Spring over hovedmenu
Landbrugsmaskine
Ekspertgruppen har i 2024 fokus på alvorlige arbejdsulykker ved arbejde med maskiner i landbruget.

Ekspertgruppe for arbejdsulykker

Beskæftigelsesministeren har i januar 2024 nedsat en ekspertgruppe, som fra 2024-2026 skal analysere og samle ny viden om forskellige emner, som kan være med til at forebygge alvorlige arbejdsulykker.

I 2022 skete der flere arbejdsrelaterede dødsulykker end i de foregående 14 år, og antallet af arbejdsulykker har været opadgående i de seneste mange år. En analyse fra Beskæftigelsesministeriet viser også, at de samlede samfundsøkonomiske omkostninger ved arbejdsulykker hvert år løber op i godt 28,4 milliarder kroner. Det svarer til et arbejdsudbud på ca. 26.000 fuldtidspersoner.

Forligskredsen bag arbejdsmiljøaftalen nedsatte derfor i januar 2024 en ekspertgruppe som en del af en handlingsplan mod arbejdsulykker.

Ekspertgruppen har fra 2024-2026 fokus på én type af ulykker hvert år for at komme helt til bunds i årsagen til ulykkerne i de pågældende brancher. I 2024 kigger ekspertgruppen nærmere på alvorlige arbejdsulykker ved arbejde med maskiner i landbruget. Landmændene har taget godt imod initiativet. De fleste af de landmænd, der er blevet kontaktet og forespurgt, om de vil bidrage til arbejdet, har takket ja og indgået meget positivt i samarbejdet.

Ekspertgruppens arbejde skal munde ud i en årlig rapport med anbefalinger til, hvad der kan gøres for at forebygge de konkrete ulykker. Rapport vedrørende 2024 forventes udgivet i foråret 2025.

I 2024 vil ekspertgruppen kigge nærmere på alvorlige arbejdsulykker ved arbejde med maskiner i landbruget. 

Om ekspertgruppen

Ekspertgruppen skal hvert år foretage analyser af 15-25 arbejdsulykker inden for årets emne. Gennem analyser og data skal gruppen få et præcist billede af ulykkesomstændighederne og en større viden om de bagvedliggende faktorer.

Ekspertgruppen består af faste medlemmer og ad hoc medlemmer, der har særlig ekspertise i forhold til det årlige emne.

De faste medlemmer er:

 • Formand Dan Radmer Henriksen, Senior Director I Group Health & Safety i STARK 
 • Pete Kines, seniorforsker, NFA
 • Kent Jacob Nielsen, seniorforsker og souschef, Regionshospitalet i Gødstrup 
 • Kirstine Lindved, tilsynschef, Arbejdstilsynet

I 2024 er ad hoc medlemmerne:

 • Christina Edstrand, arbejdsmiljøchef, SEGES Innovation
 • Christine Ipsen, professor ved Institut for Ingeniørteknologi og -didaktik, DTU

Ekspertgruppen bliver suppleret af en undersøgelsesgruppe, der foretager undersøgelser af ulykkerne. Undersøgelsesgruppen kan foretage undersøgelse af ulykkesstedet og interviews af implicerede parter og som supplement til deres undersøgelse få foretaget tekniske analyser af fx en maskine. Det er også undersøgelsesgruppen, der giver virksomheder en tilbagemelding, som kan understøtte deres forebyggelse af lignende ulykker.

Der er afsat 2,5 mio. kr. årligt i perioden 2023-2026 til initiativet.

Ekspertgruppens metode

Ekspertgruppen benytter metoden AcciMap til ulykkesundersøgelser. Metoden er forskningsbaseret og udfolder, hvad der kan være medvirkende faktorer til, at en ulykke opstår. Det gælder både forhold på selve ulykkesstedet og på andre forhold rundt om ulykken, som kan have betydning for, at den sker.

 

Blandt de nære forhold omkring ulykken undersøges fx:

 • hvilke pludselige hændelser der førte til ulykken,
 • om en brugsanvisning blev fulgt
 • hvordan lysforholdene var
 • hvordan vejret var

 

På arbejdsgiver niveau undersøges fx

 • Om der arbejdes systematisk med arbejdsmiljø
 • Hvordan medarbejderne instrueres
 • Hvordan arbejdsprocesser som den, der første til ulykken, planlægges

 

På højere niveauer undersøges fx

 • Om der er et velkendt problem i branchen
 • Om der har været tilsynsbesøg i virksomheden
 • Hvilken lovgivning der har med arbejdsprocessen eller de implicerede teknologier at gøre
 • Om der er samfundstendenser, som understøtter den givne praksis

 

Ekspertgruppen håber med metoden at opdage blinde vinkler og sammenhænge, som man ikke før har set.  

Ekspertgruppens årshjul

Arbejdet i ekspertgruppen er delt mellem undersøgelsesperiode og tid til analyse og afrapportering. Ekspertgruppen har følgende faste møder:

 • Opstartsmøde
 • Midtvejsmøde
 • Anbefalingsmøde
 • Drøfte udkast til rapport møde

Ekspertgruppen følger løbende med i undersøgelser og resultater, og supplerende møder aftales efter behov.

Årshjulet er illustreret nedenfor. Arbejdet overlapper mellem år sådan, at rapport fra år 1 færdiggøres i foråret år 2, og at emne til år 2 vælges i efteråret år 1. Der kan ske mindre justeringer i tidsplanen fra år til år.