Spring over hovedmenu

Styrket indsats mod social dumping

Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Enhedslisten har i forbindelse med forhandlingerne om finansloven for 2013 indgået aftale om en styrket indsats mod social dumping.

Aftaleparterne er blevet enige om at bruge yderligere 122 millioner kroner over de næste fire år på at bekæmpe social dumping på det danske arbejdsmarked.

Hovedelementer i aftalen er:

Styrket anvendelse og håndhævelse af Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT)
Det er vanskeligt for danske myndigheder at opkræve bøder fra udenlandske virksomheder, der ikke opholder sig i landet. Derfor gives Arbejdstilsynet hjemmel til straks at udstede administrative bødeforlæg, hvis der konstateres ulovligheder. Samtidig forpligtes bestillere af rengøringsydelser til at sikre, at udenlandske tjenesteydere har anmeldt lovpligtige oplysninger til RUT. Herudover styrkes RUT-registret med bedre og mere tilgængelige oplysninger.

Styrket håndhævelse af reglerne for udenlandske tjenesteydere
Nogle udenlandske virksomheder er hverken korrekt registreret i Danmark eller i hjemlandet og søger bevidst at omgå reglerne for at undlade at betale moms, skat, sociale bidrag mv. Hvis udenlandske virksomheder ikke er etableret i hjemlandet, er de skattepligtige i Danmark og skal følge almindelige principper for overenskomstindgåelse. Derfor tilføres SKAT ressourcer til at føre bedre kontrol med, hvorvidt virksomheder reelt er etableret i hjemlandet.

Øget brug af arbejdsklausuler
Det offentlige har en særlig rolle i forhold til at sikre, at der ikke benyttes underbetalt udenlandsk arbejdskraft ved udførelse af bygge- og anlægsprojekter. Derfor indføres der krav om, at flere statslige ordregivere (selskaber, som fuldt ud er ejet af statslige myndigheder og ikke er i konkurrence) skal benytte arbejdsklausuler ved alle offentlige udbud af bygge- og anlægsprojekter. Herudover fjernes tærskelværdien på ca. 37,5 millioner kroner for brug af arbejdsklausuler for statslige bygge- og anlægsopgaver. Endvidere vil regeringen søge at indgå en politisk forpligtende aftale med kommunerne om øget brug af arbejdsklausuler i forbindelse med Aftale om kommunernes økonomi for 2014.

Styrket indsats mod ulovlig cabotagekørsel
Der er stigende problemer med ulovlig cabotagekørsel i Danmark. Indsatsen mod ulovlig cabotagekørsel styrkes derfor i 2013 med flere kontroller af lastvogne på landevejene.

Forbedret information og vejledning
Det kan være vanskeligt for udenlandske virksomheder og lønmodtagere af få overblik over reglerne på det danske arbejdsmarked, fordi reglerne administreres af en række forskellige myndigheder. Derfor etableres der en fælles serviceskranke for udenlandske virksomheder, så de kun behøver at henvende sig ét sted.

Styrket myndighedsindsats
Med Aftaler om finansloven for 2012 er der iværksat en styrket myndighedsindsats til modvirkning af social dumping i 2012 og 2013. Der har generelt været gode erfaringer med den styrkede indsats. Regeringen og Enhedslisten er enige om i 2013 at drøfte en eventuel videreførelse af den styrkede myndighedsindsats. For at sikre mod tilpasninger i Arbejdstilsynets økonomi, inden der er taget stilling til initiativets eventuelle videreførelse, er parterne enige om at forlænge myndighedsindsatsen i Arbejdstilsynet til og med andet kvartal 2014. Der afsættes 12 millioner kroner i 2014 til det.

Styrkelse af Arbejdstilsynet
Der er fortsat betydelige problemer i forhold til udenlandske virksomheders overholdelse af arbejdsmiljølovgivningen samt udenlandske virksomheders pligt til at anmelde sig til RUT. Regeringen og Enhedslisten er på den baggrund enige om at afsætte yderligere 10 millioner kroner i 2013 til Arbejdstilsynets kontrol og tilsynsindsats med, om udenlandske virksomheder i Danmark lever op til danske regler om arbejdsmiljø samt reglerne for registrering i RUT.