Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 08-10-2021

Lønstrukturkomité nedsat

Regeringen nedsætter en lønstrukturkomité, der skal kigge nærmere på lønudviklingen i den offentlige sektor. Komitéens formand bliver Torben M. Andersen, der er professor i økonomi og tidligere overvismand.

Regeringen har nu nedsat den lønstrukturkomité, som blev lovet ved Folketingets lovindgreb, der afsluttede konflikten på sygeplejerskeområdet.

Lønstrukturkomitéen skal blandt andet analysere og sammenligne lønstrukturer og lønudvikling i den offentlige sektor samt belyse konsekvenser af eventuelle ændringer.

Komitéen bliver ledet af professor Torben M. Andersen. Komitéen består herudover af følgende eksperter og repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter.

Ekspertmedlemmer i Lønstrukturkomiteen:

 • Mona Larsen (seniorforsker, VIVE)
 • Mette Ejrnæs (professor i økonomi, Københavns Universitet)
 • Lisbeth Pedersen (forsknings- og analysechef, VIVE)
 • Astrid Würtz Rasmussen (lektor i økonomi, Aarhus Universitet)
 • Lars Andersen (direktør og cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd)
 • Henrik Bach Mortensen (vicepræsident ALDE)

Medlemmer, der repræsenterer arbejdsmarkedets parter:

 • Lizette Risgaard (formand Fagbevægelsens Hovedorganisation)
 • Rita Bundgaard (sektorformand HK Stat)
 • Mona Striib (forbundsformand FOA)
 • Grete Christensen (formand Dansk Sygeplejeråd)
 • Claus Jensen (formand Dansk Metal)
 • Lars Qvistgaard (formand Akademikerne)
 • Jacob Holbraad (administrerende direktør Dansk Arbejdsgiverforening)
 • Signe Friberg Nielsen (direktør Medarbejder- og Kompetencestyrelsen)
 • Michael Ziegler (formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg)
 • Anders Kühnau (formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn) 

Der vil i forbindelse med komitéens arbejde blive lagt op til en offentlig høring. Komitéen vil fremlægge dets rapport hurtigst muligt og senest inden udgangen af 2022. 

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard:

- Jeg er glad for, at vi nu nedsætter den lønstrukturkomité, som vi lovede i forbindelse med Folketingets afslutning af konflikten på sygeplejerskeområdet. Det er ikke nogen hemmelighed, at der er udfordringer med uligeløn i Danmark. Men vi må også erkende, at det er en kompleks debat, og vi har brug for, at der skabes et fælles oplyst grundlag, som kan danne grundlag for kommende overenskomstforhandlinger på det offentlige område. Det er et vigtigt arbejde, som regeringens forpligter sig til at følge op på. Jeg vil gerne takke medlemmerne – især formand Torben M. Andersen – for at påtage sig opgaven. Jeg ser frem til at modtage afrapporteringen.

Formand for Lønstrukturkomitéen, Torben M. Andersen:

- Jeg glæder mig til at stå i spidsen for dette vigtige arbejde. Der er naturligvis en både interessant og udfordrende opgave at analysere og sammenligne lønstrukturer- og udvikling i den offentlige sektor. Jeg ser frem til at bidrage til, at vi i offentligheden og i forbindelse med fremtidige overenskomster kan få et fælles sagligt og solidt udgangspunkt at diskutere og træffe beslutninger ud fra.

Kommissorium for en lønstrukturkomité i den offentlige sektor

Der pågår en debat om lønforholdene i den offentlige sektor og om lønrelationerne mellem personalegrupper på det offentlige arbejdsmarked, samt lønrelationerne mellem personalegrupper på det offentlige arbejdsmarked og tilsvarende personalegrupper på det private arbejdsmarked.

Det har blandt andet været afsættet for, at FH har foreslået, at der efter de offentlige overenskomstforhandlinger i 2021 nedsættes en komité om lønstruktur i den offentlige sektor.

