Spring over hovedmenu

Lovforslag i ekstern høring

Her på siden kan du finde lovforslag fra Beskæftigelsesministeriet, der er sendt i ekstern høring.

Lovforslag

Status

Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløber den 17. maj 2024

Lovforslag om ret til lommepengejob til kriminalitetstruede unge

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 11. marts 2024

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love

(Neutralisering af virkning på indkomstoverførsler som følge af afskaffelse af en helligdag)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 4. marts 2024

Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik
(Skærpede betingelser for at opnå ret til kontanthjælp)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 26. februar 2024 

Lovforslag om ændring af lov om social pension (Tildeling af anciennitet til tidlig pension for perioder under opskoling)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 25. januar 2024
Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Indførelse af autorisationsordning for nedrivning af asbestholdigt materiale, offentliggørelse af udenlandske virksomheders arbejdsmiljø og udstilling af data om arbejdsulykker)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 17. januar 2024

Lovforslag om ændring af barselsloven (26 ugers ekstra orlov til tvillingeforældre m.v.)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 6. november 2023

Lovforslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Permanent uddannelsesløft med forhøjet dagpengesats på 110 pct.)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 27. oktober 2023

Lov om ændring af lov om gennemførelsen af dele af arbejdstidsdirektivet og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 12. oktober 2023

Lov om ferie og lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 12. oktober 2023

Lov om ændring af lov om social pension og flere andre love
(Mulighed for dispensation til eksport af pensionstillæg, m.v., forenklet beregning af fleksløntilskud herunder i forhold til hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v., aftalefrihed i fleksjobordningen og ændring af mellem kommunal refusion for førtidspension og seniorpension)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 28. september 2023

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø
(Udmøntning af dele af aftale om en fremtidssikret arbejdsmiljøindsats og indsats mod social dumping, udmøntning af anbefalinger om arbejdspladsvurdering fra det midlertidige AMO-udvalg, uddannelsessteders pligter og ansvar, m.v.)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 18. august 2023

Lovforslag om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 18. august 2023

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og forskellige andre love (Aftale om et forbedret arbejdsskadesystem og lettere adgang til erstatning i forbindelse med vold på arbejdspladsen)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 9. juni 2023

Høring om udkast til lovforslag om uddannelsesløft 

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 3. maj 2023

Høring vedrørende ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 11. april 2023

Høring om udkast til forslag til lov om inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 30. marts 2023

Høring om lovforslag, der udmønter Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 23. marts 2023

Fornyet/supplerende høring - Høring om lovforslag, der genindfører retten til uddannelse inden for en pulje for ledige fra mink- eller følgeerhverv i 2023

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 22. marts 2023

Høring vedr. udkast til lovforslag til lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om individuel boligstøtte

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 20. marts 2023

Høring vedr. forslag til lov om en ekstra økonomisk støtte til modtagere af ældrecheck, engangsbeløb til uddannelsessøgende, der modtager stipendium som tillæg på grund af en funktionsnedsættelse eller som enlige forsørgere samt ophævelse af lov om den sociale pensionsfond

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 8. marts 2023

Forslag til lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 6. februar 2023

Forslag til lov om konsekvenser af afskaffelsen af store bededag som helligdag

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 19. januar 2023