Spring over hovedmenu

Trepartsaftale om midlertidig ordning med barselsdagpenge til forældre med hjemsendte børn som følge af covid-19

Regeringen (Socialdemokratiet) og arbejdsmarkedets parter indgik den 10. september 2020 en trepartsaftale, der giver forældre til børn hjemsendt som følge af covid-19 mulighed for midlertidigt at modtage barselsdagpenge efter barselsloven, indtil barnet igen kan komme i institution eller i skole. Både lønmodtagere og selvstændige er omfattet af den midlertidige ordning.

Forældre skal opfylde barselslovens betingelser for ret til dagpenge, herunder beskæftigelseskravet. Det er en betingelse, at ingen af barnets forældre har mulighed for hjemmearbejde, og at de ikke har omsorgsdage og afspadsering, de kan bruge til pasning af deres børn. Hvis barnet er konstateret smittet med covid-19, skal forældrene desuden havde opbrugt barns første og anden sygedag.

Med aftalen er regeringen og arbejdsmarkedets parter samtidig enige om at opfordre til, at der på arbejdspladserne udvises stor fleksibilitet og forståelse, hvis der er en medarbejder, som kommer i den situation, hvor et barn er konstateret smittet eller er hjemsendt som nær kontakt.

Ordningen trådte i kraft den 29. september 2020, og gælder frem til den 31. december 2020.