansætte udsatte borgere. Regionale og lokale netværksaktiviteter skal fremme socialt ansvar i virksomheder og derved hjælpe udsatte borgere i beskæftigelse.

Aftalepartierne er samtidig enige om at videreføre en række eksisterende satspuljeprojekter og initiativer, der har skabt fine resultater. I alt afsættes 72,5 mio. kr. til syv eksisterende projekter, som blandt andet skal bringe målgrupper på kanten af arbejdsmarkedet tættere på beskæftigelse.

Der sættes fokus på en ordentlig veteranindsats. Sagsbehandlingen for veteraner forbedres, og der er midler til at ansætte ekstra medarbejdere i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring for at halvere sagsbehandlingstiden. Samtidig fortsætter indsatsen for både veteraner med behov for særlig støtte og for deres pårørende. Endelig er der afsat midler til erstatning til veteraner, der er diagnosticeret med posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD).

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:
- Jeg er rigtig glad for den brede aftale, som vi har fået på plads. Det glæder mig, at vi igen har fokus på de udsatte borgere i kontanthjælpssystemet og hjælpe dem tætte på arbejdsmarkedet i forlængelse af projektet ”Flere skal med”. Derudover er det vigtigt for mig, at vi forbedrer indsatsen for veteraner. Med denne aftale sikrer vi en bedre sagsbehandling for veteraner med både fysiske og psykiske mén. Det skylder vi dem. Jeg vil gerne takke aftalepartierne for opbakningen og den gode og konstruktive dialog, vi har haft på møderne.

Beskæftigelsesordfører for Venstre, Hans Andersen, siger:
- Jeg er utroligt tilfreds med, at vi med satspuljen fortsætter vores arbejde med at få flere borgere på kanten af arbejdsmarkedet i job. Det er netop i de gode tider, at vi har chancen for at få alle med. Med aftalen sikrer vi også en mere ordentlig veteranindsats med bl.a. forbedring af sagsbehandlingen for veteraner, midler til at støtte op om socialøkonomiske virksomheder, og så prioriterer vi, at en række private projekter kan fortsætte.

Satspuljeordfører for Socialdemokratiet Bjarne Laustsen siger:
- Det er en god dag for danskere på kanten af arbejdsfællesskabet. I dag tager vi et første skridt på vejen mod et mere rummeligt arbejdsmarked med plads til alle. Samtidig sikrer vi en værdig behandling af vores veteraner.

Beskæftigelsesordfører for Dansk Folkeparti, Bent Bøgsted, siger:
- Jeg er glad for, at det på Dansk Folkepartis initiativ er lykkedes at få afsat midler til syge på kontanthjælp. Det er en fortsættelse af initiativet fra sidste år, men med aftalen skal der ses på, hvordan man får borgeren videre allerede efter et år som syg på kontanthjælp. Jeg er desuden glad for, at der er enighed om at føre syv projekter videre, herunder Jobbanken, Topvirk og seniornetværk. De får midler til og med andet kvartal 2019, og der er aftalt, at vi skal finde midler til disse projekter igen til næste år, så de kan fortsætte deres arbejde.

Beskæftigelsesordfører for Liberal Alliance, Laura Lindahl, siger:
- Det er en rigtig god aftale. Jeg er særligt glad for, at jeg og Liberal Alliance har kickstartet et helt nyt initiativ for børn, hvor både mor og far er på kontanthjælp. Vi ved, at disse børn har svært ved at bryde den negative sociale arv, og det bør vi sætte ind overfor. Det gør vi med et pilotprojekt i 2018, der skal undersøge muligheden for at etablere sommerskole til de børn, som har brug for et kompetenceløft inden skolestart. Det, tror jeg, kan gøre en kæmpe forskel.

