Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 18-05-2022

Ny asbestaftale på plads

Selvom anvendelse af asbest har været forbudt i Danmark siden 1980’erne, får det hvert år stadig konsekvenser for mange danskere at have arbejdet med asbest. Derfor er regeringen og alle Folketingets partier nu blevet enige om en række initiativer, der skal styrke indsatsen mod udsættelse for asbest.

Asbest har været forbudt at anvende i Danmark i mere end 35 år, og der gælder skrappe regler for fjernelse af asbest, fordi indånding af asbeststøv øger risikoen for at udvikle en række kræftformer. Alligevel udgør asbest stadig en udfordring for arbejdsmiljøet, særligt i byggebranchen.

Derfor indkaldte beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard i april måned Folketingets partier til politiske drøftelser om asbest. På den baggrund er regeringen og alle Folketingets partier blevet enige om en række nye initiativer, der skal styrke indsatsen mod udsættelse for asbest.

Et af initiativerne i aftalen handler bl.a. om at styrke Arbejdstilsynets muligheder for at rejse straffesager for overtrædelse af asbestreglerne, så Arbejdstilsynet får bedre redskaber til at sætte ind over virksomheder, der bryder med asbestreglerne. Med aftalen vil arbejdsgiver fremadrettet også blive forpligtet til at sende asbestprotokoller til de berørte ansatte, så de ansatte selv vil kunne opbevare deres protokoller til en eventuel senere arbejdsskadesag.

Derudover udvides vejledningen om asbest i tilstandsrapporten, så nye husejere ved boligkøb i endnu højere grad bliver gjort opmærksom på de sundhedsfarer, der er forbundet med at indånde støv fra eventuel asbest i byggematerialer. Samtidig udvides også sælgeroplysningsskemaet med oplysninger om sælgers kendskab til asbestforekomster i boligen.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard:

- Selvom asbest har været forbudt siden 1980'erne, og der er skrappe regler på området, er asbest desværre ikke et overstået kapitel i dansk arbejdsmiljøpolitik. Det er derfor ekstremt vigtigt, at alle ved, hvordan man beskytter sig selv og hinanden mod den kræftfremkaldende asbeststøv og at der er viden om, hvordan asbest skal håndteres, når man støder på det.

- For regeringen er det en topprioritet at sikre borgerne et sundt og sikkert arbejdsliv. Derfor er jeg glad for, at vi efter gode, konstruktive drøftelser med Folketingets partier har kunnet lande en ny aftale om asbest. Med den tager vi nu endnu et vigtigt skridt i kampen mod udsættelse for asbest.

- Men kampen slutter ikke her. Til efteråret fortsætter det vigtige arbejde, når jeg indkalder Folketingets partier til forhandlinger om en ny arbejdsmiljøaftale. Her er det vigtigt for regeringen, at vi sikrer et fortsat højt indsatsniveau for arbejdsmiljø. Indsatsen mod de skadelige virkninger af asbest kommer derfor til at indgå i forhandlingerne.

Arbejdsmiljøordfører for Socialdemokratiet, Lennart Damsbo-Andersen:

- Asbest havde sin storhedstid som byggemateriale i 70'erne og 80'erne helt frem til at det blev forbudt i 1986. I Socialdemokratiet er vi optaget af at sikre en kontinuerlig opmærksomhed på faren ved at arbejde med asbest i bygninger opført før 1986. Derfor er vi glade for den brede opbakning til de tiltag, der er samlet i denne aftale – særligt i forhold til at sikre, at nye boligejere får bedre mulighed for at få information om forekomst af asbest og hvordan de skal forholde sig til det.

Arbejdsmiljøordfører for Venstre, Anne Honoré Østergaard:

- Selvom anvendelsen af asbest længe har været ulovligt i Danmark, så udgør det stadig et alt for stort problem i byggebranchen. Alt for mange bliver udsat for f.eks. asbeststøv, som kan føre til alvorlige følgesygdomme. Derfor er vi i Venstre glade for, at vi med denne aftale styrker arbejdsmiljøet i især byggebranchen. Med de nye tiltag sætter vi både ind for at forebygge skader gennem dokumentationskrav og oplysningsindsatser ligesom vi giver Arbejdstilsynet bedre muligheder for at drage de virksomheder, som bryder reglerne, til ansvar. Det skal nemlig være trygt og sikkert at gå arbejde.

Arbejdsmiljøordfører for SF, Halime Oguz:

- Jeg er glad for at Arbejdstilsynet nu kan komme med påbud, selvom arbejdet er indstillet. Det ville have gjort en betydelig forskel i nogle af de sager, vi har set i nyere tid. Samtidig har vi taget et stort skridt tættere på et autorisationskrav, hvilket vil betyde meget for de håndværkere, som risikerer at støde på asbest i deres hverdag. Det er kun rimeligt, at de krav vi stiller til virksomhederne afspejler den alvorlige fare, som asbest desværre stadig udgør i dag.

