Spring over hovedmenu

Midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Enhedslisten indgik den 20. maj 2013 en aftale om en ekstra indsats for de mennesker, der står over for at opbruge retten til dagpenge i 2013 og de kommende år.

Med aftalen om en midlertidig arbejdsmarkedsydelse er regeringen og Enhedslisten enige om, at det er nødvendigt at videreføre uddannelsesordningen i 2013 og at indføre en midlertidig arbejdsmarkedsydelse, så også de mennesker, der i de kommende år opbruger retten til dagpenge, er sikret et forsørgelsesgrundlag i form af en midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Samtidig er aftaleparterne enige om, at alle på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse skal have aktiv indsats. Ledige på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse får fx ret og pligt til et virksomhedsrettet tilbud senest efter en måned på den nye ydelse, og ledige ufaglærte og faglærte med en forældet uddannelse får ret til otte ugers uddannelse.

Hovedelementer i aftalen:

Den særlige uddannelsesordning bliver forlænget

 • Den særlige uddannelsesordning bliver forlænget med et halvt år, så den gælder hele 2. halvår af 2013.

 • Forlængelsen omfatter ledige, som har ret til uddannelsesordningen i 1. halvår 2013, og ledige, som opbruger retten til dagpenge i 2. halvår 2013.

Ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse fra 1. januar 2014

 • Der bliver indført en ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse fra 1. januar 2014, som udgør 60 procent af højeste dagpengesats for ikke-forsørgere og 80 procent for forsørgere. Ydelsen er ikke afhængig af familie- eller formueindkomst.

 • Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse omfatter ledige, der opbruger retten til uddannelsesordningen i 1. halvår 2014, og ledige, der opbruger dagpengeretten i 1. halvår 2014 og frem til udgangen af 1. halvår 2016.

 • Personer, der opbruger dagpengeretten i 1. halvår 2014, får mulighed for at modtage den midlertidige arbejdsmarkedsydelse i op til 1¼ år. Herefter bliver ydelsen udfaset med et kvartal pr. halvår. Personer, der opbruger den toårige dagpengeret i 2. halvår 2016 eller derefter, kan ikke længere modtage den midlertidige arbejdsmarkedsydelse.

 • Den samlede periode med dagpenge, særlig uddannelsesydelse og den ny arbejdsmarkedsydelse kan højst udgøre fire år.

 • Den toårige dagpengeperiode er fuldt indfaset for ledige, hvis dagpengeperiode udløber i 2017 eller senere.

 • Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse er en arbejdsløsheds­forsikrings­ydelse, som a-kasserne skal administrere. For at modtage ydelsen skal ledige være medlem af en a-kasse.

 • Alle modtagere af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse har ret og pligt til ét virksomhedsrettet tilbud efter senest en måned på den midlertidige ydelse. Virksomhedsrettede tilbud omfatter privat løntilskud, offentligt løntilskud, virksomhedspraktik, nyttejob og jobrotation.

 • Ledige på arbejdsmarkedsydelsen, som ikke har en ungdomsuddannelse, får ret til læse-, skrive- og regnekurser, hvis en test viser, at de har behov for det.

 • Ledige ufaglærte og faglærte med en forældet uddannelse på arbejdsmarkedsydelsen får ret til otte ugers uddannelse.

Aftaleteksten (PDF)