Spring over hovedmenu

Arbejdsretslige institutioner

Staten har blandt andet oprettet Arbejdsretten og Forligsinstitutionen, som kan bistå arbejdsmarkedets parter og sikre et fredeligt og effektivt arbejdsmarked.

Der findes fire institutioner, som kan bistå arbejdsmarkedets parter, hvis der opstår uenighed om en overenskomst eller andre konflikter:

  • Arbejdsretten
  • Tjenestemandsretterne
  • Faglig Voldgiftsretterne
  • Forligsinstitutionen

Arbejdsretten

Arbejdsretten behandler især sager om overtrædelse og fortolkning af hovedaftaler og tilsvarende overenskomster med almindelige og principielle bestemmelser på det kollektiv arbejdsretlige område, om overtrædelse af andre kollektive overenskomster vedrørende løn- og arbejdsforhold, samt om lovligheden af kollektive kampskridt, herunder anvendelse af sådanne til støtte for krav om overenskomst på områder, hvor kollektiv overenskomst ikke er indgået.

Arbejdsrettens hjemmeside

Tjenestemandsretterne

Tjenestemandsretten behandler sager om fortolkning eller overtrædelse af aftaler vedrørende løn- og andre ansættelsesvilkår for statslige tjenestemænd m.v. eller bestemmelser, der træder i stedet for sådanne, samt kollektiv overtrædelse af bestemmelsen om, at tjenestemænd skal overholde de regler, der gælder for deres stilling. Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret behandler tilsvarende sager for så vidt angår tjenestemænd m.v. på det kommunale og regionale område.

Faglig Voldgiftsretterne

Faglig Voldgiftsretterne er den sidste retsinstans i det fagretlige system. Inden voldgiftsretten har der været afholdt forhandlingsmøde og mæglingsmøde mellem parterne. En kendelse fra en faglig voldgift kan normalt ikke ankes.

Forligsinstitutionen

Forligsinstitutionen bistår, hvis arbejdsmarkedets parter ikke kan blive enige om at indgå eller forny overenskomster.

Forligsinstitutionens hjemmeside

To love regulerer spillereglerne for de arbejdsretslige institutioner

De to love er:

  • Lov om arbejdsretten og faglige voldgiftsretter fastsætter reglerne for at indbringe sager for retten. 
  • Lov om mægling i arbejdsstridigheder eller forligsmandsloven, som den kaldes, har til formål at forlige mellem parterne, specielt ved indgåelse af nye overenskomster.

Find lov om arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Find lov om mægling i arbejdsstridigheder (Forligsmandsloven)