Spring over hovedmenu

Publikationer og rapporter på ligestillingsområdet

2021

Rapport om interkønnedes levevilkår (PDF)

Rapport om måltal og politikker 2020 (PDF)

Report/Perspective and Action Plan 2021 (PDF)

”Omvendelsesterapi” - viden om udbredelse og karakter i Danmark – med blik til udlandet (PDF)

Sådan får vi flere kvindelige politikere og diversitet i politik (PDF)

Evaluering af "Ret til ligestilling" (PDF)

Redegørelse/Perspektiv- og handlingsplan 2021 (PDF)

Ligestillingsredegørelser 2020 - Hovedrapport (PDF)

2020

Rapport om måltal og politikker 2019 (PDF)

Midtvejsrapport: Evaluering af ny indkvarteringsmodel for kvinder udsat for menneskehandel (PDF)

Gennemgang af lovgivning på LGBT+ området (PDF)

Undersøgelse af udfordringer og stigma i forhold til at have en LGBT+ identitet i Danmark (PDF)

Redegørelse/Perspektiv- og handlingsplan 2020 (PDF)

Report/Perspective and Action Plan 2020 (PDF)

2019

Rapport om måltal og politikker 2018 - for kønssammensætningen i statslige institutioner og virksomheder (PDF)

Evaluering af den nationale handlingsplan “Indsats mod vold i familien og i nære relationer” (PDF)

LGBT+ personers trivsel på arbejdsmarkedet (PDF)

Statistik 2018 - Ofre for menneskehandel i Danmark (PDF)

Comprehensive national review report (PDF)

Supplerende analyser af religions betydning for maskulinitetsopfattelser og holdninger til ligestilling (PDF)

Handlingsplan til bekæmpelse af psykisk og fysisk vold i nære relationer (PDF)

Action plan for the prevention of psychological and physical violence in intimate relationships (PDF)

Maskulinitetsopfattelser og holdninger til ligestilling – særligt blandt minoritetsetniske mænd (Resumé) (PDF)

Maskulinitetsopfattelser og holdninger til ligestilling - særligt blandt minoritetsetniske mænd (PDF)

Redegørelse/Perspektiv- og handlingsplan 2019 (PDF)

Undersøgelse af effekterne af fædres brug af orlov (PDF)

Kvinder i ledelse (PDF)

Denmark’s ninth periodic report to the Committee on the Elimination of Discrimination against Women (PDF)

 2018

Rapport om måltal og politikker 2017 - for kønssammensætningen i statslige institutioner og virksomheder (PDF)

Forenkling og afbureaukratisering af ligestillingsredegørelser (PDF)

Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2019-2021 (PDF)

Action Plan to Combat Trafficking in Human Beings 2019-2021 (PDF)

Statistik 2017 - Ofre for menneskehandel i Danmark (PDF)

Inspirationsmateriale - Vold kan forekomme (PDF)

Handlingsplan til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer (PDF)

Action plan to promote security, well-being and equal opportunities for LGBTI people (PDF)

Extending rights, responsibilities and status to same-sex families: trends across Europe (PDF)

Redegørelse/ Perspektiv- og handlingsplan 2018 (PDF)

Report/Perspective and Action Plan 2018 (PDF)

Undersøgelse af indbyrdes vold (PDF)

Unges opfattelser af køn, krop og seksualitet (PDF)

 2017

Evaluering af den danske model for en mere ligelig kønssammensætning i bestyrelser i statslige institutioner og virksomheder (PDF)

Redegørelse/Perspektiv- og handlingsplan 2017 (PDF)

Report/Perspective and Action Plan 2017 (PDF)

Fædres brug af orlov (PDF)

Vold og seksuelle krænkelser (PDF)

Skærpet indsats mod digitale sexkrænkelser (PDF)

Stepping up initiatives against digital sexual abuse (PDF)

 2016

Rapport om måltal og politikker 2015 - for kønssammensætningen i statslige institutioner og virksomheder (PDF)

Nationale og internationale tendenser og tilbud ift. at bryde voldscirklen

Evaluering af Center mod Menneskehandel (PDF)

Ligestillingsredegørelser 2015 - Hovedrapport (PDF)

Redegørelse/Perspektiv- og handlingsplan 2016 (PDF)

Report/Perspective and Action Plan 2016 (PDF)

 2015

Rapport om måltal og politikker 2014 - for kønssammensætningen i statslige institutioner og virksomheder (PDF)

Amendment to the Action Plan to Combat Trafficking in Human Beings 2015 -2018 - strengthened outreach work (PDF

Anbefalinger og værktøjer til at arbejde med køn og ligestilling i borgerrettede ydelser (PDF)

