Spring over hovedmenu

En styrket indsats over for unge

Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne indgik den 7. juli 2011 den tredje unge-pakke. Pakken indeholder 12 initiativer til godt 100 millioner kroner.

Unge skal i uddannelse eller job. Derfor er aftaleparterne enige om at igangsætte en række initiativer for at begrænse ungdomsarbejdsløshed og hjælpe unge under 30 år i uddannelse eller job.

Aftalen indeholder 12 initiativer:

1. Mulighed for ”opkvalificeringsjob” til alle ledige uanset uddannelse 
Ordningen med ”opkvalificeringsjob” udvides til at gælde alle ledige uanset forudgående uddannelse, så alle kan få tilskud til uddannelse i op til 6 uger.

2. Målrettet aktiv indsats over for unge ledige inden for bygge- og anlægsområdet
Der afsættes yderligere 10 mio. kr. i 2011 til den regionale pulje til jobrettet opkvalificering af langtidsledige. Midlerne øremærkes til en målrettet indsats for unge under 30 år i bygge- og anlægssektoren og det ufaglærte område, som er langtidsledige eller er i særlig risiko for langtidsledighed. 

3. Målrettet uddannelse til unge ledige
Der afsættes 10 mio. kr. til forsøg med målrettet uddannelse til unge faglærte ledige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. Det giver jobcentrene gode muligheder for at hjælpe ledige unge i job.

4. Tilskud til erhvervsrettet kompetenceudvikling af akademikere
Der afsættes en pulje på 10 mio. kr. til erhvervsrettet kompetenceudvikling ved ansættelse af akademikere i små og mellemstore virksomheder.

5. Markedsføring af akademikere overfor små og mellemstore virksomheder
Der igangsættes en kampagne, som skal synliggøre akademikernes evner til at skabe merværdi, afsøge jobåbninger og foretage konkrete match mellem akademikere og små og mellemstore virksomheder.

6. Styrkelse af videnpilotordningen
Videnpilotordningen styrkes med i alt 30 mio. kr. i 2011 – 2013. Der afsættes på baggrund af denne aftale 5 mio. kr. ekstra til ordningen i 2011. Derudover vil regeringen ved omprioriteringer på finansloven afsætter 20 mio. kr. ekstra til ordningen i 2012 – 2013. Rådet for teknologi og innovation har allerede fundet 5 mio. kr. ekstra til ordningen i 2011.

7. Jobrotation til ledige med videregående uddannelser
Der afsættes yderligere 10 mio. kr. til jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelser.

8. Læse- skrive- og regnekurser til flere unge
Der afsættes yderligere 15 mio. kr. til læse-, skrive- og regnekurser til ledige unge under 30 år uden en ungdomsuddannelse, så jobcentrene sikres gode rammer for at tilbyde flere unge et læse-, skrive-, regnekursus.

9. Kampagne for flere praktikpladser
Undervisningsministeriets igangværende kampagne for flere praktikpladser med en indsats rettet mod virksomheder, der ikke i forvejen har elever, forstærkes.

10. Kampagne for flere trainee-forløb
Undervisningsministeriet iværksætter en kampagne med inddragelse af arbejdsmarkedets parter, Ungdommens Uddannelsesvejledning og kommunerne, som sætter øget fokus på trainee- og forpraktikforløb, herunder udbredelse af ordningen til flere overenskomstområder. 

11. Mulighed for kompetencebevis for deltagelse i produktionsskoleforløb
Unge, der har gennemført et produktionsskoleforløb, skal have mulighed for at få et standardiseret bevis på de kompetencer, de har opnået herved.

12. Flere standardiserede egu-forløb
Der udvikles flere standardiserede egu-forløb (erhvervsgrunduddannelsesforløb) med henblik på at gøre mulighederne for at igangsætte egu-forløb nemmere og mere overskuelige for den enkelte uddannel-sessøgende, for virksomhederne og for kommunerne.

En styrket indsats over for unge, juli 2011 (PDF)