Spring over hovedmenu

Lovforslag 2023/2024

Her kan du finde en oversigt over lovforslag på beskæftigelsesområdet i Folketingsåret 2023/2024.

 

Lovforslag

Status

L 163

Forslag til lov om ret til lommepengejob til kriminalitetstruede unge.

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 24. april 2024

1. behandlet den 2. maj 2024

2. behandlet den 28. maj 2024

3. behandlet og vedtaget den 30. maj 2024

L 162 B

Forslag til lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love.

(Fradragsret for indbetalinger til aldersforsikring, aldersopsparing og supplerende engangssum i indtægtsgrundlaget ved beregning af visse sociale ydelser).

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

2. behandlet den 28. maj 2024

3. behandlet og vedtaget den 30. maj 2024

L 162 A

Forslag til lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

(Ændring af bemyndigelsesbestemmelsen om fastsættelse af begrebet indtægt ved personligt arbejde ved beregning af social pension).

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

2. behandlet den 28. maj 2024

3. behandlet og vedtaget den 30. maj 2024

L 162

Forslag til lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love.

(Fradragsret for indbetalinger til aldersforsikring, aldersopsparinger og supplerende engangssum i indtægtsgrundlaget ved beregning af visse sociale ydelser og ændring af bemyndigelsesbestemmelsen om fastsættelse af begrebet indtægt ved personligt arbejde ved beregning af social pension).

Lovforslaget er delt op i L 162 A og L 162 B.

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 24. april 2024

1. behandlet den 2. maj 2024

2. behandlet den 28. maj 2024

L 161

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love.

(Neutralisering af virkning på indkomstoverførsler som følge af afskaffelse af en helligdag).

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 24. april 2024

1. behandlet den 2. maj 2024

2. behandling den 28. maj 2024

3. behandlet og vedtaget den 30. maj 2024

L 152

Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

(Skærpede betingelser for at opnå ret til kontanthjælp)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 10. april 2024

1. behandlet den 25. april 2024

2. behandlet den 28. maj 2024

3. behandlet og vedtaget den 30. maj 2024

L 137

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø

(Indførelse af autorisationsordning for nedrivning af asbestholdigt materiale, offentliggørelse af udenlandske virksomheders arbejdsmiljø og offentliggørelse af data om arbejdsulykker)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 20. marts 2024

1. behandlet den 4. april 2024

2. behandlet den 23. maj 2024

3. behandlet og vedtaget den 28. maj 2024

L 136

Forslag til lov om ændring af lov om social pension.

(Tildeling af anciennitet til tidlig pension for perioder under opskoling).

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 20. marts 2024

1. behandlet den 4. april 2024

2. behandlet den 23. maj 2024

3. behandlet og vedtaget den 28. maj 2024

L 96

Forslag til lov om ændring af barselsloven

(13 ugers ekstra orlov til begge tvillingeforældre m.v.).

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 17. januar 2024

1. behandlet den 1. februar 2024

2. behandlet den 14. marts 2024

3. behandlet og vedtaget den 19. marts 2024 

L 84

Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

(Permanent uddannelsesløft med forhøjet dagpengesats på 110 pct.)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 15. november 2023

1. behandlet den 23. november 2023

2. behandlet den 14. december 2023

3. behandlet og vedtaget den 19. december 2023

L 83

Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love

(Mulighed for dispensation til eksport af pensionstillæg m.v., forenklet beregning af fleksløntilskud, herunder i forhold til hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v., aftalefrihed i fleksjobordningen og ændring af mellemkommunal refusion for førtidspension og seniorpension). 

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 15. november 2023

1. behandlet den 23. november 2023

2. behandlet den 14. december 2023

3. behandlet og vedtaget den 19. december 2023

L 69

Forslag til lov om ændring af lov om ferie og lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler

(Genindførelse af bagatelgrænser for udbetaling af uhævede feriepenge m.v.)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 3. november 2023

1. behandlet den 24. november 2023

2. behandlet den 5. december 2023

3. behandlet og vedtaget den 7. december 2023

L 68

Forslag til lov om ændring af lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter.

(Indførelse af registreringskrav og mulighed for at fravige reglerne om maksimal ugentlig arbejdstid).

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 8. november 2023

1. behandlet den 24. november 2023

2. behandles den 18. januar 2024

3. behandlet og vedtaget 23. januar 2024

L 67

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og lov om arbejdsskadesikring

(Udmøntning af dele af aftale om en fremtidssikret arbejdsmiljøindsats og indsats mod social dumping, aftale om initiativer på asbestområdet, anbefalinger fra det midlertidige AMO-udvalg, m.v.)

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

 

Fremsat den 3. november 2023

1. behandlet den 16. november 2023

2. behandlet den 5. december 2023

3. behandlet og vedtaget den 7. december 2023

L 54

Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love.

(Fælles opkrævning af arbejdsgiverbidrag, udvidet bemyndigelse til at fastsætte regler om modregningsadgang, nationale særregler for behandling af personoplysninger m.v.).

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 25. oktober 2023

1. behandlet den 3. november 2023

2. behandlet den 28. november 2023

3. behandlet og vedtaget den 30. november 2023

L 23

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og forskellige andre love.

(Et forbedret arbejdsskadesystem og lettere adgang til erstatning i forbindelse med vold på arbejdspladsen).

Find lovforslaget på Folketingets hjemmeside

Fremsat den 4. oktober 2023

1. behandlet den 24. oktober 2023

2. behandlet den 5. december 2023

3. behandlet og vedtaget den 7. december 2023