Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 08-04-2022

Regeringen styrker bekæmpelsen af menneskehandel med ny handlingsplan.

Regeringen udsender i dag en ny handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel i 2022-2025. Fokus er især på at styrke myndighedsindsatsen og sikre bedre tilbud til ofre for menneskehandel.

Med aftalen om udmøntningen af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet blev et bredt flertal af partier i november 2021 enige om at afsætte i alt 118,2 mio. kr. til en markant styrket indsats mod menneskehandel i 2022-2025. I dag kan regeringen offentliggøre den nye handlingsplan, som fastsætter rammerne og retningen for en sammenhængende og tværgående indsats til bekæmpelse af menneskehandel i 2022-2025.

Menneskehandel er et globalt problem. Næsten 25 millioner mennesker på verdensplan vurderes at være ofre for tvangsarbejde, herunder menneskehandel. Hovedparten handles til prostitution, men mange handles også til tvangsarbejde og kriminalitet.

I perioden 2007-2020 har de danske myndigheder (Udlændingestyrelsen, Center mod Menneskehandel og domstolene) ifølge Center mod Menneskehandels opgørelse vurderet 968 personer som ofre for menneskehandel.

Minister for ligestilling, Trine Bramsen, der har det koordinerende ansvar for menneskehandelsindsatsen, siger:

- Kynismen kender ingen grænser hos de bagmænd, der udnytter sårbare menneskers søgen efter en bedre tilværelse. Lige nu er vi vidne til Putins uacceptable krig mod Ukraine, og vi ved fra andre konflikter, at kyniske bagmænd er klar til at udnytte kvinder, der er på flugt. Det skal stoppes, og det kræver, at vi hele tiden arbejder for, at ofre for menneskehandel i Danmark får støtte og hjælp til at bryde med bagmændene og komme videre i livet. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi med bred opbakning på tværs af Folketinget kan præsentere en ambitiøs handlingsplan for de kommende år.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye siger:

- Vi ved, at der lever udsatte mennesker på vores samfunds skyggesider, som bliver groft udnyttet og afpresset af bagmænd, der ikke har nogen respekt for menneskeliv. Ofrene rejser ofte hertil i håb om at skabe en bedre tilværelse, men ender med at blive handlet til prostitution eller til en anden form for udnyttelse, som f.eks. tvangsarbejde, og må derfor leve under et konstant pres med trusler og ydmygelser. Det er fuldstændig uacceptabelt i et samfund som vores, og derfor tager vi nu et stort skridt for at hjælpe ofrene, bl.a. ved at øge fleksibiliteten i indkvarteringstilbuddene til ofre for menneskehandel.

Med den nye handlingsplan er der bl.a. fokus på at styrke det opsøgende social- og sundhedsarbejde over for sårbare udenlandske kvinder i prostitution og potentielle ofre for menneskehandel, som NGO’erne AmiAmi, Reden International og HopeNow varetager. Derudover sker der en opkvalificering af Reden Internationals indkvarteringstilbud til kvinder udsat for menneskehandel. Og der vil være fokus på at styrke og fokusere Center mod Menneskehandels myndighedsrolle.

Samtidig styrkes indsatsen ift. efterforskning og retsforfølgning af bagmændene. Regeringen har bl.a. som opfølgning på aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023 etableret National enhed for Særlig Kriminalitet, hvor de mest specialiserede politi- og anklagerfaglige kompetencer bl.a. ift. organiseret menneskehandel samles. Regeringen har desuden fremsat et lovforslag, hvor der foreslås indsat en ny bestemmelse i straffeloven, som selvstændigt kriminaliserer udnyttelse af andre til arbejde under åbenlyst urimelige forhold.

Justitsminister Nick Hækkerup siger:

- Det er usselt at udnytte andre mennesker til at arbejde under åbenlyst grove og helt urimelige forhold. Det skal bekæmpes hårdt, og vi skal slå hårdt ned på de kyniske bagmænd, der udnytter sårbare arbejdstagere. Det er helt afgørende for mig som justitsminister – og for regeringen. Derfor er vi allerede på vej med en ny lov, som vil betyde, at udnyttelsen af andre til arbejde under åbenlyst urimelige forhold skal kriminaliseres med en ny selvstændig bestemmelse i straffeloven, hvor det for eksempel ikke er en betingelse, at der er tale om tvang. Handlingsplanen, som vi lancerer i dag, er et godt redskab til at skabe sammenhæng mellem de enkelte ministeriers arbejde, som kan sikre det stærkest mulige grundlag for bekæmpelse af menneskehandel.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

- Indsatsen mod social dumping er en central prioritet for regeringen. Det har vi bl.a. understreget med den hidtil højeste bevilling til den fælles myndighedsindsats mod social dumping. Med den politiske aftale om ’Danmark kan mere I’ fulgte regeringen desuden op på en række af anbefalingerne fra den tværministerielle arbejdsgruppe om sårbare udenlandske arbejdstagere. Aftalen indebærer bl.a., at regeringen til efteråret fremsætter lovforslag om, at arbejdsgivere, der stiller bolig til rådighed for deres ansatte, skal sikre gode og tidssvarende boligforhold. Jeg er rigtig glad for, at vi med en ny handlingsplan mod menneskehandel nu tager endnu et vigtigt skridt for at sikre ordentlige vilkår på alle dele af arbejdsmarkedet.

Skatteminister Jeppe Bruus siger:

- Ofre for menneskehandel til tvangsarbejde skal identificeres og støttes, og kyniske bagmænd skal retsforfølges. Handlingsplanen understøtter dette arbejde. Skattestyrelsen er i kontakt med mange borgere og virksomheder som led i kontrolarbejdet og er i den sammenhæng opmærksom på indikatorer på menneskehandel i de udsatte miljøer. Skattestyrelsen har dertil fokus på skatteforholdene hos de formodede bagmænd, som opnår økonomisk vinding ved udnyttelse af mennesker til tvangsarbejde.

Handlingsplanen til bekæmpelse af menneskehandel er tværgående, og indsatsen går på tværs af en række myndigheder og ministerområder. Handlingsplanen er den sjette siden 2002.

Kontakt

Pressevagt

51232830