Spring over hovedmenu

Maskinen bag det forventede ydelsesomfang

Benchmarking

Benchmarking giver mulighed for at sammenligne kommunernes resultater på tværs af deres forskellige rammevilkår.

Kommunerne har forskellige rammevilkår, og det skal der tages hensyn til, når den enkelte kommunes resultater skal vurderes og sammenlignes med andre kommuners resultater. Rammevilkår kan for eksempel være sammensætningen af borgere i kommunen (fx alder og uddannelsesniveau) og det lokale arbejdsmarked.

Det er Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE), der har leveret analysedesignet til at bestemme kommuners rammevilkår.

Benchmarking af kommunernes beskæftigelsesindsats bygger helt grundlæggende på forskellen mellem to tal, der beskriver ydelsesomfanget i hver kommune:

  • Det faktiske ydelsesniveau blandt kommunens borgere. Det kan findes ved at lave en optælling af ydelsesomfanget i kommunen.
  • Det forventede ydelsesniveau blandt kommunens borgere, dvs. det ydelsesomfang, der kan forventes, når der er taget hensyn til kommunens rammevilkår. Det kan ikke findes ved en optælling, men kræver en lidt mere kompliceret beregning.

Beregningen bag det forventede ydelsesniveau gives der en nærmere forklaring nedenfor.

Illustration af regnemodellen

Beregning af kommunernes rammevilkårs betydning for ydelsesomfang

Den enkelte kommunes rammevilkår afhænger af, hvordan sammensætningen af borgere er i kommunen og hvordan det lokale arbejdsmarked er.

Sammensætningen af borgere i kommunen beskrives af en lang række oplysninger om dem. Det er informationer om alder, familie og bopæl, udsathed, uddannelse, socioøkonomiske forhold, indvandring og sundhed.

Det lokale arbejdsmarked beskrives via en række forskellige oplysninger om det pendlingsområde, som kommunen er en del af. Det drejer sig om omfanget af ansatte fordelt på brancher, uddannelsesniveauet, oprindelseslande, aldersfordeling, og om kommunen ligger tæt på en af de store byer.

Rammevilkår kan have forskellig betydning tværs af alder og køn. Derfor laves der særskilte beregninger af rammevilkår for forskellige aldersgrupper og på tværs af køn. Det betyder i praksis, at betydningen af eksempelvis en bestemt uddannelse kan være forskellig for unge mænd sammenlignet med ældre kvinder.

Hele rækken af forklarende variable tages som udgangspunkt med beregningen af rammevilkårene. Her kan der fx være informationer, som er kendetegnende for rammevilkårene for unge mennesker, men ikke for ældre. Hvis information ikke har betydning for ydelsesomfanget for den enkelte gruppe, så udelades variablen. På den måde sikres det, at alle variable, der formodes at kunne have betydning også bliver prøvet af.

Når der er beregnet et forventet ydelsesomfang for hver enkel borger i Danmark mellem 16-66 år, så summeres det forventede ydelsesomfang indenfor hver kommune, og sættes i forhold til antallet af borgere i kommunen.