Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 26-06-2023

Forligskreds er enige om en handlingsplan mod arbejdsulykker

Ny handlingsplan skal fremme en sund sikkerhedskultur og forebygge de alvorligste arbejdsulykker og dødsulykker på danske arbejdspladser.

Alt for mange mennesker kommer fortsat alvorligt til skade på arbejdet. I 2022 mistede 43 personer livet, og det er det højeste antal dødsulykker siden 2008. Samme år blev der anmeldt ca. 46.500 arbejdsulykker til Arbejdstilsynet, der ikke er relateret til covid-19.

Med arbejdsmiljøaftalen fra marts 2023 blev der afsat 31,2 mio. kr. i perioden 2023-2026 til en helhedsorienteret indsats mod arbejdsulykker. Forligskredsen bag arbejdsmiljøaftalen er nu blevet enige om en konkret handlingsplan, der skal fremme en sund sikkerhedskultur og forebygge de meget alvorlige arbejdsulykker. Handlingsplanen følger op på Arbejdsmiljørådets anbefalinger og skal understøtte målet om at reducere antallet af ulykker frem mod 2030 som aftalt i trepartsaftalen om prioriterede nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen.

Med handlingsplanen nedsættes der en ekspertgruppe, der skal sikre ny viden om årsagerne til, at de alvorlige ulykker sker, så man fremover kan blive bedre til at forebygge de arbejdsrelaterede dødsulykker.

Der sættes også ind med en helhedsindsats mod arbejdsulykker over for virksomheder i de tre brancher, hvor over halvdelen af dødsulykkerne sker. Det drejer sig om Landbrug, Skovbrug og Fiskeri, Transport af gods samt Bygge- og anlægsbranchen.

Derudover bliver der i yderligere fire brancher udviklet vejledning, redskaber og værktøjer, som arbejdspladser kan bruge i arbejdet med at forebygge arbejdsulykker. De fire brancher er: Metal og maskiner, Slagterier, Politi, beredskab og fængsler samt Vand, kloak og affald.

Indsatserne skal understøtte arbejdsmiljøorganisationernes arbejde med virksomhedens arbejdsmiljø. Det gælder ikke mindst arbejdsmiljørepræsentanternes rolle i samarbejdet på arbejdspladsen.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen:

- Ingen mennesker skal risikere at miste livet ved at gå på arbejde i Danmark. Ethvert dødsfald på arbejdspladsen er et for meget og helt uacceptabelt. Derfor er jeg glad for, at alle Folketingets partier støtter op om, at de mange ulykker kræver handling. Vi er nu blevet enige om en konkret handlingsplan, og vi har naturligvis fokus på, at der i særlig grad sættes ind over for de brancher, hvor der sker flest dødsulykker.

Beskæftigelsesordfører for Venstre, Christoffer Aagaard Melson

- Det er en tragedie hver gang, der mistes et liv i en arbejdsulykke. Derfor har det været særligt bekymrende, at der sidste år var det højeste antal personer siden 2008, der mistede livet, mens de gik på arbejde. Med denne handlingsplan sikrer vi en helhedsorienteret indsats sammen med alle Folketingets partier. Vi er særligt glade for vi sætter ind i de brancher, hvor vi ved risikoen for arbejdsulykker er størst og at arbejdsmarkedets parter inddrages i dette arbejde.

Beskæftigelsesordfører for Moderaterne, Jeppe Søe:

- Sikkerheden på arbejdspladser skal være i top! Når der sker ulykker skal vi lære bedre af dem og forbedre omgående, så man aldrig har et arbejdsliv, der kan koste en livet. Handlingsplanen vil intensivt sætte fokus på at skabe et trygt arbejdsliv i de mest farlige brancher, hvor det aldrig må være fatalt at skulle udføre en opgave.

Beskæftigelsesordfører for Socialistisk Folkeparti, Astrid Carøe:

- Det er godt, at vi nu sætter ind med en forebyggende indsats for de mest alvorlige arbejdsulykker og dødsulykker i Danmark. Et hvert tabt menneskeliv er ét for meget, og vi skal gøre alt, hvad vi kan for at klæde arbejdspladserne på, så de kan passe på deres medarbejdere og skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Derfor er jeg glad for at vi blandt andet sætter ind med en øget tilsynsindsats målrettet ulykkesforebyggelse og styrkelse af sikkerhedskulturen, og så er det godt, at vi styrker undervisningen i arbejdsmiljø på udvalgte erhvervsuddannelser.

Beskæftigelsesordfører for Danmarksdemokraterne, Charlotte Munch:

- Det skal, uagtet hvilken branche der tales om, være sikkert at gå på arbejde. Derfor mener Danmarksdemokraterne, at alle arbejdsulykker, er én ulykke for meget. Af den grund er Danmarksdemokraterne tilfredse med, at vi med arbejdsmiljøaftalen afsatte penge til en helhedsorienteret indsats mod arbejdsulykker. Nu kan vi så præsentere en konkret handlingsplan, som skal medvirke til at vi sikre et godt, sikkert og trygt arbejdsmiljø ude i landets mange virksomheder, det er vi meget tilfredse med.

Beskæftigelsesordfører for Konservative, Helle Bonnesen:

- Det skal altid være sikkert at gå på arbejde. Vores velfærd og velstand står og falder med, at der hver dag er en masse mennesker, der arbejder og gør en indsats. Derfor er jeg glad for, at vi nu styrker indsatsen mod ulykker på danske arbejdspladser. Med aftalen fjerner vi samtidig et unødvendigt gebyr, så danske virksomheder kan koncentrere sig om at skabe vækst og nye arbejdspladser til gavn for hele samfundet.

Beskæftigelsesordfører for Enhedslisten, Victoria Velasquez:

- Som lønmodtager skal du trygt kunne gå på arbejde uden at frygte for dit liv. Derfor er det et alarmerende svigt, at flere og flere har mistet deres liv på de danske arbejdspladser de seneste år. I Enhedslisten er det altafgørende at vi nu fra politisk hold sætter ind mod dødsulykker. Her er vi meget optagede af, at vi både forebygger, at ulykkerne ikke sker i første omgang og at vi slår hårdt ned på de virksomheder, der svigter deres ansattes sikkerhed og tryghed.

Beskæftigelsesordfører for Radikale Venstre, Katrine Robsøe:

- Med det alt, alt for høje antal dødelige arbejdsulykker i Danmark, er det helt nødvendigt, at vi nu får en handlingsplan, der også har særligt fokus på de brancher, hvor medarbejderne er mest udsatte, så vi kan få vendt udviklingen og det kan blive mere sikkert for alle at gå på arbejde. 

Kontakt

Pressevagt

51232830