Nydanske LGBT-personers levevilkår (PDF)

Kærestevold og dets følger (PDF)

Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2015-2018 (PDF)

Action Plan to Combat Trafficking in Human Beings 2015-2018 (PDF)

Redegørelse/Perspektiv- og handlingsplan 2015 (PDF)

Report/Perspective and Action Plan 2015 (PDF)

 2014

Rapport om måltal og politikker 2013 - for kønssammensætningen i statslige institutioner og virksomheder (PDF)

Resultat af ligestillingsredegørelser 2013 - Hovedrapport (PDF)

Kortlægning af good practice og effekter i de offentlige myndigheders arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder - på kommunalt niveau (PDF)

Indsats mod vold i familien og i nære relationer - National handlingsplan (PDF)

Measures to combat violence in the family and in intimate relations - National action plan (PDF)

Evaluering af handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel (PDF)

Resultat- og erfaringsopsamling - Projekter i puljen til fremme af ligestilling (PDF)

Kønsforskelle i hjemmeplejen (PDF)

Report by Denmark on the application of the Beijing Declaration and Platform for Action (1995) and the results of the 23rd special session of the UN General Assembly (2000) – Beijing +20 (PDF)

Kønsroller og social kontrol blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund (PDF)

Analyse af kønsforskelle i beskæftigelsesindsatsen (PDF)

Sundhed og trivsel i et kønsperspektiv (PDF)

Redegørelse/Perspektiv- og handlingsplan 2014 (PDF)

Report/Perspective and Action Plan 2014 (PDF)

2013

Evaluering af national strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer, 2010-2012 (PDF)

Statusrapport 2012 - Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011-2014 (PDF)

Redegørelse/Perspektiv- og handlingsplan 2013 (PDF)

Strategi for ligestillingsvurdering i det offentlige (PDF)

Kortlægning af erfaringer med efterværn og behov for nye støttemuligheder (PDF)

 2012

Partnervold mod mænd i Danmark (PDF)

Charter for flere kvinder i ledelse - Evaluering (PDF)

Evaluering af program for forberedt hjemsendelse af sårbare udlændinge (PDF)

Information on the implementation of General Assembly resolution on “The elimination and prevention of all forms of violence against women and girls" (PDF)

Vold i nære relationer (PDF)

Statusrapport 2011-2012: Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011-2014 (PDF)

Facts on the Danish model for more women in management (PDF)

Resultater for ligestillingsredegørelser 2011 - Hovedrapport (PDF)

Redegørelse/Perspektiv- og handlingsplan 2012 (PDF)

Evaluering af handlingsplan for det tværministerielle kønsmainstreamingprojekt 2007-2011 (PDF)

Kærestevold i Danmark (PDF)

Alle har ret til ligestilling (PDF)

Alle har ret til ligestilling - lærervejledning (PDF)

2011

Evaluering af "I praktik som problemknuser - Piger i naturvidenskab og teknik" (PDF)

Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011–2014 (PDF)

Action Plan to combat human trafficking 2011–2014 (PDF)

National Strategy to Prevent Violence in Intimate Relations (PDF)

Evaluering af minister for ligestillings Rettighedskampagne 2009-2010 (PDF)

Redegørelse/Perspektiv- og handlingsplan 2011 (PDF)

Report/Perspective and Action Plan 2011 (PDF)

Kønsligestilling blandt etniske minoriteter i Danmark (PDF)

Menneskehandel i rengøringsbranchen? (PDF)

Evaluation of the Danish Action Plan for combating of trafficking in human beings, 2007-2010 (PDF)

Hvor blev drengene af? - Køn og uddannelsesvalg efter gymnasiet (PDF)

Kontrol over eget liv - inspiration til, hvordan du kan hjælpe tosprogede unge til at kunne leve det liv, de selv ønsker (PDF)

2010

Evaluering af Handlingsplan til bekæmpelse af mænds vold mod kvinder og børn i familien 2005-2008 (PDF)

Evaluering af den nationale indsats til bekæmpelse af menneskehandel 2007-2010 (PDF)

Charter for flere kvinder i ledelse - Evaluering (PDF)

Metaevaluering af regeringens handlingsplan "Beskæftigelse, deltagelse og lige muligheder til alle" (PDF)

National strategi til bekæmpelse af vold i nære relationer (PDF)

National Strategy to Prevent Violence in Intimate Relations (PDF)

Posttest af STOP VOLDEN MOD KVINDER - bryd tavsheden (PDF)

Resultater for ligestillingsredegørelser 2009 - Hovedrapport (PDF)

Redegørelse/Perspektiv- og handlingsplan 2011 (PDF)