Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 14-03-2018

Udspil: Regeringen vil forenkle og skærpe sanktionsreglerne

Det skal have mærkbare og synlige konsekvenser, hvis ledige i kontanthjælpssystemet siger nej til et jobtilbud eller ikke møder op til fx et aktiveringstilbud. Regeringen fremlægger et udspil med 20 initiativer, der forenkler og skærper sanktionsreglerne og styrker kontrollen med offentlige ydelser.

Kommunerne har i dag store problemer med at administrere de regler, der skal sikre, at ledige i kontanthjælpssystemet – kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere og integrationsydelsesmodtagere – bliver sanktioneret, hvis de uden rimelig grund ikke står til rådighed for det danske arbejdsmarked eller tager imod en indsats. Derfor lægger regeringen nu op til at forenkle sanktionsreglerne, så kommunerne får lettere ved at bruge reglerne og begår færre fejl. De nuværende 80* forskellige satser – alene på kontanthjælpsområdet – reduceres til 4, så både kommuner og ledige præcist ved, hvor meget der kan blive trukket i ydelsen.

Regeringen vil samtidig skærpe sanktionerne. Ledige skal kunne mærke det på pengepungen, hvis de ikke tager imod et jobtilbud eller udebliver fra fx et aktiveringstilbud, og sanktionen skal falde hurtigere end i dag, så ledige kan forstå, hvad der er årsag til, at de er blevet trukket i ydelsen. Ellers kan det være svært at ændre lediges adfærd. Kommunerne skal også have mulighed for at skærpe sanktionen yderligere, hvis ledige blot én gang ikke er mødt op til aktivering eller samtaler, hvor det i dag først kan ske efter flere gange.

- Vi har det grundprincip i Danmark, at vi hjælper folk, der står uden arbejde og i en periode ikke kan forsørge sig selv. Men vi kræver, at de til gengæld står til rådighed for det danske arbejdsmarked. Derfor vil regeringen gøre det enklere for kommunerne at sanktionere, når en borger ikke står til rådighed, og skabe et sanktionssystem, der er mere konsekvent. Siger man nej til et jobtilbud, eller møder man simpelthen ikke op til et aktiveringstilbud eller en samtale med kommunen, så skal der hurtigt og konsekvent falde en sanktion.

- Vi vil reducere sanktionssatserne fra 80 til 4, så enhver helt tydeligt kan se, hvor mange penge, man mister, når man udebliver fra fx et aktiveringstilbud. Samtidig vil vi ændre reglerne, så kommunerne langt hurtigere kan trække folk i ydelsen og med det samme kan give borgerne klar besked om, at de kan miste deres ydelse, hvis ikke de står til rådighed, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

Udspillet indeholder i alt 20 initiativer, hvor 12 af dem er på sanktionsområdet. De resterende 8 forslag skal skabe mere og bedre kontrol med udbetaling af offentlige forsørgelsesydelser.

Regeringen lægger op til at give Udbetaling Danmark – der administrerer udbetalingen af flere sociale ydelser – bedre mulighed for at tjekke oplysninger om blandt andet kontanthjælpsmodtagere. Det gælder fx oplysninger om, hvorvidt en person reelt har haft bopæl på en given adresse, og på den måde bedre forhindre socialt bedrageri.

- Snyd med offentlige ydelser er med til at underminimere det danske velfærdssamfund. Derfor skal indsatsen mod snyd og fejludbetalinger være langt mere effektiv, så der bliver sat en stopper for både udbetalingsfejl og personer, som misbruger systemet og snyder sig til ydelser, siger Troels Lund Poulsen.

Regeringens udspil bygger blandt andet på input fra KL.

Anmærkning* Antallet er ændret fra 74 til 80 den 22. marts 2018. Det skyldes, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er blevet opmærksom på, at styrelsen har begået en fejl.

Fakta: Udspil om sanktioner og styrket kontrol med offentlige forsørgelsesydelser

Udspillet indeholder 12 forslag på sanktionsområdet. Det drejer sig om forslag, der forenkler reglerne, og forslag, der skærper reglerne. Sigtet er, at gøre det lettere for kommunerne at administrere reglerne og dermed understøtte, at kommunerne begår færre fejl. Det styrker borgernes retssikkerhed. Samtidig skal forslagene sikre, at det bliver lettere for borgerne at forstå reglerne og konsekvenserne af ikke at stå til rådighed.

Regeringens forslag på sanktionsområdet er:

 • Skærpet sanktion for uberettiget modtagelse af hjælp i udlandet og sort arbejde
 • Sanktion ved manglende underskrivelse af medborgerskabserklæring
 • De 80 sanktionssatser erstattes af 4 faste satser
 • Rimelige grunde skal tænkes ind ved anvisning af tilbud
 • Krav om aftale om jobsøgning og frist for at joblogge
 • Skærpet rådighedssanktion (hjælp udbetales alene ved fremmøde) forenkles og udvides
 • Sanktioner skal ikke kompenseres via boligstøtten
 • Kortere vej fra forseelse til sanktion – mulighed for agterskrivelse
 • Vejledningsindsatsen forenkles i forhold til omfang og indhold
 • Præcisering af regler om udvidet partshøring af aktivitetsparate
 • Udvidelse af mulighed for månedsvis opgørelse af sanktioner
 • Nedsættelse af arbejdsgruppe med KL om it-understøttelse

Udspillet indeholder 8 forslag på kontrolområdet. Forslagene skal give mere og bedre kontrol med udbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og sikre færre fejludbetalinger. Det skal blandt andet ske igennem øget brug af registersamkøringer samt synlighed om blandt andet kommunernes brug af registersamkøringer via benchmark.

Regeringens forslag på kontrolområdet er:

 • Kommunerne får pligt til at politianmelde borgere, som opholder sig længere tid i udlandet og uberettiget modtager hjælp
 • Tilsyn i lufthavne med at borgere ikke uberettiget har modtaget ydelser under udlandsophold
 • Bedre muligheder for kontrol med bopæl og samleverstatus via nye registre
 • Registersamkøringer anvendes til at understøtte vejledende og forebyggende indsatser
 • Mulighed for at videregive basisoplysninger om borgere i fremsendte kontrol-sager, så kommunerne ikke manuelt selv skal indhente dem
 • Benchmark af kommunernes brug af fremsendte kontrolsager
 • Registersamkøring til sikring af at indsatte ikke fejlagtigt får udbetalt ydelser
 • Mulighed for at Ankestyrelsen kan undersøge sagsbehandlingen på Udbetaling Danmarks sagsområder

Kontakt

Pressevagt

51232830