Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 03-10-2022

Forståelse om arbejdsmiljøindsatsen og indsatsen mod social dumping

Et bredt flertal af partier har i dag givet håndslag på at videreføre bevillingerne til Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen, NFA og Erhvervsstyrelsen i 2023, hvis ikke de når at blive enige om en ny politisk aftale inden årets udløb.

Den nuværende arbejdsmiljøaftale fra 2019 udløber ved udgangen af 2022. Her står Arbejdstilsynet til at miste næsten 40 pct. af sin bevilling. Samtidig udløber en række midlertidige bevillinger til indsatsen mod social dumping, hvor blandt andet Skattestyrelsens bevilling står til at bortfalde helt.

Forhandlingerne om en 4-årig aftale er i fuld gang. Af respekt for indsatsens væsentlighed og de involverede medarbejdere – og i erkendelse af, at det endnu ikke har været muligt at indgå en aftale – er regeringen sammen med et bredt flertal af partier i dag nået frem til en forståelse om en 1-årig forlængelse af de nuværende bevillinger til arbejdsmiljøindsatsen og indsatsen mod social dumping, som vil gælde, hvis ikke partierne når at blive enige om en aftale inden årets udgang.

I 2023 videreføres således de eksisterende bevillinger til Arbejdstilsynet, NFA, Skattestyrelsen og Erhvervsstyrelsen, der dermed alle bibeholder deres eksisterende bevillinger. Det drejer sig om en videreførelse af bevillinger på samlet 281,4 mio. kr. Partierne er enige om at stemme for de relevante bevillingslove, der understøtter, at de eksisterende bevillinger som minimum videreføres på niveau med 2022. Partierne er derudover enige om, at forhandlingerne om en flerårig aftale fortsætter hurtigst muligt og senest i starten af 2023, hvis der sker en 1-årig videreførelse af bevillingerne i 2023.

Partierne er derudover enige om at indføre en autorisationsordning for asbestarbejde. Hertil afsættes 2 mio. kr. i perioden 2023-2026. Udviklingen af ordningen vil ske med inddragelse af arbejdsmarkedets parter og i samarbejde med relevante myndigheder og ift. lignende ordninger, så der sikres en effektfuld og smidig ordning for de pågældende virksomheder og myndigheder. Derudover igangsættes et øget tilsyn med asbestarbejde og en styrket kommunikations- og vejledningsindsats om asbest i 2023. Partierne er derudover enige om, at mulighederne for at sidestille reglerne og praksis omkring indvendigt og udvendigt asbestarbejde skal undersøges og herefter drøftes med arbejdsmarkedets parter.

En videreførelse af de eksisterende bevillinger vil blive finansieret via midler fra hhv. arbejdsmiljøpuljen (80,7 mio. kr.), særlig pulje til arbejdsmiljø (100,8 mio. kr.) og omprioritering fra Arbejdsmiljøforskningsfonden til NFA’s forskning i kemisk arbejdsmiljø (10,7 mio. kr.). Den resterende del finansieres via den afsatte reserve til en ny arbejdsmiljøaftale (94,2 mio. kr.) på regeringens finanslovsforslag for 2023. Partierne er enige om at finansieringen af de 2 mio. kr. årligt i 2024-2026 til en autorisationsordning for asbestarbejde tilvejebringes som led i en ny arbejdsmiljøaftale.

Der bliver indkaldt til næste forhandlingsmøde i nærmeste fremtid.

Beskæftigelsesministeriet Peter Hummelgaard:

- Regeringens ambition er stadig den samme, nemlig at indgå en både ambitiøs og langsigtet aftale. Selvom vi er kommet langt, så er tiden ikke til at lette foden fra speederen. Konkret har vi derfor foreslået en historisk høj bevilling på 1,3 mia. kr. til at fremtidssikre arbejdsmiljøindsatsen og indsatsen mod social dumping. Det arbejder vi videre for.

