Spring over hovedmenu

Ligelønsloven

Ligelønsloven forbyder lønmæssig forskelsbehandling på grund af køn. Kvinder og mænd skal have lige løn og lige lønvilkår for samme arbejde eller for arbejde af samme værdi.

Ligelønsloven er fra 1976. Den bygger på EU’s ligelønsdirektiv fra 1975 og det omarbejdede ligebehandlingsdirektiv fra 2006. 
I loven kan man blandt andet finde regler for:

 • Direkte og indirekte forskelsbehandling
 • Hvornår arbejde er af samme værdi
 • Retten til forskelsløn, når kvinder eller mænd forskelsbehandles
 • Enhver lønmodtagers ret til at videregive egne lønoplysninger
 • Beskyttelsen mod at blive afskediget, fordi der er fremsat krav om lige løn
 • Bevisbedømmelsen i ligelønssager
 • Sanktioner ved lovovertrædelse: godtgørelse, underkendelse af en retsstridig afskedigelse og bødestraf
 • Visse virksomheders pligt til at udarbejde kønsopdelt lønstatistik mv.

Ligelønsguide
Beskæf­tigelsesministeriet og Ligestillingsafdelingen under Minister for Ligestilling har i samarbejde med Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO) udarbejdet en ligelønsguide. Guiden henvender sig til virksomheder, der vil arbejde med at fremme ligeløn mellem kvinder og mænd.

Formålet med ligelønsguiden er at give et indblik i nogle af de mekanismer, der er årsag til, at mænd i Danmark stadig tjener mere end kvinder. Guiden samler viden, synspunkter og praktiske råd til, hvordan virksomheder, tillidsrepræsentanter og medarbejdere kan tage del i arbejdet med ligeløn.

Guiden peger på otte indsatsområder, der direkte eller in­direkte påvirker kvinders og mænds løn:

 • Kortlægning af løn
 • Det kønsopdelte arbejdsmarked
 • Personalepolitik
 • Arbejdstid og fleksibilitet
 • Arbejdspladskultur
 • Rekruttering af medarbejdere
 • Efteruddannelse
 • Ledelse og karriere
 • Ligelønsguiden giver også inspiration fra ni virksomheder, som allerede har gjort en forskel på ligelønsområdet.

Love og regler

Ligelønsloven

Læs ligelønsguiden (PDF)

Direktiv om gennemførelse af princippet om lige muligheder og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv (PDF)