Beskæftigelsesordfører for Alternativet, Torsten Gejl, siger:
- I Alternativet er vi er særdeles glade for, at den pulje, vi har foreslået til at udbrede socialt ansvar hos danske virksomheder, opnåede støtte i forligskredsen. Der er nu afsat 45 millioner kroner, som skal hjælpe virksomhederne til at blive bedre til at ansætte udsatte danskere. Der findes mange danskere, der har masser at byde på, selvom de måske ikke kan arbejde under normale vilkår i 37 timer om ugen. De mennesker skal også mærke opsvinget, så det er vigtigt, at virksomhederne tager dem med ind i arbejdsfællesskabet.

Beskæftigelsesordfører for Radikale Venstre, Sofie Carsten Nielsen, siger:
- I Radikale Venstre er vi særligt glade for, at vi har prioriteret indsatser for børn og unge. Vi styrker inkluderende læringsmiljøer for udsatte børn og unge, og vi afsætter mange midler til at støtte elever med funktionsnedsættelser bedre og til kontaktpersoner for unge, der har behov for støtte. Og så får vi en analyse af behovet for forebyggende sprogindsatser for udsatte børn af kontanthjælpsmodtagere. Det er rigtig godt. Og det er vejen til at forebygge ledighed. Vi er også glade for, at vi har prioriteret at hjælpe de allermest udsatte kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb, for det skal ske forbedringer i kommunerne på det område. Endelig er vi godt tilfredse med en ny indsats for at udbrede virksomheders sociale ansvar, så vi kan få et mere rummeligt arbejdsmarked.

Kommunal-, sundheds- og handicapordfører mv. for Socialistisk Folkeparti, Kirsten Normann Andersen, siger:
- Med satspuljeaftalen lægges der bl.a. op til en målrettet indsats overfor de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der skal hjælpe denne gruppe af borgere med at overkomme de forskelligartede barrierer, der kan være for arbejdsmarkedstilknytning, herunder med fokus på empowerment af borgeren samt borgerindflydelse på indsatsen. Initiativet skal udmøntes i februar 2018, og SF ser frem til de kommende drøftelser, hvor SF vil have fokus på empowerment af borgeren. SF vil arbejde for, at udsatte borgere får mulighed for selv at foreslå relevante aktiviteter, som de mener, bidrager til, at de kommer tættere på arbejdsmarkedet og får mere kontrol over eget liv.

Aftalen er først endelig, når der er bekræftet en samlet satspuljeaftale som led i de centrale finanslovsforhandlinger.

Fakta om aftalen

Forligskredsen består af: Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Med aftalen fordeles i alt 951,3 mio. kroner fra satspuljen fordelt med 204,8 mio. kroner i 2018, 204,4 mio. kroner i 2019, 267,9 mio. kroner i 2020 og 274,2 mio. kroner i 2021.

Pengene går blandt andet til:

  • Der er afsat 87,5 mio. kroner i perioden 2018-2021 til at hjælpe de mest syge og udsatte kontanthjælpsmodtagere samt borgere i ressourceforløb tættere på arbejdsmarkedet. Målet er, at flest mulige skal i beskæftigelse på ordinære vilkår. Investeringen kommer i forlængelse af projektet ”Flere skal med”.

  • 72,5 mio. kroner går til at fortsætte støtten til syv eksisterende projekter, der har haft gode resultater. Flere af projekterne sætter fokus på at bringe målgrupper på kanten af arbejdsmarkedet tættere på beskæftigelse. Der bliver også arbejdet for et sundt arbejdsmarked ved at kigge på seniornetværk og forebyggelse af vold på arbejdspladser.
  • Aftalepartierne afsætter 22,4 mio. kroner, der i perioden fra 2018-2021 skal forbedre sagsbehandlingen for veteraner og sikre, at veteranerne hurtigst muligt får den erstatning, som de har krav på. Der er desuden enighed om at disponere 125 mio. kroner årligt til erstatning til tidligere udsendte soldater, der som led i ansættelse i staten har opholdt sig i udlandet og som følge heraf er blevet diagnosticeret med PTSD.

Kontakt

Pressevagt

51232830