Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 23-08-2018

Historisk aftale fjerner bureaukrati og forenkler reglerne for ledige

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har indgået en aftale, der for første gang gennemgribende forenkler beskæftigelsesindsatsen. Færre proceskrav og mere ensartede regler på tværs af målgrupper frigør ressourcer til at hjælpe ledige i job.

Mange særregler og stive proceskrav til kommunernes arbejde med ledige har gjort indsatsen unødigt kompliceret og taget fokus fra det, der bedst hjælper ledige i job. Det er et bredt flertal i Folketinget enige om og har derfor nu indgået en aftale, der forenkler beskæftigelsesindsatsen og fjerner bureaukrati.

Aftalen betyder, at kommunerne får langt større frihed til at planlægge hjælpen til ledige. Fremover bliver der nogle simple minimumsregler på tværs af målgrupper, så kommunerne selv kan tilrettelægge indsatsen med udgangspunkt i den enkelte. Nogle ledige skal alene fokusere på at søge job den første tid, mens andre skal have et aktivt tilbud meget tidligt i ledighedsforløbet. Det kan fx være praktik i en virksomhed eller et kort uddannelsesforløb. Men det skal ikke længere være centrale krav, der i detaljer styrer kommunernes valg af indsats – den skal styres af den enkeltes behov.

Partierne er enige om, at den større frihed til kommunerne skal følges tæt. Hvis kommunerne slækker på indsatsen og overlader ledige til sig selv, skal det have konsekvenser. Der bliver derfor igangsat en skærpet opfølgning på kommunernes indsats, hvor det bliver muligt at skride ind over for de kommuner, der ikke lever op til deres ansvar. I sidste ende kan staten sætte kommuner under administration med faste krav til indsatsen.

Ledige bliver mødt med fair krav, forståelige regler og slipper for et rigidt krav om jobsøgning. Har man fx et job på hånden, skal man ikke længere søge job de sidste seks uger, før man begynder i et nyt job. Derudover fjernes en række centrale krav til indholdet i samtalerne mellem jobcentret og ledige.

Som en del af aftalen får udvalgte a-kasser i en fireårig periode ansvaret for kontaktforløbet for dagpengemodtagere i opsigelsesperioden og de første tre måneder af ledighedsforløbet.

Desuden får virksomheder nemmere ved at byde ind med fx praktikpladser og løntilskudsjob, når mere end 180.000 ansøgninger fra virksomheder om løntilskud og virksomhedspraktik bliver automatiseret.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Jeg er meget glad for, at vi har fået en bred politisk opbakning til et historisk opgør med bureaukratiet. Med aftalen gennemfører vi en helt grundlæggende forenkling af beskæftigelsesindsatsen. Vi har lyttet til de mange kommuner, sagsbehandlere, ledige og virksomheder, som længe har klaget over unødvendigt bureaukrati og et hav af besværlige og uforståelige regler. Vi skylder dem, at vi får ryddet op i regeljunglen. Det bliver samtidig frihed under ansvar. Er der kommuner, som ikke lever op til ansvaret, kan de i yderste konsekvens blive sat under administration. Vi vil ikke acceptere, at ledige overlades til sig selv. Derfor kommer vi også til at følge området tæt.

Beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted, Dansk Folkeparti, siger:

- Jeg er glad for, at kommunerne fremover skal arbejde for at matche de ledige med de ledige job, som arbejdsgiverne har. Desuden bliver det fremover sådan, at jobcentrene skal måles på, hvor mange de får i beskæftigelse eller uddannelse, samt at der kan gribes ind over for kommuner, der ikke lever op til de krav, der stilles. Det er desuden meget vigtigt, at der nu sker en kraftig forenkling af reglerne på beskæftigelsesindsatsen.

Beskæftigelsesordfører Leif Lahn Jensen, Socialdemokratiet, siger:

- Vi laver i dag en god aftale med tre gode skridt fremad. Flere ufaglærte ledige bliver fremover faglærte, a-kasserne får bedre muligheder for at hjælpe deres arbejdsløse i job, og vi fjerner og forenkler en lang række regler. Det betyder, at beskæftigelsesindsatsen vil have større fokus på at få den enkelte arbejdsløse tættere på arbejdsmarkedet end på unødvendige regler. Det er godt og meget tiltrængt ude i kommunerne. Men vi tager desværre også et skridt tilbage, idet vi rykker tidspunktet for aktiveringen tilbage. Det reducerer beskæftigelsen med 300 personer og øger arbejdsløsheden tilsvarende. Det har vi kæmpet imod under forhandlingerne, men i dag må vi konstatere, at den kamp har vi tabt til regeringen.

Beskæftigelsesordfører Hans Andersen, Venstre, siger:

- Beskæftigelseslovgivningen er en jungle af regler, som de ledige farer vild i. Med aftalen i dag får vi luget ud i alle reglerne, så de ledige i højere grad bliver mødt af krav og regler, der er lette at forstå, og som virker rimelige. På den måde kan jobcentrene have fokus på det vigtigste: Netop at få mennesker tilbage i job.

