Spring over hovedmenu

Aftale om øremærket orlov

Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet indgik den 26. oktober 2021 en aftale om, hvordan EU’s orlovsdirektiv skal gennemføres i Danmark.

I januar 2019 blev orlovsdirektivet vedtaget i EU. Med direktivet øremærkes ni ugers forældreorlov til begge forældre. EU-orlovsdirektivet skal være indført i de enkelte medlemslande senest den 2. august 2022.

Et bredt flertal af Folketingets partier har indgået aftale om, hvordan EU-orlovsdirektivet skal implementeres i Danmark.

Aftalen indebærer, at der med den kommende orlovsmodel sikres en ligelig fordeling af orlov mellem mødre og fædre, så mor og far som udgangspunkt får 24 ugers orlov hver efter barnets fødsel.

For lønmodtagere vil ni ud af de 24 orlovsuger være øremærket som følge af EU’s orlovsdirektiv. Derudover bliver solofædre ligestillet med solomødre i forhold til antallet af orlovsuger efter fødslen, så begge får 46 ugers orlov hver. Samtidig vil soloforældre få mulighed for at overdrage en del af deres orlov til et nærtstående familiemedlem.

Endelig får LGBT+ familier mulighed for at fordele orloven mellem op til fire forældre.