Lønkommissionen, som kom med sin redegørelse i 2010, havde bl.a. til opgave at kortlægge lønninger, lønspredning og lønudvikling i den offentlige sektor og sammenligne lønninger, lønspredning og lønudvikling for relevante faggrupper inden for den offentlige sektor, samt sammenligne med relevante faggrupper i den private sektor.

Siden da har parterne på det offentlige overenskomstområde drøftet om, og på hvilken måde, der kan følges op på Lønkommissionens konklusioner og opfordringer.

Regeringen nedsætter i forlængelse af Lønkommissionens omfattende arbejde, samt i lyset af den aktuelle debat vedrørende lønforholdene i den offentlige sektor, en lønstrukturkomité, som skal tilvejebringe et fælles grundlag for parternes videre drøftelser. Lønstrukturkomitéen får til opgave at:

 • Analysere lønstrukturerne og lønudviklingen i den offentlige sektor, bl.a. på baggrund af lønkommissionens arbejde og konklusioner, herunder arbejdet med fastlæggelse af lønbegreber og betydningen af vilkår, som ikke indgår i lønstatistikkerne, sammenligning mellem den offentlige og private sektor, betydningen af beskæftigelsesgrad mv. Lønstrukturerne analyseres bl.a. gennem sammenligninger af lønniveauer og lønudvikling på baggrund af fx uddannelsesniveau, opgaver, anciennitet, fraværsmønstre og ansvar og konsekvenserne af det kønsopdelte arbejdsmarked. Også rekrutteringsforhold på kort og lang sigt er en del af analysen. I sammenhæng med analyserne ønskes en analyse af kønssammensætningen af de offentlige personalegrupper og udviklingen i denne. Endelig ønskes i sammenhæng med analyserne en historisk afdækning (fra tjenestemandsreformerne efter 2. verdenskrig og frem) af udviklingen i lønstrukturer og kollektive aftaler for tjenestemænd og overenskomstansatte i den offentlige sektor.

 • Belyse effekter og konsekvenser af eventuelle ændrede lønstrukturer i den offentlige sektor, herunder betydningen for den private sektor. I arbejdet kan bl.a. indgå konsekvenser af lønmodellerne i den offentlige sektor, herunder reguleringsordningernes betydning for lønudviklingen imellem de enkelte sektorer og inden for de enkelte sektorer, samt finansieringen af lønudviklingen på tværs af sektorer.

 • Belyse muligheder for at udvikle løndannelsen i den offentlige sektor inden for rammerne af den danske aftalemodel på det offentlige område, herunder hvilke muligheder og eventuelle barrierer, der måtte være for løbende eller mere grundlæggende ændringer af lønstrukturerne i den offentlige sektor.

Komitéen kan bestille analyser af relevante emner inden for rammerne af kommissoriets opgavebeskrivelse, herunder i forlængelse af Lønkommissionens analyser og/eller erfaringer fra sammenlignelige lande.

Lønstrukturkomitéens arbejde tilstræbes afsluttet inden udgangen af 2022, med en samlet rapport indeholdende centrale konklusioner. Konklusionerne skal tage hensyn til, at løn og andre ansættelsesvilkår i den offentlige sektor fastsættes ved kollektive overenskomster og aftaler, der indgås mellem de respektive arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer.

Komitéen ledes af en uafhængig formand. Komitéen består herudover af fem repræsentanter fra FH, en repræsentant fra Akademikerne, tre repræsentanter fra de offentlige arbejdsgivere (Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, KL og Danske Regioner), en repræsentant fra Dansk Arbejdsgiverforening samt af seks eksperter.

Til understøttelse af komitéens arbejde nedsættes en referencegruppe bestående af repræsentanter udpeget af komitéens medlemmer samt repræsentanter fra relevante ministerier. Endelig nedsættes et uafhængigt sekretariat, der vil bistå komitéen og formanden, som bemandes med medarbejdere fra relevante ministerier.

Download kommissoriet (PDF)

Kontakt

Pressevagt

51232830