Spring over hovedmenu

Reform af international rekruttering

Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) indgik den 26. juni 2014 en bred politisk aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om en reform af international rekruttering.

Aftalen om reform af international rekruttering betyder, at virksomheder i Danmark får lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft fra lande uden for EU. En arbejdskraft, der skal ruste dem bedre i den internationale konkurrence. Virksomhederne får blandt andet mulighed for at benytte sig af en fast track-ordning, hvor de hurtigt og let kan ansætte de internationale nøglemedarbejdere og forskere, de har brug for.

Et andet centralt punkt er, at greencardordningen bliver målrettet. Fremover vil der blive stillet højere krav til uddannelsesniveauet, og pointsystemet bliver ændret og tilpasset efterspørgslen på det danske arbejdsmarked.

Aftalen består af i alt 26 initiativer. De centrale initiativer fremgår nedenfor.

Centrale initiativer - Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft

Ny fast track-ordning: Virksomheder i Danmark får mulighed for at benytte sig af en fast-track ordning, så de let og hurtigt kan rekruttere højtkvalificerede medarbejdere.

Lempelse af bruttoskatteordning for forskere og nøglemedarbejdere: Forskerskatteordningen lempes ved at nedsætte det månedlige vederlagskrav for nøglemedarbejdere med 10.000 kroner. 

Enkle og smidige regler: Regler, gebyrer og administration forenkles, så det bliver lettere at rekruttere højt-kvalificeret arbejdskraft. Fx kan udenlandske medarbejdere og deres familie få tildelt administrative CPR-numre, så de hurtigere kan få skattekort og oprette lønkonto.

Start-up Denmark: Der bliver som et 3-årigt forsøg indført en ny ordning ”Start-up Denmark” for iværksættere fra tredjelande, der gerne vil starte selvstændig erhvervsvirksomhed i Danmark. 

Bedre vilkår for forskere: Udenlandske forskere får lettere adgang til Danmark. Det betyder fx, at forskere får mulighed for at arbejde delvist i Danmark og i udlandet, og at deres opholdstilladelse ikke bortfalder ved udrejse i længere perioder.  

Etableringskort til internationale dimittender: Internationale dimittender, der afslutter en dansk kandidat- eller ph.d.-grad, kan få et etableringskort. Kortet giver adgang til at arbejde i Danmark i to år og mulighed for at starte egen virksomhed.

Centrale initiativer - Målretning af ordninger og skærpet kontrol

Greencardordningen målrettes: Greencardordningen bliver målrettet, så den understøtter virksomhedernes behov for højtkvalificeret arbejdskraft. Pointsystemet bliver ændret, så det i højere grad sikres, at ansøgere har de rette kvalifikationer.

Øget bødestraf for ulovlig beskæftigelse af udlændinge: Der er sket en markant stigning af sager om ulovlig beskæftigelse. Derfor vil bøderne blive forhøjet for arbejdsgivere, der overtræder reglerne.

Målretning af ophold til øvrigt lønarbejde: Kriterierne for at få opholdstilladelse skal gøres mere tydelige og adgangen til stillinger, der ikke er præget af højt kvalifikationsniveau, begrænses.

Målretning af praktikantordningen: Udenlandske praktikanter, der kommer til Danmark, skal have et reelt uddannel-sesmæssigt sigte med deres ophold. Derfor målrettes praktikantordningen, så der stilles større krav til bl.a. sprog, uddannelsessammenhæng og praktikopholdets varighed.

Øget og mere effektiv kontrol: Kontrollen øges, så det sikres, at virksomheder med udenlandske medarbejdere og studerende, overholder de danske regler.

Ingen opholdstilladelse under arbejdskonflikt: Der gives ikke opholds- eller arbejdstilladelser til konfliktramte stillinger i virksomheder, der er omfattet af lovlig arbejdsstandsning.

Internationale dimittenders ret til dagpenge på dimittendvilkår begrænses: International arbejdskraft skal bidrage aktivt på arbejdsmarkedet. Derfor begrænses dimittenders ret til dagpenge på dimittendvilkår.

Aftaleteksten (PDF)

Faktaark:

Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft (PDF)

Målretning af ordninger og skærpet kontrol (PDF)

Fast track-ordningen (PDF)

Greencardordningen målrettes (PDF)

Forskerskatteordningen lempes (PDF)