Spring over hovedmenu

PRESSEMEDDELELSE / 22-02-2017

Aftalekredsen gør status på trepartsaftalen om integration på arbejdsmarkedet

I dag mødtes beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen og udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg med arbejdsmarkedets parter for at gøre status på trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration.

Til marts er det et år siden, at trepartsaftalen om integration på arbejdsmarkedet blev indgået. Langt flere flygtninge og familiesammenførte bliver nu visiteret jobparate fra dag ét og bliver dermed mødt med en klar forventning om at kunne tage et arbejde. Flere kommer ud på en virksomhed og stifter bekendtskab med det danske arbejdsmarked, og i løbet af de seneste måneder er der også så småt kommet mere gang i integrationsgrunduddannelsen (IGU’en) efter en lidt langsom start.

På mødet var der bred enighed om, at meget går i den rigtige retning, men også enighed om, at der fortsat skal løftes i flok, hvis det skal lykkes at få langt flere flygtninge og familiesammenførte i job.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Jeg vil gerne kvittere for den store indsats, der er blevet gjort for at få integrationsindsatsen tættere på virksomhederne. Vi er i den gunstige situation, at det overordnet set går godt på arbejdsmarkedet, og det skal vi bruge til at få endnu flere flygtninge ud på arbejdspladserne. Det går den rigtige vej, men der er stadig plads til forbedring, og det har vi drøftet med arbejdsmarkedets parter og med kommunerne i dag. Det er helt afgørende for både flygtningene, virksomhederne og samfundet som helhed, at flygtninge får en fod inden for på arbejdsmarkedet.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg siger:

- Jeg er glad for, at vi har fået ændret tilgangen til integration. Vi har været alt for berøringsangste. For det kan selvfølgelig ikke passe, at 97 pct. af flygtningene mister deres arbejdsevne på vej til Danmark. Hvis en østeuropæer, der ikke taler dansk, kan klare et job – så kan en flygtning, der ikke taler dansk, selvfølgelig også. For et arbejde er nøglen til god integration. Med et arbejde forsørger man nemlig sig selv i stedet for at ligge samfundet til last, og man lærer det danske sprog samt danske normer og værdier at kende gennem sine kolleger. Jeg vil gerne takke de mange virksomheder, der tager denne opgave på sig. Det er og bliver en forudsætning for, at integrationen kan lykkes. Og det skulle gerne føre til, at virksomhederne på sigt bliver belønnet med nogle dygtige og loyale medarbejdere.

Fakta om trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration

Som følge af trepartsaftalen er der gennemført en række lovændringer, som er trådt i løbet af 2016. Det betyder blandt andet, at der er indført et krav om, at nyankomne som udgangspunkt skal erklæres jobparate og deltage i et virksomhedsrettet tilbud (fx virksomhedspraktik eller løntilskud) senest en måned efter, kommunen har overtaget ansvaret for de pågældende. Herefter skal der løbende være en virksomhedsrettet indsats.

Siden V-regeringens tiltræden i juni 2015 og siden ændringernes ikrafttræden er der sket en væsentlig stigning i antallet af ydelsesmodtagere i integrationsprogrammet, som er jobparate (51 pct. i december 2016 mod 9 pct. i juni 2016 og 3 pct. siden regeringens tiltræden i juni 2015).

Andelen af ydelsesmodtagere i integrationsprogrammet i virksomhedsrettede tilbud (virksomhedspraktik og løntilskud) udgjorde 32 pct. i december 2016 mod ca. 21 pct. i juni 2016 og 15 pct. i juni 2015.

Et andet element i aftalen er den treårige forsøgsordning – integrationsgrunduddannelsen (IGU’en). Med IGU’en kan en nyankommen flygtning eller en familiesammenført til en flygtning ansættes i en toårig lønnet praktikstilling på en virksomhed, hvori der også indgår op til 20 ugers opkvalificering. Pr. 20. februar 2017 var der indberettet 234 IGU-forløb.

Kontakt

Pressevagt

51232830