Beskæftigelsesordfører Karsten Hønge, SF, siger:

- Aftalen er med til at barbere bureaukratiet i beskæftigelsesindsatsen. Det er et ideologisk tøbrud, at a-kasserne får lov til at vise deres værd ved at overtage den første del af kontaktforløbet for forsikrede ledige. Det har vi længe ønsket, for det er jo snusfornuft, at a-kasserne har et enormt potentiale med deres stærke kendskab til medlemmerne og til den specifikke branche.

Beskæftigelsesordfører Henrik Dahl, Liberal Alliance, siger:

- Aftalen om at forenkle beskæftigelsesindsatsen er – i udtrykkets egentlige betydning – historisk. Forskning har vist, at nye generationer af lovgivning så godt som altid er mere kompleks end de foregående. Den jernhårde tendens vender aftalepartierne nu. Den nye hovedlov bliver nemlig betydelig mindre kompleks end den forrige. Det er en helt enestående begivenhed, der kun er indtrådt meget få gange i folkestyrets hidtidige historie. Jeg er sikker på, at den nye lov vil medføre store forbedringer af den måde, ”systemet” behandler ledige. Den vil blive mere gennemskuelig og give mere mening for den, der står uden job. Jeg er også sikker på, at den nye lov vil medføre væsentlige forbedringer for alle, der arbejder med at finde beskæftigelse til de ledige. Og så håber jeg, at Folketinget har lært af reformen og i fremtiden vil have mod på at sænke kompleksiteten i lovgivningen på andre områder. Det er i virkeligheden en demokratisk nødvendighed.

Beskæftigelsesordfører Sofie Carsten Nielsen, Radikale Venstre, siger:

- Jeg er rigtig glad for, at vi er kommet igennem med en forenkling, hvor nogle a-kasser kan overtage forløbet de første måneder, man er ledig. Det har været Radikale Venstres højeste prioritet. Det har aldrig givet mening for mig, at man skulle møde op flere steder samtidig og rapportere i et væk. Nu skal a-kasserne så vise, at de kan løfte opgaven. Jeg er glad for, at vi nu får et mere enkelt og fleksibelt system. Det har de ledige brug for. Og det har sagsbehandlerne brug for, så de har tid til at løfte den egentlige opgave. Hjælpe ledige i job i stedet for at bruge al deres tid på at registrere og rapportere.

Beskæftigelsesordfører Anders Johansson, Det Konservative Folkeparti, siger:

- Jeg glæder mig over, at det er lykkes at lave en forenkling af de meget komplekse regler for beskæftigelsesindsatsen. Det er en vigtig prioritet for Det Konservative Folkeparti at fjerne unødige byrder og bøvlet bureaukrati. Aftalen vil lette administrationen hos myndighederne, men endnu vigtigere er det, at virksomheder og borgere fremover vil opleve mindre bureaukrati og mere smidighed.

Ikrafttrædelse

Aftalen udmøntes via lovgivning i det nye folketingsår med henblik på, at langt de fleste initiativer kan træde i kraft 1. juli 2019.

Centrale initiativer i aftalen

  • Færre proceskrav til kontaktforløbet, der ensrettes på tværs af målgrupper, og enklere regler for samtalernes indhold
  • Mere ansvar til a-kasserne i en fireårig forsøgsperiode, hvor udvalgte a-kasser i en fireårig periode får ansvaret for dagpengemodtagere i opsigelsesperioden og de første tre måneder af ledighedsforløbet
  • Kun ét krav til aktivering efter senest seks måneder ledighed. Herefter bliver det op til jobcentret at vurdere, hvornår den enkelte har brug for mere indsats
  • Krav til jobsøgning fjernes. Ledige, der har et job på hånden eller som skal på fx efterløn eller barsel, skal ikke længere søge job de sidste seks uger
  • Løntilskudsordningen forenkles og får kun to varighedsbegrænsninger. Én for borgere tæt på arbejdsmarkedet og én for borgere længere væk fra arbejdsmarkedet
  • Virksomhedspraktikordningen forenkles, og formålet med praktikopholdet skærpes
  • Markant forenkling af voksenlærlingeordningen med kun tre målgrupper, færre tilskudssatser samt højere tilskud til ledige i voksenlærlingeordningen
  • Virksomheders ansøgninger om virksomhedspraktik og løntilskud automatiseres
  • Styrket fokus på kommunernes resultater og skærpet opfølgning for kommuner med utilfredsstillende resultater
  • Der udarbejdes en helt ny hovedlov om den aktive beskæftigelsesindsats, der er lettere at forstå og lettere for kommuner og a-kasser at administrere efter

Kontakt

Leif Lahn Jensen, Socialdemokratiet. Tlf.: 61 62 46 97

Bent Bøgsted, Dansk Folkeparti. Tlf.: 61 62 33 60

Hans Andersen, Venstre. Tlf.: 61 62 51 51

Henrik Dahl, Liberal Alliance. Tlf.: 31 88 03 10

Anders Johansson, Konservative. Tlf.: 61 62 47 62

Karsten Hønge, Socialistisk Folkeparti. Tlf.: 61 62 45 95

Sofie Carsten Nielsen, Radikale Venstre. Tlf.: 61 62 46 17

Kontakt

Pressevagt

51232830