Spring over hovedmenu

Fradrag for deltidsansatte brandmænd

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgik den 15. december 2017 en aftale om at lempe dagpengereglerne for deltidsansatte brandfolk og de mange frivillige, der deltager i beredskaber, så deres frivillige indsats ikke bliver modregnet i dagpengene eller efterlønnen.

Frivillige brandfolk og personer, der deltager i frivillige beredskaber som fx Hjemmeværnet og kystredningsberedskabet, skal ikke længere fradrages i dagpengene eller efterlønnen for den samfundsnyttige indsats, de leverer. Og deltidsansatte brandfolk skal ikke omfattes af den såkaldte varighedsbegrænsning på supplerende dagpenge. Det er to hovedelementer i den netop indgåede aftale, som skal være med til at fremme, at det fortsat er muligt at tiltrække frivillige til beredskaber i hele landet.

Der gælder i forvejen lempeligere dagpengeregler for personer, der varetager et borgerligt ombud. Det gælder fx byrådsmedlemmer, nævninge og domsmænd. Baggrunden er, at de udfører opgaver, som samfundet reelt ikke kan undvære. Med aftalen sikres det, at deltidsansatte brandfolk og frivillige beredskaber bliver sidestillet med personer, der varetager et offentligt ombud, så der gælder de samme og mere lempelige dagpengeregler for dem.

Hovedelementer i aftalen

  • Indtægter, i form af rådighedsvederlag, personlige tillæg m.m. for målgruppen, skal ikke længere medføre fradrag i dagpenge og efterløn.
  • Beskæftigede (og lønnede) timer som deltidsansat brandmand skal fortsat medføre fradrag i dagpenge og efterløn – svarende til al anden arbejdsindtægt i dagpengesystemet og efterlønsordningen.
  • Deltidsansatte brandmænd skal ikke være omfattet af tidsbegrænsningen på 30 uger ved opgørelsen af supplerende dagpenge, selv om der sker fradrag for beskæftigede timer i deres dagpenge.
  • Skattepligtige vederlag, som modtages for indsats, der udføres i hjemmeværn, lokalt beredskab, frivilligt brandværn og lignende vil som følge heraf heller ikke medføre fradrag i dagpenge og efterløn.
  • Omfanget af deltidsansatte brandmænd og frivillige beredskaber på andre offentlige forsørgelsesydelser skal belyses og drøftes i foråret 2018 (udestår). Der skal i den forbindelse udarbejdes grundig vejledning om reglerne for de frivillige beredskaber på andre ydelser, så ingen uberettiget får foretaget fradrag i deres ydelser.