Spring over hovedmenu

Lovforslag i ekstern høring

Her på siden kan du finde lovforslag fra Beskæftigelsesministeriet, der er sendt i ekstern høring, og som ventes at blive fremsat i Folketingsåret efter høringen.

Lovforslag Høringsfrist

AFU-lovforslag - supplerende regler til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 29. september 2022

Høring om lovforslag, der forlænger retten til uddannelse inden for en pulje, for ledige fra mink- eller følgeerhverv, til 2023

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 29. september 2022

Høring om udkast til lovforslag om ændring lov om social pension og lov om ophævelse af lov om den sociale pensionsfond

(Tildeling af anciennitet til tidlig pension for perioder under opskoling og ophævelse af lov om den sociale pensionsfond)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 26. september 2022
Høring om lovforslag, der udmønter "Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen" m.v.

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 23. september 2022

Høring om udkast til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø, lov om arbejdsskadesikring, udlændingeloven og lov om udstationering af lønmodtagere m.v.

(Udmøntning af dele af Aftale om en ny reformpakke for dansk økonomi, Aftale om initiativer på asbestområdet, anbefalinger fra Det Midlertidige AMO-udvalg m.v.) 

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 15. september 2022

Høring vedr. forslag til lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår
(Lovforslaget implementerer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2019/1152 af 20. juni 2019 om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår i Den Europæiske Union)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 12. september 2022

Høring vedr. forslag om ændring af barselsudligningsloven og barselsloven
(Regulering af bidragssatsen i barselsudligningsordningen på det private arbejdsmarked og varslingsfrist for udskydelse af orlov) 

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 5. september 2022

Høring vedr. forslag til lov om krav til arbejdsgivere, som stiller bolig til rådighed for ansatte.

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 18. august 2022

Høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v., lov om arbejdsmiljø og lov om erhvervsuddannelser
(Udmøntning af Trepartsaftale om initiativer til at modgå seksuel chikane på arbejdspladser)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 12. august 2022

Høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede
(Udmøntning af DA og FH’s aftale om principper for justering af Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede)

Find lovforslaget på Høringsportalen 

Udløb den 18. august 2022

Høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 21. marts 2022

Høring af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 21. marts 2022

Høring af lovforslag om ændring af lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager, ligebehandlingsloven og barselsloven (Gennemførelse af orlovsdirektivets bestemmelser om omsorgsorlov, afskedigelsesbeskyttelse, fleksible arbejdsordninger, bevisbyrderegler mv.)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 21. marts 2022

Høring af lovforslag om ændring af lov om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling som led i håndteringen af covid-19 og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 14. december 2021

Høring af lovforslag om ændring af barselsloven (Indførelse af øremærket forældreorlov, ligedeling af retten til barselsdagpenge og ret til overdragelse af barselsdagpenge til sociale forældre og nærtstående familiemedlemmer m.v.)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 5. januar 2022

Høring over udkast til lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for covid-19 m.v.

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 18. november 2021

Høring over forslag til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Måltal og politik for kønssammensætningen i ledelse og bestyrelser for offentlige institutioner og virksomheder m.v.)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb 25. november 2021

Høring over forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge, m.fl.

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 7. oktober 2021

Høring vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Forlængelse af retten til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv, inden for en pulje til 2022 m.v.)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 4. oktober 2021

Høring over udkast til lov om ændring af lov om social pension (Særlig adgang til oplysninger fra Rigsarkivet for ansøgere af tidlig pension mv.)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb 21. september 2021

Lov om ændring af barselsudligningsloven (Regulering af bidragssatsen til barselsudligningsordningen)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 9. september 2021

Lov om fornyelse af overenskomster og aftaler for sygeplejersker

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 26. august 2021

Høring om Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Særlig løntilskudsordning for langtidsledige seniorer)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 7. juni 2021

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge (Dagpengeret til selvstændige erhvervsdrivende uden forudgående medlemskab af en arbejdsløshedskasse, midlertidigt ophør af selvstændig virksomhed og forlængelse af den midlertidige periode med ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i øget risiko ved smitte med covid-19 m.v.)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 3. juni 2021

Lovforslag om ændring af lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere test for covid-19 m.v., lov om forebyggelse af smitte med covid-19, når arbejdsgivere stiller bolig til rådighed for ansatte, lov om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark og lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Udskydelse af solnedgangsklausuler)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 26. maj 2021

Høring af udkast til forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forlængelse af uddannelsesløftet med forhøjet dagpengesats på 110 pct. til 2022, samt undtagelse for genindplacering i en ny dagpengeperiode for personer omfattet af uddannelsesløftet)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 26. april 2021

Høring vedr. vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Yderligere forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen som følge af covid-19)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 26. april 2021

Høring af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge (Forlængelse af suspension af dagpengeforbrug, 4-månedersperioden ved opgørelse af karens og forbrug af supplerende dagpenge, mulighed for fravalg af årsopgørelsen for 2020 ved satsberegningen for selvstændige erhvervsdrivende samt forlængelse af retten til sygedagpenge som følge af covid-19)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 26. april 2021

Høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Ret til at få fratrukket merindtægt som følge af mer- eller overarbejde relateret til covid-19 ved indtægtsregulering af folke-, senior- og førtidspension m.v.)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 6. april 2021

Høring om bekendtgørelser og vejledning som følge af lov-forslag om ret til uddannelse for ledige, der har arbejdet i minkerhverv og følgeerhverv

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 11. marts 2021

Høring om udkast til lovforslag om forlængelse af midlertidige ordninger på sygedagpenge- og barselsområdet som følge af covid-19

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 9. marts 2021

Høring vedr. forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om social pension (Bedre ressourceforløb m.v.)