Beskæftigelsesordfører for Radikale Venstre, Samira Nawa:

- Med aftalen styrkes Arbejdstilsynet, og indsatsen mod at blive udsat for asbest styrkes. Det er en god aftale, som Radikale Venstre er glade for at være med i.

Arbejdsmiljøordfører for Enhedslisten, Christian Juhl:

- Asbest er en dræber. Det er 35 år siden, at anvendelsen af asbest blev forbudt i Danmark. Alligevel er der omkring 300, der hvert år dør af asbestrelaterede sygdommene. Dette vil fortsætte mange år endnu, hvis ikke praksis for renovering af asbestholdige bygninger strammes væsentlig op. Derfor er denne asbestaftale version 2.0 en vigtig aftale. Den indeholder 12 vigtige beslutninger, der pålægger arbejdsgiverne at passe bedre på deres ansattes helbred, når de arbejder med asbest. Der er svagheder i nogle af de 12 forslag, men de rummer alle muligheden for at rette op på svaghederne. Aftalens tilblivelse skyldes ikke mindst, at byggesjak, BAT-kartellet og især Blik- og Rørarbejderforbundet har bidraget med analyser, dokumentation, faglige aktiviteter og konkrete forslag.

Beskæftigelsesordfører for Dansk Folkeparti, René Christensen:

- Dansk Folkeparti er glade for aftalen. Det er en aftale som er med til at fastholde fokus på de store udfordringer der med asbest. Der er desværre store mængder asbest i vores bygninger i Danmark. Det er særdeles vigtigt at der viden om dette, når der skal ske renovering. Viden og kontrol er stadig et vigtigt fokus på dette område.

Beskæftigelsesordfører for Det Konservative Folkeparti, Niels Flemming Hansen:

- Det er glædeligt, at der er bred politisk opbakning i spørgsmålet om asbest. Det har været afgørende for Det Konservative Folkeparti at sikre en aftale, som hjælper virksomhederne med information og et mere målrettet tilsyn. Det som tidligere har udløst kedelige sager om dårlig håndtering af asbest, er virksomheder, der enten ikke har haft kendskab til reglerne eller som har set stort på dem. Her hjælper flere regler ikke, det gør information. Reglerne sikrer fuld beskyttelse, hvis de bliver fulgt. Vi får ikke mere forebyggelse ud af at læsse en større regelbyrde på skuldrene af de virksomheder, som allerede følger reglerne. Til gengæld gør man det dyrere og mere administrativt besværligt at få fjernet asbest sikkert, og det kan lokke flere bygningsejere til at acceptere at få udført asbestarbejde af useriøse firmaer. Derfor er vi glade for en aftale som skaber klarere information om professionel håndtering af asbest og samtidig får et mere målrettet tilsyn.

Beskæftigelsesordfører for Nye Borgerlige, Lars Boje Mathiesen:

- Med aftalen tages endnu et skridt mod at få ryddet op på dette område. Det må være i alles interesse. På tværs af partiskel.

Beskæftigelsesordfører for Frie Grønne, Susanne Zimmer:

- Frie Grønne er glade for at vi kan tage et skridt i den rigtige retning i forhold til at sikre at færrest mulig bliver ramt af den farlige asbest.

Beskæftigelsesordfører for Alternativet, Torsten Gejl:

- Problemet med giftige stoffer er, at de bliver ved med at være giftige. Selvom asbest har været forbudt i mere end 35 år, trækker det stadig spor i Danmark. Alternativet er glade for, at kunne være med til at rydde op og skærpe sanktioner over for virksomheder der bryder med asbestregler.

Ligeledes bakker Liberal Alliance og Kristendemokraterne op om aftalen. Partierne kan kontaktes for yderligere kommentarer.

Arbejdsmiljøaftalen fra 2019 udløber ved udgangen af 2022. Derfor er regeringen netop nu i gang med at forberede grundlaget for en ny arbejdsmiljøaftale, hvor også asbest vil indgå. Beskæftigelsesministeren vil indkalde til politiske forhandlinger om en ny arbejdsmiljøaftale i efteråret, når regeringen har præsenteret sit forslag til finanslov for 2023. Aftalepartierne ser i øvrigt frem til, at Europa-Kommissionen forventer at fremlægge et konkret lovgivningsinitiativ om beskyttelse af arbejdstagere mod eksponering for asbest i andet halvår af 2022.

Kontakt

Pressevagt

51232830