Spring over hovedmenu

Kommissorium for Arbejdsmarkedskommissionen

Det er et centralt mål i den økonomiske politik at skabe grundlag for yderligere fremgang i arbejdsudbud og beskæftigelse og sikre, at den gennemsnitlige arbejdstid ikke falder i forhold til det nuværende (i dansk sammenhæng) forholdsvis høje niveau.

Høj beskæftigelse er en betingelse for velfærd og velstand i Danmark. Både privat og offentligt ansatte bidrager til den høje velstand og velfærd – men det er den private beskæftigelse og produktion, der sikrer grundlaget for finansiering af de offentlige velfærdsydelser.

Gode vækstbetingelser for den private sektor og fremgang i den private beskæftigelse styrker derfor det danske velfærdssamfund og bidrager til at skabe dynamik. Flere på arbejdsmarkedet vil samtidig gøre det lettere at rekruttere personale til at løse de vigtige velfærdsopgaver på de borgernære serviceområder.

Regeringen har opstillet to arbejdsmarkedspolitiske mål frem mod 2015, jf. ”mod nye mål - Danmark 2015”

  • Der skal gennemføres nye strukturpolitiske initiativer, der varigt kan øge den (strukturelle) ustøttede beskæftigelse med mindst 20.000 personer.
  • Den gennemsnitlige arbejdstid må ikke falde frem mod 2015, selv om blandt andet den demografiske udvikling med flere ældre i arbejdsstyrken vil bidrage til at reducere den gennemsnitlige arbejdstid.

Kravene til beskæftigelse og arbejdstid er opstillet med henblik på at sikre en holdbar linje i finanspolitikken og fortsatte overskud i den offentlige økonomi frem til 2015. Kravene kan samtidig bidrage til, at mindske rekrutteringsudfordringerne i den offentlige sektor. Den nødvendige fremgang i arbejdsudbuddet skærpes, hvis initiativerne er forbundet med merudgifter.

Regeringens vision er at løfte beskæftigelsen mere end det, der kræves for at sikre langsigtet finanspolitisk holdbarhed. Det understøtter væksten og kan øge handlemulighederne i den økonomiske politik. Regeringens vision indebærer bl.a. en større rummelighed på arbejdsmarkedet, hvor personer med nedsat arbejdsevne skal have mulighed for at bruge deres evner og deltage i arbejdslivet.

I de senere år har bestræbelserne på at skabe mere rummelighed på arbejdsmarkedet bl.a. givet sig udslag i en markant stigning i antallet af personer visiteret til fleksjob. Det er sket uden, at det har ført til færre tilkendelser til førtidspension eller færre sygedagpengemodtagere. Regeringens vision for det rummelige arbejdsmarked bygger på en mere klar målretning af de offentlige ordninger for personer med nedsat arbejdsevne, herunder at fleksjob forbeholdes personer, der ikke kan bringes i ustøttet beskæftigelse og at førtidspension forbeholdes personer, der ikke kan bringes i støttet beskæftigelse.         

Regeringen nedsætter på den baggrund en bredt sammensat arbejdsmarkedskommission med uafhængige sagkyndige medlemmer. Kommissionen definerer selv indsatsområderne, men skal bl.a.:

  • analysere mulighederne for højere beskæftigelse gennem et mere rummeligt arbejdsmarked for personer, der i dag er uden for arbejdsstyrken, herunder bedre målretning af de offentlige ordninger for personer med nedsat arbejdsevne og en styrkelse af virksomhedernes ansvar og den forebyggende indsats.
  • analysere mulighederne for højere beskæftigelse ved at forbedre strukturerne på arbejdsmarkedet, herunder at sikre lediges motivation til at søge arbejde og sikre hurtigere match mellem ledige og ledige job.   
  • analysere mulighederne for højere beskæftigelse gennem bedre integration af indvandrere og efterkommere.
  • analysere udviklingen i arbejdstiden og vurdere mulighederne for, at undgå faldende arbejdstid frem mod 2015.
  • analysere mulighederne for, at fastholde seniorer på arbejdsmarkedet.
  • analysere mulighederne for, at flere deltidsansatte går på fuld tid.   

Kommissionen skal foretage en nærmere prioritering af arbejdet med fokus på emneområder under arbejdsmarkeds-, social- og integrationspolitikken.

Kommissionen skal præsentere konkrete forslag på de enkelte områder.

Kommissionen sammensættes af en formand og 8 medlemmer.

Kommissionen betjenes af et sekretariat bestående af medarbejdere fra Økonomi- og Erhvervsministeriet, Finansministeriet og Beskæftigelsesministeriet. Øvrige ministerier inddrages efter behov. Finansministeriet leder arbejdet i sekretariatet og sekretariatslederen deltager i kommissionens møder. Efter aftale med kommissionsformanden kan øvrige sekretariatsmedarbejdere efter behov deltage i kommissionens møder.  

Kommissionen kan rekvirere eksterne analyser i det omfang kommissionen finder behov herfor.

Kommissionen skal i sit arbejde tage udgangspunkt i en fastholdelse af den danske arbejdsmarkedsmodel (flexicurity), herunder også den danske aftalemodel. I denne model har arbejdsmarkedets parter et stort ansvar for den samlede arbejdsmarkedspolitik i forbindelse med overenskomster mv.

Arbejdsmarkedets parter skal inddrages i arbejdet. På den baggrund etableres et trepartsforum bestående af regering og arbejdsmarkedets parter. I dette regi afholdes med jævne mellemrum og fire gange i alt temadrøftelser med udgangspunkt i kommissionens analyseresultater. Kommissionen vælger temaerne med udgangspunkt i de prioriterede emneområder. Dette forum skal sikre en bred afdækning af synspunkter og forslag fra arbejdsmarkedets parter.

Kommissionen skal i sit arbejde bestræbe sig på undervejs i arbejdet at skabe en bred og offentlig debat. Kommissionens jævnlige temadrøftelser med arbejdsmarkedets parter og regering vil indgå som et væsentligt element i at gøre arbejdet åbent og tilgængeligt for borgere, organisationer og Folketingets partier.

Kommissionen kan derudover offentliggøre analyser, debatoplæg mv. samt afholde konferencer og debatmøder i det omfang kommissionen finder det hensigtsmæssigt.

Kommissionen skal afslutte sit arbejde senest medio 2009. Kommissionen afrapporterer til regeringen.