Spring over hovedmenu

Kommissorium for arbejdsgruppe for selvstændige i dagpengesystemet

Februar 2016

Regeringen vil nedsætte en arbejdsgruppe, som skal se på dagpengesystemet for selvstændige. Nedsættelsen af arbejdsgruppen ligger i forlængelse af Aftale om et tryggere dagpengesystem (oktober 2015) mellem regeringen (Venstre), Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti, samt Dagpengekommissionens anbefalinger. Af den politiske aftale fremgår, at:

  • Arbejdsgruppen skal analysere følgende fire temaer i relation til dagpenge-systemet:
    • Drift af selvstændig virksomhed – Definition af selvstændig virksomhed, selvstændig bibeskæftigelse og forsikringsstatus
    • De specifikke og særlige forhold for honorarmodtagere og freelancere
    • Ophør med selvstændig virksomhed – Ledighedskriteriet
    • Selvstændiges optjening af ret til dagpenge – Beskæftigelseskravet og beregning af dagpengesats
  • Det er en betingelse, at anbefalingerne ikke må indebære højere strukturel ledighed, lavere strukturel beskæftigelse, svækkelse af de strukturelle offentlige finanser eller den finanspolitiske holdbarhed.

Regeringen ønsker, at selvstændige, honorarlønnede og freelancere i videst mulige omfang skal være omfattet af dagpengesystemet efter samme principper, som fremover vil gælde for lønmodtagere. Arbejdsgruppen skal derfor undersøge og tage stilling til, om principperne i det nye dagpengesystem for lønmodtagere fuldt ud kan gøres gældende for de grupper på arbejdsmarkedet, der ikke er beskæftiget som lønmodtagere.

Indenfor disse rammer skal arbejdsgruppen desuden pege på forslag, der fremmer enklere dagpengeregler for selvstændige, honorarlønnede og freelancere, der er lettere at administrere, og hvor det er tydeligt for medlemmerne, hvilke regler, rettigheder og pligter, der gælder.

Regeringen nedsætter på den baggrund en arbejdsgruppe bestående af et embedsmandsudvalg samt en følgegruppe med deltagelse af arbejdsmarkedets parter. Embedsmandsudvalget har deltagelse af Beskæftigelsesministeriet (formand), Finansministeriet og Skatteministeriet og skal løbende inddrage følgegruppen i arbejdet. Udvalget kan efter behov inddrage andre ministerier og eksperter.

Dagpengekommissionen har foretaget en række analyser af udfordringerne på området, som kan inddrages i arbejdsgruppens arbejde.

Arbejdsgruppen skal præsentere konkrete forslag til et fremtidigt dagpengesystem for selvstændige, honorarlønnede og freelancere. Vurderingen af anbefalingernes betydning for ledighed, beskæftigelse og de offentlige finanser skal ske på baggrund af Finansministeriets regneprincipper.

I belysningen af relevante temaer vil arbejdsgruppen løbende gå i dialog med interessenter på området og kan rekvirere eksterne analyser i det omfang, arbejds-gruppen finder behov herfor.

Arbejdsgruppen skal afslutte sit arbejde i 1. halvår 2017 og afrapportere til regeringen.