- Det er en absolut mærkesag for denne regering at forbedre arbejdsmiljøet og sætte hårdt ind over for arbejdslivskriminalitet og social dumping. Vi arbejder stadig for at kunne lande en aftale om regeringens udspil, men tiden løber, og Arbejdstilsynet og de andre myndigheder har brug for sikkerhed omkring næste års bevilling. Derfor er jeg glad for, at vi nu har en forståelse om at videreføre bevillingerne i 2023, så der ikke uhensigtsmæssigt sker store forringelser på grund af de verserende forhandlinger.

Arbejdsmiljøordfører for Socialdemokratiet, Lennart Damsbo-Andersen:

- En stærk arbejdsmiljøindsats og indsatsen mod social dumping er vigtig for robustheden og sikkerheden på det danske arbejdsmarked. Derfor jeg er tilfreds med, at vi nu forlænger bevillingerne, som står til at udløbe med arbejdsmiljøaftalen for 2019, for en 1-årig periode. Jeg er særdeles glad for de drøftelser, vi har haft på asbestområdet. For det er så vigtigt, at vi får sat de rigtige hegnspæle, så vi både beskytter arbejdstagerne og får fundet de rigtige balancer for, hvor stor og omfattende opgaven må være, før man skal have autorisation. Jeg ser frem til resultatet af den endelige aftale.

Arbejdsmiljøordfører for Venstre, Anne Honoré Østergaard:

- Venstre stod i 2019 i spidsen for at indgå en ambitiøs arbejdsmiljøaftale. Den aftale udløber i år. Regeringen har desværre ikke i tide prioriteret at indkalde til forhandlinger om en ny arbejdsmiljøaftale. Det ærgrer os. Derfor når vi ikke at få en ny aftale på plads på den korte bane. Derfor er jeg glad for, at vi i stedet har aftalt at forlænge bevillingerne, så der også til næste år er ro om rammen for arbejdsmiljøindsatsen og indsatsen mod social dumping.

Arbejdsmiljøordfører for SF, Halime Oguz:

- I SF havde vi gerne set en langsigtet og ambitiøs aftale med en høj finansiering til arbejdsmiljøindsatsen. Det lykkedes desværre ikke i denne omgang. Til trods for dette, er vi glade for, at der skabes ro om arbejdstilsynet økonomi på den korte bane, samt at der nu indføres en tiltrængt autorisationsordning for asbestarbejde. SF vil fortsat kæmpe for, at arbejdstilsynet har kapaciteten til at sikre ordentlige arbejdsforhold. Det gælder både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø.

Beskæftigelsesordfører for Radikale Venstre, Samira Nawa:

- Det er en fin løsning at forlænge den nuværende aftale i et år. Og vi er glade for at arbejdet med at afdække muligheden for at sidestille indvendig og udvendig asbest igangsættes. For Radikale Venstre er det vigtigt, at vi næste gang får lavet en ordentlig og langsigtet aftale om arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljøordfører for Enhedslisten, Christian Juhl:

- Det er absolut nødvendigt og godt, at vi som minimum forlænger de nødvendige bevillinger til Arbejdstilsynet, Skat, NFA m.fl. Det er også positivt at vi allerede nu afsætter penge til en autorisationsordning for virksomheder, der udfører asbestsanering. Jeg ser frem til at der hurtigst muligt indkaldes til forhandlinger om den fulde arbejdsmiljøplan

Beskæftigelsesordfører for Det Konservative Folkeparti, Niels Flemming Hansen:

- Arbejdsmiljø er for vigtigt til at forhaste sig på. Derfor er Det Konservative Folkeparti glade for, at vi med en foreløbig videreførelse af den eksisterende arbejdsmiljøaftale, nu sikrer stabilitet og tryghed om økonomien til arbejdsmiljøindsatsen. Vi ser frem til at forhandle en færdig aftale på plads ved førstkommende lejlighed.

Beskæftigelsesordfører for Danmarksdemokraterne, Bent Bøgsted:

- Danmarksdemokraterne støtter en 1-årig videreførelse af de nuværende bevillinger ifm. arbejdsmiljøindsatsen og social dumping samt asbestområdet. Det skaber ro på arbejdsmiljøområdet, indtil der efter et valg, kan forhandles en ny aftale på plads.

Ligeledes bakker Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet op om at videreføre bevillingerne. Partierne kan kontaktes for yderligere kommentarer.

Kontakt

Pressevagt

51232830