Find lovforslaget på Høringsportalen

 Udløb den 4. marts 2021

Høring af Udkast til Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Ret til uddannelse for personer, der har arbejdet i minkerhvervet eller følgeerhverv, inden for en pulje i 2021)

Find lovforslaget på Høringsportalen

 Udløb den 24. februar 2021

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (Udvidelse af bestyrelsens indstillingsret vedrørende tarifgrundlaget, m.v.)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 19. februar 2021

Høring af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløsheds-forsikring m.v. (Forlængelse af suspension af dagpengefor-brug, 4-månedersperioden ved opgørelse af karens og forbrug af supplerende dagpenge)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 11. februar 2021

Lov om ændring af lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, kildeskatteloven og pensionsbeskatningsloven (Førtidig udbetaling af resterende tilgodehavende feriemidler)

Find lovforslaget på Høringsportalen

 Udløb den 10. februar 2021

Lov om pligt til at sikre covid-19-test af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 28. januar 2021

Høring vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørgere (Forlængelse af det midlertidige børnetilskud)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 18. januar 2021

Høring vedrørende udkast til forslag til lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag i 2022

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 8. januar 2021

Høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Indførelse af ret til Tidlig Pension)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 18. november 2020

Supplerende høring om lovforslag, der udmønter initiativer om styrket og forenklet indgang til korte erhvervsrettede kurser fra 2 aftale om opkvalificering fra juni 2020

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 9. oktober 2020

Høring om lovforslag, der udmønter initiativer om styrket og forenklet indgang til korte erhvervsrettede kurser fra 2 aftale om opkvalificering fra juni 2020.

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 9. oktober 2020

Lov om ændring af barselsudligningsloven (Optagelse af selvstændigt erhvervsdrivende i barselsudligningsordningen).

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 23. september 2020

Lovforslag om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Målretning af anmeldelsespligten til RUT for selvstændigt erhvervsdrivende uden ansatte)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 18. september 2020

Lovforslag om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Implementering af det reviderede udstationeringsdirektiv m.v.)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 18. september 2020

Høring vedr. lov om ændring af barselsloven, lov om sygedag-penge og forskellige andre love

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 8. september 2020

Lovforslag om ændring af lov om social pension (regulering af folkepensionsalderen)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 17. august 2020

Forslag til lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Overførsel af myndighedsansvar for seniorpension til Seniorpensionsenheden m.v.)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 14. august 2020

Lov om ændring af lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, SU-loven og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (Førtidig udbetaling af feriemidler, udvidelse af ATP’s opgavevaretagelse og udvidelse af ATP’s bestyrelses indstillingsret vedr. tarifgrundlaget m.v.)

Find lovforslaget på Høringsportalen

 Udløb den 31. juli 2020

Forslag til lov om engangstilskud til modtagere af forsørgelsesydelse

Find lovforslaget på Høringsportalen

 Udløb den 27. juli 2020

Høring om lov om ændring af lov om skattefri seniorpræmie (Midlertidig nedsættelse af beskæftigelseskravet)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 5. maj 2020

Lov om Seniorpensionsenheden

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 30. marts 2020

Lovforslag på vejtransportområdet

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 19. marts 2020

Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Præcisering af retten til ferie med ledighedsydelse, præcisering af mulighederne for befordringsgodtgørelse og af overgangsbestemmelsen for voksenlærlingeordningen m.v.)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 4. marts 2020

Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatningsansvar (Anmeldelse af arbejdsulykker, opdatering af kapitaliseringsfaktorer m.v.)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 13. februar 2020

Høring af forslag til lov om afskaffelse af opholdskravet for ret til arbejdsløshedsdagpenge m.v.

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 16. december 2019

Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (Indførelse af seniorpension)

Find lovforslaget på Høringsportalen

 Udløb den 25. november 2019

Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Afskaffelse af dokumentationskrav for fastholdelsesfleksjob for seniorer)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 21. oktober 2019

Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (Enklere og skærpede sanktioner og styrket kontrol med sny og færre fejludbetalinger mv)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 18. oktober 2019

Forslag til lov om et midlertidigt børnetilskud til visse forsørger

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 14. oktober 2019

Høring af udkast til ændringer i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (A-loven) som følge af midlertidig ordning i 2020, hvor en dagpengemodtager, der påbegynder et uddannelsesløft inden for mangelområder, kan få dagpenge med et beløb svarende til personens hidtidige dagpengesats

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 14. oktober 2019

Høring vedrørende lov om ændring af lov om arbejdsmiljø, lov om ændring af lov nr. 54 af 27. januar 2015 om ændring af arbejdsmiljøloven og lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 4. oktober 2019

Høring af udkast til forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Obligatorisk pensionsordning af fleksløntilskud m.v., konsekvensændringer af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt ændringer i budgetgarantien)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 2. oktober 2019

Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om sygedagpenge (en enklere tilrettelæggelse af første opfølgningssamtale m.v.)

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 30. september 2019

Lovforslag om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om en skattefri seniorpræmie.

Find lovforslaget på Høringsportalen

Udløb den 10. september 2019

Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almin-delig og almindelig førtidspension m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven) (Lettelse af grænsehindring ved flytning mellem rigsdelene m.v.)

Find lovforslaget på Høringsportalen

 Udløb den 30. august 2019