Spring over hovedmenu

Trepartsaftale om vilkår for lærlinge og elever i den midlertidige lønkompensationsordning

Regeringen (Socialdemokratiet) og arbejdsmarkedets parter indgik den 24. marts 2020 aftale om lønkompensation der indbefatter vilkår for lærlinge og elever.

Med aftalen kan der gives et tilskud pr. lærling/elev til virksomheder, der pga. coronakrisen står overfor at varsle afskedigelser af mindst 30 pct. af deres medarbejdere eller mindst 50 medarbejdere således at virksomhederne kan fastholde deres lærlinge/elev. Tilskuddet er på 90 pct. af lønnen.

Det er en forudsætning, at lærlingen/eleven modtager sin normale løn. Dertil forudsættes det, at virksomhederne ikke kan få lønkompensation i de perioder, hvor eleven/lærlingen er på skole, idet virksomheden efter gældende regler får refusion fra AUB til dækning af lønudgifter under skoleophold.